Skattekontroll av internprissättning

Inkomstbeskattningen av en skattskyldig verkställs utifrån den skattskyldiges egen deklaration, uppgifter som fåtts av en utomstående som är skyldig att lämna uppgifter och övriga utredningar som mottagits i ärendet. Då en skattskyldig uppfyllt sin deklarationsskyldighet, ska skattemyndigheten och den skattskyldige i mån av möjlighet delta i utredningen av ärendet. Den part som har de bästa förutsättningarna att ge en utredning ger i huvudsak en utredning i ärendet. Utredningen ges i huvudsak av den part som har bättre förutsättningar till det.

En utredning om internprissättningen ska årligen ges i skattedeklarationen

Om ett företag är skyldigt att dokumentera sin internprissättning, ska det som bilaga till skattedeklarationen ge en utredning över internprissättningen av transaktioner med parter i intressegemenskap under skatteåret (blankett 78, Utredning om internprissättning), om den andra parten i en transaktion är ett utländskt företag i intressegemenskap. Däremot är det inte nödvändigt för ett företag att foga en dokumentation av internprissättningen som den utarbetat till skattedeklarationen.

Se ifyllningsanvisningarna för blankett 78.

Läs mer om dokumentationsskyldigheten.

Läs mer om dokumentation av internprissättning

Ta också del av den detaljerade anvisningen om dokumentation av internprissättning (Promemorian Dokumentation av internprissättning, pdf).

I allmänhet utreder inte Skatteförvaltningen nya internprissättningsärenden i samband med behandlingen av en skattedeklaration, eftersom de vanligen kräver en mycket omfattande utredning. 

Internprissättning kan utredas vid skatterevision

Syftet med skatterevision av internprissättning är att utreda alla relevanta faktauppgifter och beskriva dem sådana som de är i skatterevisionsberättelsen. Skatteförvaltningen kan använda skatterevision som en kontrollmetod för internprissättningsärenden. Denna metod används i allmänhet då Skatteförvaltningen identifierat en risk för prissättningsmisstag som begås flera år i rad, är tydliga och har stora inverkan eller i fall som handlar om aggressiv skatteplanering i förhållande till tillämpningspraxis för principen om marknadsmässiga villkor.

Målet är att utföra skatterevisionen så fort som möjligt efter att en internprissättningsrisk upptäckts. Till exempel är det möjligt att Skatteförvaltningen efter en riskanalys drar en slutsats att skatterevision är nödvändig för att utreda om en transaktion som ska genomföras eller som nyligen genomförts är förenlig med de marknadsmässiga villkoren.

Skatterevisionsfaser

Skatterevision av internprissättning börjar i allmänhet med att Skatteförvaltningen begär att ett företag presenterar sin dokumentation av internprissättningen. Samtidigt kommer man överens om inledningen av skatterevisionen. Alla begäran om framläggning av dokumentationen leder inte till skatterevision.

Vid en skatterevision sätter sig Skatteförvaltningen in i dokumentationen av internprissättningen och det övriga materialet och begär vid behov utredningar och inriktar och avgränsar preliminärt skatterevisionen till ett visst ärende. Skatteförvaltningen utreder också skatterevisionsmaterial (t.ex. protokoll) och vid behov bokföringsmaterial som gäller det företag som är föremål för skatterevision och intervjuar företagets personal. En skatterevisionsberättelse utarbetas om skatterevisionen och bolaget har en möjlighet att ge ett svaromål på denna berättelse.

Eftersom de ärendehelheter och det material som undersöks vid skatterevisioner som gäller internprissättning ofta är mycket omfattande, är skatterevisioner ofta väldigt utdragna. Beskattningsenheten utför de skatterevisioner som anknyter till internprissättningen.

Ta del av den allmänna anvisningen om skatterevision.

(God skatterevisionssed).

Skatterevisionsberättelsen omfattar en funktionsanalys

Det centrala innehållet i en skatterevisionsberättelse utgörs i regel av den funktionsanalys som gäller det behandlade ärendet. Utgångspunkten för en funktionsanalys i en skatterevisionsberättelse är företagets dokumentation av internprissättningen och den anknutna funktionsanalys som företaget utarbetat. Funktionsanalysen i en skatterevisionsberättelse grundar sig på en omfattande utredning. Förutom dokumentationen kan Skatteförvaltningen begära andra skriftliga utredningar av företaget. Skatteförvaltningen kan också utreda ärendet med intervjuer.

Funktionsanalysen i en skatterevisionsberättelse innehåller en beskrivning av de delfaktorer som gäller den transaktion som är föremål för bedömning och faktorer som påverkar prissättningen av transaktionen (såsom beslutsfattande- och kontrollförhållanden), analysen av värdekedjor, fördelningen av immateriella tillgångar och de centrala riskområdena. En funktionsanalys som gjorts på ett omsorgsfullt sätt används som stöd då det med hjälp av en jämförbarhetsanalys bedöms om prissättningen är marknadsmässig.

Vid en jämförbarhetsanalys bedöms jämförelseobjekt och internprissättningsmetodernas lämplighet

Vid en jämförbarhetsanalys bedöms internprissättningsmetodernas lämplighet och jämförbarheten för jämförelseobjekten. Utifrån dessa är det möjligt att avgöra huruvida den tillämpade prissättningen är marknadsmässig. Skatterevisorerna utarbetar vid behov en jämförbarhetsanalys och en ekonomisk analys.

(på sidan Innehållet i dokumentation av internprissättning)

Beskattningen kan ändras utifrån skatterevisionen

Den skattskyldige hörs alltid om skatterevisionsberättelsen innehåller en framställan om rättelse av internprissättningen. Efter hörandet om skatterevisionsberättelsen fattar Skatteförvaltningens enhet för internprissättning, som finns vid Koncernskattecentralen, ett beslut om den skatt som ska påföras. Beslutet fattas utifrån skatterevisionsberättelsen, svaromålet och övriga omständigheter som kommit till enhetens kännedom.

Nya föreskrifter om ändringar och ändringssökande som gäller beskattningen trädde i kraft vid ingången av 2017. Utifrån de nya föreskrifterna kan Skatteförvaltningen rätta en skattskyldigs beskattning inom 6 år såvitt grunden för rättelsen är en internprissättningsrättelse som avses i 31 § i lagen om beskattningsförfarande.

Läs mer om skatteändring och ändringssökande.