Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP) vid internprissättningsärenden

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP) är ett förhandlingsförfarande mellan två eller flera behöriga skattemyndigheter i två eller flera skatteavtalsstater. Syftet med förfarandet är att försöka avgöra tolkningstvister och undanröja dubbelbeskattning. Förfarandet för ömsesidig överenskommelse vid internprissättningsärenden grundar sig på artiklarna om ömsesidig överenskommelse i de skatteavtal som Finland ingått (artikel 25 i OECD:s modellskatteavtal), på EU-konventionen om skiljeförfarande 90/436/EEG eller på förfarandet i enlighet med rådets direktiv 2017/1852 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen.

MAP-förfarandet är inte ett fritt förfarande utan bestämmelser om genomförandet av förfarandet finns i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister som trätt i kraft 30.6.2019. Skatteförvaltningen har dessutom gett närmare anvisningar om MAP-förfarandet i den detaljerade skatteanvisningen Förfarandet för att lösa internationella skattetvister (VH/2006/00.01.00/2019).

För vilka situationer lämpar sig förfarandet?

Målet med förfarandet för ömsesidig överenskommelse är att undanröja dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning är en följd av att skattemyndigheten i en viss stat gjort en rättelse av internprissättningen i fråga om inkomsten för ett företag som finns i samma stat och samma inkomst beskattats redan tidigare i en annan stat.

Det kan exempelvis handla om en situation där den svenska skattemyndigheten ansett att en del av det förvaltningsarvode som det svenska bolaget AB betalat till det finländska intressegemenskapsföretaget OY inte är marknadsmässigt och därför lagt till i beskattningsbara inkomsten för företaget AB ett belopp varefter det anser att inkomsten är marknadsmässig. Företaget AB och dess transaktionspart OY, som ingår i samma intressegemenskap, kan å sin sida anse att enbart en del av rättelsen av internprissättningen av den svenska skattemyndigheten är motiverad. Därför ansöker de om undanröjande av dubbelbeskattning till de behöriga skattemyndigheterna i Sverige och i Finland. Utifrån sina förhandlingar och skatteavtalet mellan de nordiska länderna kan skattemyndigheterna i Sverige och i Finland anse att företagets ansökan är motiverad. Då minskar Finland den beskattningsbara inkomsten för företaget OY och Sverige minskar den inkomst som lagts till för företaget AB i samband med rättelsen av internprissättningen.

Innan en MAP-ansökan görs är det skäl för ett företag att diskutera med den behöriga skattemyndigheten ifall förfarandet för ömsesidig överenskommelse lämpar sig för företagets internprissättningsfråga. Mer information om bland annat hur man gör en MAP-ansökan och om innehållskraven i ansökan finns i den detaljerade skatteanvisningen ”Förfarandet för att lösa internationella skattetvister”. Se kontaktuppgifter för rådgivning och inlämnande av MAP-ansökan.

Inledande av en MAP-ansökan

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse inleds då ett företag lämnar en skriftlig ansökan till den behöriga myndigheten. Närmare bestämmelser om att göra och lämna en ansökan finns i lagen och i Skatteförvaltningens anvisning. En förutsättning för att MAP-förfarandet ska kunna inledas kan dessutom vara att sökanden lämnar svar på behöriga myndigheters begäran om tilläggsinformation. Uppgifter som gäller internprissättningsärenden för den behöriga myndigheten har vid Skatteförvaltningen placerats i internprissättningsenhet. Språket för förfarandet för ömsesidig överenskommelse är ofta engelska och vi rekommenderar att ansökan görs på engelska.

Tidsfristen för inledandet av förfarandet för ömsesidig överenskommelse beror på vilket MAP-förfarande den skattskyldige valt (EU-tvistlösningsförfarande / EU-skiljeförfarande / skatteavtalsförfarande). Att ett nationellt förfarande för ändringssökande inleds avbryter inte tidsfristen för inledandet av förfarandet för ömsesidig överenskommelse. Företaget ska underrätta den behöriga myndigheten om det lämnat in eller lämnar in en begäran om omprövning eller besvär i samma ärende som är föremål för en redan inlämnad MAP-ansökan. Utifrån en MAP-ansökan är det inte möjligt att förbjuda eller avbryta verkställandet av påförd skatt.

Behandling av en MAP-ansökan

Innan de egentliga förhandlingarna inleds kan den behöriga myndigheten i en stat godkänna en rättelse av internprissättningen av en annan stat och göra en motsvarande följdjustering. Om det anses att den rättelse av internprissättningen som gäller inkomsten för ett företag som finns i den andra staten är marknadsmässig också i Finland, är det möjligt att undanröja den internationella dubbelbeskattningen genom att göra en följdjustering i Finland. Följdjusteringen gäller inkomsten för företaget inom samma koncern i Finland.  

Förhandlingsparterna vid förfarandet för ömsesidig överenskommelse är olika staters behöriga myndigheter. Företaget kan bes om att lägga fram tilläggsutredningar innan det lämnar sin ansökan, det vill säga före förfarandet har inletts, eller under behandlingen av ansökan.  De behöriga myndigheterna förhandlar per brev, men ofta också muntligt.

Slutresultatet av förhandlingarna och skiljeförfarandet

Beroende på sättet för genomförandet av MAP-förfarandet kan det finnas en tidsfrist för förhandlingarna mellan de behöriga myndigheterna. Om de behöriga myndigheterna inte når en överenskommelse i tvistefrågan inom tidsfristen, kan ärendet under vissa förutsättningar avgöras genom ett skiljeförfarande. Möjligheten att genomföra ett skiljeförfarande ingår i EU-tvistlösningsförfarandet och i EU-skiljeförfarandet. Även vissa av Finlands skatteavtal möjliggör skiljeförfarandet. I skatteavtalsförfarandet ska bestämmelserna som hänför sig till det eventuella skiljeförfarandet kontrolleras från det skatteavtal som tillämpas i ärendet.

Verkställandet av MAP-förfarandets resultat (förhandlingsresultat eller slutresultatet av skiljeförfarandet) i Finlands beskattning förutsätter att den skattskyldige meddelar den behöriga myndigheten att den godkänner resultatet och avstår från nationellt ändringssökande i ärendet.

MAP-ansökan kan återkallas under behandlingen

Den skattskyldige kan när som helst under behandlingen av MAP-ansökan återkalla sin ansökan genom att meddela detta till den behöriga myndighet som behandlar ärendet. Ansökan ska återkallas skriftligt. En skattskyldig kan vilja återkalla sin ansökan till exempel om den behöriga myndigheten under behandlingen av ansökan meddelat att de behöriga myndigheterna bedömer tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor på ett sätt som avviker från ansökan.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022