Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Rådgivning och förfarande vid internprissättningsärenden

Skatteförvaltningen internprissättningsfunktion handleder Skatteförvaltningens kunder i frågor som gäller internprissättning. Handledningen kan vara föregripande eller ske i realtid, men utredningen av frågor som gäller internprissättning kan också kräva andra åtgärder.

Det lönar sig att avgöra internprissättningsfrågor i förväg

Med hjälp av föregripande handledning och rådgivning från Skatteförvaltningen har företagen möjlighet att reda ut internprissättningsfrågor som är oklara och lämnar utrymme för tolkning, så fort sådana uppkommer. Skatteförvaltningens mål är att de förfaranden som anknyter till föregripande handledning och rådgivning är flexibla och grundar sig på en öppen diskussion med den skattskyldige. Syftet är att handledningen och rådgivningen ska kännas administrativt lätta för företagen. Att ärenden reds ut i förväg minskar behovet av att utreda olika ärenden i efterskott, till exempel genom skatterevision.

I regel är skatterevisioner som gäller internprissättning utdragna och krävande såväl för Skatteförvaltningen som för det företag som är föremål för revision. Att lösa problem som gäller internprissättning i förväg eller så fort som möjligt efter en transaktion i intressegemenskap brukar vara ett smidigare och också billigare tillvägagångssätt för företagen.

Målet är att upptäcka risker i tid

Skatteförvaltningen identifierar och bedömer risker som är förknippade med internprissättning genom att göra riskanalyser som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den aktuella situationen. Skatteförvaltningen väljer åtgärderna för att utreda den upptäckta risken från fall till fall, bland annat enligt problemet och den fas i vilken ärendet befinner sig. På samma gång bedöms det alltid om den upptäckta risken kan utredas och undanröjas med handledning och rådgivning.

Skatteförvaltningen kontaktar företag i anslutning till ett identifierat riskfenomen. Målet är att tillsammans med företaget hitta en metod för att lösa det identifierade problemet. Skatteförvaltningen rekommenderar att företagen aktivt kontaktar Skatteförvaltningen alltid då nya internprissättningsfrågor som är besvärliga, lämnar utrymme för tolkning eller är av avsevärt intresse uppkommer.

Rådgivning och handledning vid kundmöten

Skatteförvaltningen ger i praktiken rådgivning och handledning vid kundmöten. Kundmöten kan ordnas till exempel i företagets eller Skatteförvaltningens utrymmen eller på distans. Som ett resultat av de förda diskussionerna väljs det lämpligaste sättet att gå vidare för företaget och Skatteförvaltningen.

Praxis för varje rådgivnings- och handledningssituation fastställs från fall till fall, till exempel om mötesfrekvensen, deltagarna och det material som behövs vid mötena. Också rådgivnings- och handledningsnivån varierar från fall till fall, från allmän handledning till en mer detaljerad bedömning av ärendet. En skattskyldig har rätt att lita på de mottagna anvisningarna och råden och på att Skatteförvaltningen inte ändrar sin synpunkt i ärendet i ett senare skede. Förutsättningen för detta förtroendeskydd är att företaget gett Skatteförvaltningen information om alla väsentliga omständigheter som påverkar ärendet.

Med vilka metoder kan ett internprissättningsärende utredas?

Ett företag kan kontakta Skatteförvaltningen för att få rådgivning och handledning i en internprissättningsfråga. Kundmöten som gäller internprissättningsfrågor är ofta till sin natur diskussioner på förhand. I gränsöverskridande situationer är det även möjligt att få föregripande handledning från flera verksamhetsstater med hjälp av förfarandet Cross-Border Dialogue.

Läs mer om diskussioner på förhand och Cross-Border Dialogue

Företag kan i internprissättningsärenden även be om ett förhandsavgörande i vilket ändring kan sökas av Skatteförvaltningen eller om ett förhandsöverenskommelse om prissättning (Advance Pricing Agreement, APA) av den behöriga myndigheten. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen av ett företag utifrån rådgivningen och handledningen, ett förhandsavgörande, en förhandsöverenskommelse eller övriga utredningar som Skatteförvaltningen mottagit.

Om ett företag själv upptäcker ett fel i sin internprissättning i efterskott, kan det söka ändring i en beskattning som redan verkställts med en begäran om omprövning. Å andra sidan kan även Skatteförvaltningen upptäcka en risk i ett företags internprissättning, vilken kan leda till ett kontrollbesök eller en skatterevision som gäller internprissättningen. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen av ett företag utifrån en skatterevision eller en annan inhämtad utredning. Ett företag kan söka ändring i ett beslut om rättelse av beskattningen eller starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP).

Det är också möjligt att en annan stats skattemyndighet gör en rättelse av internprissättningeni beskattningen av ett finländskt bolags utländska intressegemenskapsföretag. I så fall kan det finländska företaget ansöka om följdjustering av sin beskattning i Finland eller starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse. Också det utländska företaget i intressegemenskapen kan starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse i den stat som gjort rättelsen av internprissättningen.

Förfarandet vid internprissättningsärenden kan belysas med följande förenklade bilder. I en idealsituation avslutas förfarandet med rådgivning och anvisning, ett förhandsavgörande, en förhandsöverenskommelse eller i övrigt med beskattning som verkställts utifrån skattedeklarationen. olika förfaringssätt för att avgöra internprissättningsärenden

Om Skatteförvaltningen rättar beskattningen av ett företag i efterskott till exempel på grund av en skatterevision, kan det möjliga förloppet beskrivas enligt följande.

olika förfaringssätt för att avgöra internprissättningsärenden

Kontakta Skatteförvaltningen i internprissättningsärenden

Skatteförvaltningens sakkunniga inom internprissättning ger råd i frågor som gäller internprissättning och handleder i valet av tillvägagångssätt. En kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022