Skattekontroll av internprissättning

Den skattskyldiges inkomstbeskattning verkställs enligt den skattskyldiges skattedeklaration, uppgifter som erhållits från utomstående uppgiftslämnare samt andra utredningar som erhållits i saken. När den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet, ska såväl Skatteförvaltningen som den skattskyldige i möjligaste mån delta i utredningen av ärendet. Utredning i ett ärende ska i regel lämnas av den part som har bättre förutsättningar att göra detta.

En utredning om internprissättning ska ges årligen i skattedeklarationen

Om företaget är skyldigt att upprätta dokumentation av sin internprissättning, ska det bifoga till sin skattedeklaration en utredning av transaktioner som denne under skatteåret genomfört med parter i intressegemenskap (blankett 78 Utredning om internprissättning), då den andra parten i transaktionen är ett utländskt företag i intressegemenskap. Företaget behöver dock inte bifoga dokumentationen till sin skattedeklaration.

Se deklarationsanvisning för blankett 78.

Läs mer om dokumentation av internprissättning och dokumentationsskyldighet.

Skatteförvaltningen brukar inte utreda internprissättningen i samband med behandlingen av skattedeklarationen, eftersom internprissättningen ofta kräver en mycket ingående utredning av omständigheter och fakta. 

Om villkoren för rättelse av internprissättning

Bestämmelser om när Skatteförvaltningen kan rätta internprissättningen finns i 31 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL).

Skatteförvaltningen kan rätta internprissättningen om den skattskyldige i sin transaktion med ett bolag inom samma koncern avvikit från principen om marknadsmässiga villkor och företagets beskattningsbara inkomst således har blivit mindre eller förlusten större än vad dessa skulle ha varit om marknadsmässiga villkor hade tillämpats. Då har parterna i transaktionen i intressegemenskap kommit överens om villkor som avviker från vad som skulle avtalats mellan sinsemellan oberoende parter under motsvarande omständigheter. Då lägger Skatteförvaltningen till inkomsten det belopp som saknades från inkomsten jämfört med en motsvarande transaktion och situation mellan sinsemellan oberoende parter.

När Skatteförvaltningen med stöd av BFL 31 § avgör om parterna i en transaktion i intressegemenskap tillämpat principen om marknadsmässiga villkor, måste Skatteförvaltningen identifiera de relevanta kommersiella eller finansiella relationerna och de ekonomiskt väsentliga särdrag som påverkar dem. Sådana ekonomiskt väsentliga särdrag är enligt BFL 31 § 2 mom. och i OECD:s riktlinjer för internprissättning (kap. I, D.1.) följande:

  • avtalsvillkor
  • parternas funktioner, tillgångar och risker (s.k. funktionsanalys)
  • särskilda egenskaper hos överförda tillgångar eller tjänster som tillhandahållits
  • parternas och marknadernas ekonomiska förhållanden
  • parternas affärsverksamhetsstrategier.

Utifrån dessa fakta avgör Skatteförvaltningen transaktionen i intressegemenskap enligt dess faktiska innehåll. Avsikten med avgörandet av en transaktion är att utreda vad transaktionen faktiskt handlar om samt ansvarsfördelningen mellan parterna och de faktiska åtgärderna när transaktionen förverkligas. Utredningen utgår från det avtal som eventuellt ingåtts om transaktionen i intressegemenskap och den skattskyldiges avgörande av transaktionen i sin dokumentation av internprissättning.

Läs mer om avgörande av en transaktion i anvisningen om dokumentation av internprissättning.

Under exceptionella förhållanden kan det också vara möjligt att Skatteförvaltningen åsidosätter transaktionen i intressegemenskap och vid behov ersätter den med en annan transaktion med stöd av BFL 31 § 3 mom. Ett eventuellt åsidosättande av en transaktion i intressegemenskap innebär att Skatteförvaltningen med stöd av sitt avgörande av transaktionen enligt principen om marknadsmässiga villkor och en helhetsbedömning enligt 3 mom. konstaterar att oberoende parter som agerar ekonomiskt rationellt inte skulle ha genomfört en sådan transaktion eller helhet av transaktioner som parterna har genomfört. På basis av detta kan transaktionen mellan parterna i intressegemenskap, när den betraktas ur beskattningens synvinkel, åsidosättas och vid behov ersättas med en annan transaktion som så långt som möjligt motsvarar den faktiska avgjorda transaktionen. Skatteförvaltningen kan åsidosätta en transaktion endast efter att ärendet har prövats omsorgsfullt.

Bekanta dig också med regeringens proposition (RP 188/2021 rd) och OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Internprissättningen kan utredas med hjälp av kontrollbesök och skatterevision

Skatteförvaltningen kan använda kontrollbesök eller skatterevision som kontrollåtgärd när Skatteförvaltningen upptäcker en risk i anknytning till internprissättning. Exempelvis genom riskanalys kan Skatteförvaltningen komma fram till att det behövs ett kontrollbesök eller en skatterevision för att kunna utreda transaktionernas marknadsmässighet mellan koncernbolagen. Efter att en internprissättningsrisk har upptäckts bör en skatterevision verkställas eller ett kontrollbesök göras så snart som möjligt. Kontrollbesök och skatterevisioner fokuseras i regel på händelser och transaktioner som ägt rum under tidigare skatteår, medan Skatteförvaltningens föregripande åtgärder riktas in på planerade transaktioner eller arrangemang.

Kontrollbesök grundar sig på 11 § i lagen om beskattningsförfarande och skatterevision på 14 § i lagen om beskattningsförfarande.

