Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoratkaisun hakeminen keskusverolautakunnalta

Keskusverolautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva toimielin, jolla on itsenäinen ratkaisuvalta.

Keskusverolautakunta voi antaa verovelvollisten hakemuksesta tuloverotusta ja arvonlisäverotusta koskevia ennakkoratkaisuja.

Ratkaisun antaminen edellyttää Verohallinnosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia ratkaistuksi (ns. prejudikaattiperuste) taikka että ratkaisun antamiselle on muu erityisen painava syy.

Jos asiaan ei sisälly edellä kuvattua merkittävyyttä, voi asiaan hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta.

Keskusverolautakunta ei ole muutoksenhakuelin eikä se voi antaa ennakkoratkaisua, jos asia on jo ratkaistu Verohallinnon yksikön päätöksellä tai jos asiaa koskeva hakemus on vireillä Verohallinnossa. Verovelvollinen voi tällöin tilanteesta riippuen harkita ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta tai muutoksen hakemista verotukseensa tai saamaansa muuhun päätökseen, sikäli kun nämä keinot ovat käytettävissä. Keskusverolautakunta ei siis anna ratkaisua esimerkiksi asiaan, josta Verohallinto on jo antanut hakijalle ennakkoratkaisun tai tehnyt maksuunpanopäätöksen. Asian käsitteleminen aiemmin ennakollisessa keskustelussa ei kuitenkaan ole käsittelyn este. Samaa asiaa koskien saatu lähdeverokortti, josta voi pyytämällä saada muutoksenhakukelpoisen päätöksen, katsotaan käsittelyn esteeksi. Käsittelyn esteen muodostaa myös samassa asiassa annettu lähdeveron palauttamista koskeva päätös. Jos ennakkoratkaisukysymyksen kohteena oleva seikka tai asiantila on ollut olemassa jo sellaisena verovuonna, josta on saatu verotuspäätös, tuloveroasioiden osalta tämä verotuspäätös on yleensä este asian ratkaisemiselle keskusverolautakunnassa, vaikka asiaa ei olisi nimenomaisesti tutkittu verotusta toimittaessa. Selvitetyt merkitykselliset oikeustilassa tai olosuhteissa tapahtuneet muutokset voidaan kuitenkin ottaa huomioon harkittaessa sitä, katsotaanko ennakkoratkaisun antamiselle olevan este.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa on ilmoitettava yksilöity kysymys ja esitettävä tarvittava selvitys asian ratkaisemiseksi. Hakemuksessa on hyvä tuoda esiin myös perustelut sille, miksi hakija katsoo, että ratkaisun antamisen edellytykset täyttyvät. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava.

Keskusverolautakunnan yhteystiedot

Lähetä ennakkoratkaisuhakemus keskusverolautakunnalle osoitteeseen:

Keskusverolautakunta, PL 325, 00052 VERO.

Älä lähetä muualle Verohallinnolle tarkoitettuja ennakkoratkaisuhakemuksia edellä mainittuun osoitteeseen.

Julkaistut ratkaisujen lyhennelmät ovat sivulla Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut.

Keskusverolautakunnan aiemmin antamien ennakkoratkaisujen ns. pitkiä versioita voi tilata osoitteesta KVL_ratkaisut(at)vero.fi.

Päätöksen maksullisuus ja muutoksenhaku

Keskusverolautakunnan antamat päätökset ovat maksullisia. Annetun ennakkoratkaisun maksu vaihtelee 980 eurosta 4200 euroon. Käsittelymaksu asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, on 120 euroa. Maksujen perusteista ja määristä säädetään Valtiovarainministeriön asetuksessa Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022–2024.

Keskusverolautakunnan antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla keskusverolautakunta on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2023