Kontrollbesök

I samband med kontrollbesök med fokus på internprissättning behandlas i allmänhet ett enskilt ärende eller helhet av ärenden, vilket ofta är en snabbare åtgärd och kan ske mer i realtid än en skatterevision. Genom kontrollbesök kan kundföretaget också ges handledning och råd att handla rätt. Under ett kontrollbesök vidtas inga beskattningsåtgärder. Vid behov kan utredningen av ärendet fortsätta genom skatterevision.

Under kontrollbesöket kan kundföretaget och Skatteförvaltningen diskutera om de risker som Skatteförvaltningen har upptäckt. Skatteförvaltningen kan be den skattskyldige att lägga fram sin dokumentation av internprissättning eller andra verifikationer, avtal och annat material om en enskild transaktion. ​Skatteförvaltningen upprättar alltid en kontrollbesöksberättelse om kontrollbesöket och den innehåller en beskrivning av kontrollbesökets syfte, en utredning av ärendet samt parternas synpunkter på och slutsatser av ärendet. Berättelsen kan också innehålla handledning eller en uppmaning till självrättelse, om Skatteförvaltningen upptäcker att företaget har handlat på ett felaktigt sätt. Skatteförvaltningen kontrollerar senare att företaget följer handledningen i enlighet med berättelsen.

Företaget ges en möjlighet att kommentera kontrollbesöksberättelsen innan den är färdig men den slutliga berättelsen är inte ett överklagbart beslut. Om företaget inte samtycker till handledningen i berättelsen och om ärendet fortfarande är eller blir aktuellt under kommande år, kan företaget ansöka om ett överklagbart förhandsavgörande.

Skatterevision

En skatterevision som anknyter till internprissättning förrättas vanligtvis när Skatteförvaltningen har upptäckt en risk om ett betydande fel i internprissättningen när det gäller principen om marknadsmässiga villkor. Skatterevision kan vara ett lämpligt sätt att utföra efterkontroll också när den upptäckta risken hänför sig till en mer begränsad internprissättningsfråga. Skatterevision kan komma i fråga exempelvis för att pröva ett nytt fenomen eller för att utföra efterkontroll av handledningen som getts vid en förhandsdiskussion.

En skatterevision av internprissättning börjar vanligtvis så att Skatteförvaltningen ber företaget att lägga fram sin dokumentation av internprissättning. Samtidigt är det möjligt att komma överens om inledandet av en skatterevision. Alla Skatteförvaltningens begäranden om att lägga fram dokumentationen leder dock inte till en skatterevision.

När Skatteförvaltningen verkställer en skatterevision sätter skatterevisorerna in sig i företagets dokumentation av internprissättning, avtal och annat material, ber att få utredningar samt fokuserar och begränsar skatterevisionen preliminärt på ett visst ärende. Vid behov kan Skatteförvaltningen också gå igenom bokföringsmaterial och intervjua företagets anställda. Skatterevisorerna upprättar en berättelse om skatterevisionen och företaget ges en möjlighet att bemöta den.

I skatterevisionsberättelsen beskrivs en transaktion enligt dess faktiska innehåll. Som grund för avgörande av en transaktion identifieras de relevanta kommersiella eller finansiella relationerna och de ekonomiskt väsentliga särdrag som påverkar dem (se BFL 31 § 2 mom.). Centralt är den funktionsanalys som anknyter till transaktionen i intressegemenskap och som Skatteförvaltningen använder för att identifiera parternas ekonomiskt betydande funktioner och ansvar, tillgångar som parterna använt i eller satsat på funktionerna samt funktionernas risker.

En annan viktig del av skatterevisionsberättelsen är jämförbarhetsanalysen. Efter att en transaktion avgjorts enligt ovan utifrån dess faktiska innehåll, ska skatterevisorerna utreda vilket pris sinsemellan oberoende parter skulle ha avtalat om för transaktionen. Med hjälp av jämförbarhetsanalysen kan skatterevisorerna avgöra om den använda internprissättningsmetoden kan tillämpas och om jämförelseobjekten är jämförbara. Utifrån dessa kan skatterevisorerna konstatera den använda prissättningens marknadsmässighet. Vid behov kan skatterevisorerna göra en sökning av jämförelseuppgifter och en ekonomisk analys.

Eftersom ärendehelheterna och materialet som undersöks vid en skatterevision av internprissättning kan vara mycket omfattande, kan skatterevisionerna ta en lång tid och kräva betydande insatser av såväl företaget som Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens internprissättningsfunktion utför de skatterevisioner som anknyter till internprissättning.

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna om skatterevision.

Beskattningen kan rättas till följd av skatterevision

Den skattskyldige ska alltid höras om det i en skatterevisionsberättelse föreslås en rättelse av internprissättningen. Den skattskyldige ska höras också om det ges betydande handledning i skatterevisionsberättelsen. Efter hörandet som anknyter till skatterevisionsberättelsen fattar Skatteförvaltningen beslut om en eventuell rättelse av internprissättningen och om påförande av skatt. Beslutet fattas utifrån skatterevisionsberättelsen, bemötandet och andra omständigheter och fakta som kommit till Skatteförvaltningens kännedom.

Bestämmelserna om ändring av beskattningen och ändringssökande ändrades vid ingången av 2017. Utifrån de nya bestämmelserna kan Skatteförvaltningen rätta en skattskyldigs beskattning inom sex år då rättelsen av beskattningen grundar sig på rättelse av internprissättning enligt 31 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL 56 b §).

Läs mer om ändring av beskattningen och ändringssökande.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2022