Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Prissättning av koncernintern finansiering

Koncerninterna finansieringstransaktioner är en avsevärd del av internationella företags verksamhet. Ur en synvinkel som omspänner internprissättning och principen om marknadsmässiga villkor är det väsentligt att vid koncerninterna finansieringstransaktioner säkerställa att de tillämpade villkoren motsvarar villkor som oberoende parter hade kommit överens om och att den vinst koncernbolagen får motsvarar den vinst som oberoende bolag under motsvarande omständigheter skulle få. Kapitel 10 i OECD:s riktlinjer för internprissättning, vilket gäller finansiella transaktioner, innehåller preciserande riktlinjer för prissättning av koncernintern finansiering.

Ta också del av Skatteförvaltningens ställningstagande om OECD:s riktlinjer om internprissättning av finansiella transaktioner.

Internprissättningsfrågor som gäller koncernintern finansiering kan omfatta många olika delområden. Till exempel interna lånearrangemang, borgen, koncernkontoarrangemang, dvs. så kallade cash pool-arrangemang, samt olika skyddsmekanismer och -instrument är vanliga delområden av koncernintern finansiering. OECD:s riktlinjer gällande finansiella transaktioner behandlar utöver ovan nämnda även internprissättning i fråga om koncernens egna så kallade captive-försäkringsbolag.

Vid koncernintern finansiering är det viktigt att se till att den som beviljat finansiering i alla situationer får en marknadsmässig avkastning på sin investering och att mottagaren av finansieringen betalar en marknadsmässig ersättning.

Internprissättningen av koncerninterna finansiella transaktioner omfattas av samma grundläggande principer som andra transaktioner i intressegemenskap. De olika delområdena inom finansiering har dock egna särdrag, som påverkar fastställandet av marknadsmässiga priser. De vanligaste internprissättningsfrågorna gällande finansiering behandlas kortfattat på separata webbsidor:

Finansieringstransaktioner ska vara marknadsmässiga

Vid finansieringsarrangemang mellan två oberoende parter kommer parterna överens om finansieringsformen och -villkoren från fall till fall enligt deras mål och behov. Vid avtal om koncerninterna lån ska ett motsvarande tillvägagångssätt tillämpas.

Internprissättningsprocessen för koncerninterna finansiella transaktioner börjar med fastställande av affärstransaktionerna för att utreda det faktiska innehållet. I fastställandet av affärstransaktioner ska man identifiera relevanta ekonomiska eller finansiella förhållanden och de ekonomiskt väsentliga särdrag som påverkar dessa. Dessa särdrag utgörs av avtalsvillkoren, parternas funktioner, tillgångar och risker, de överförda tillgångarnas och den tillhandahållna tjänstens särdrag, parternas och marknadens ekonomiska förhållanden och parternas affärsverksamhetsstrategier.

Vid fastställandet av affärstransaktionerna bildas en helhetsbild av den faktiska affärstransaktionen mellan parterna utifrån relevanta fakta. För att ta fram denna helhetsbild granskas utöver skriftliga avtal också parternas faktiska förfarande och andra ekonomiskt väsentliga särdrag och annan fakta. I praktiken kan detta exempelvis ur finansiärens perspektiv betyda en närmare granskning av låntagarens kreditvärdighet, betalningsförmåga och framtidsutsikter samt ur finansieringsmottagarens synvinkel att ändamålet som finansieringen används till beaktas. Därtill ska det beaktas att olikheterna mellan de instrument som är tillgängliga på finansmarknaden väsentligen kan påverka prissättningen av finansiella transaktioner.

Efter att en affärstransaktion har fastställts enligt dess faktiska innehåll, betraktas det hurudant pris oberoende parter hade kommit överens om för den fastställda affärstransaktionen.

Utöver fastställande av en faktisk transaktion är det vid prissättningen av finansiella transaktioner särskilt viktigt att dokumentera de genomförda affärstransaktionerna omsorgsfullt, för att prissättningens marknadsmässighet ska kunna verifieras även i efterskott.

Läs mer om fastställande av affärstransaktioner och sammanställning av dokumentation av internprissättning i anvisningen om dokumentation av internprissättning.

Koncernens finansieringsfunktion

Till koncernens finansieringsfunktions uppgifter hör vanligen till exempel anskaffning av finansiering för koncernens behov samt identifiering och bedömning av finansiella risker. Dessutom svarar koncernens finansieringsfunktion vanligen för arrangemang av koncernintern finansiering, vilket kan inkludera till exempel hantering av koncernkontoarrangemang och beviljande av koncerninterna lån.

Finansieringsfunktionen har ofta en viktig roll i koncerner. Den kan vara organiserad på många olika sätt beroende på koncernens struktur och affärsverksamhet. Funktionen kan vara centraliserad eller spridd eller någonting däremellan. Även i internprissättningsfrågor som hänför sig till finansieringsfunktionen är det väsentligt att fastställa affärstransaktioner enligt deras faktiska innehåll och i internprissättningen är det följaktligen inte möjligt att stödja sig på att verksamheten generellt går under namnet finansieringsverksamhet.

Först då en affärstransaktion fastställts enligt dess faktiska innehåll, är det möjligt att dra slutsatser om vad som vore en marknadsmässig ersättning för den finansiella transaktionen.

Koncernens finansieringsfunktion ska beskrivas i det avsnitt som gäller koncernuppgifter i dokumentationen av internprissättningen (se BFL 14 b § 1 mom. 4 punkten). Beskrivningen kan göras på allmän nivå. Läs närmare i kapitel 5.5 i anvisningen om dokumentation av internprissättning.

Annat att beakta vid internprissättning av finansiering

Vid prissättning av finansiering är det viktigt att beakta också följande omständigheter:

Principen om separata bolag

Den så kallade principen om separata bolag är utgångspunkten för tillämpning av principen om separata bolag. Principen om separata bolag går ut på att varje koncernbolag bedöms som en självständig, från koncerngemenskapen fristående aktör.

Vid fastställande av ett koncernbolags kreditvärdighet ska även inverkan av koncerntillhörigheten, det vill säga det så kallade implicita stödet, beaktas i bedömningen (se också HD 2021:66). Det implicita stödet kan förbättra koncernbolagets kreditvärdighet ur finansiärens synvinkel, om det utifrån analysen tyder på att koncernbolaget vid insolvens kan få stöd från andra koncernbolag även utan ett juridiskt bindande borgensavtal. Enligt OECD:s riktlinjer om internprissättning ska ersättning dock inte betalas för nyttan av eventuell koncerntillhörighet (implicit stöd).

Det finns närmare anvisningar om kreditklassificeringen och beaktande av inverkan av koncerntillhörighet i OECD:s riktlinjer om internprissättning i punkterna 10.62–10.82.

Skriftiga avtal och aktuella jämförelseanalyser

Vid koncerninterna affärstransaktioner finns det skäl att styrka det som överenskommits mellan parterna med bland annat skriftliga avtal, som entydigt redogör för avtalsparterna, syftet med avtalet och avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.

De finansiella transaktionernas marknadsmässighet verifieras vanligen genom att jämföra priset på affärstransaktionen med jämförbara affärstransaktioner som oberoende parter har gjort. Det rekommenderas att upprätta aktuella jämförelseanalyser och sökningar av jämförelseuppgifter med hjälp av vilka den marknadsmässiga prissättningen verifieras för beskattningen, det vill säga på samma sätt som även oberoende parter skulle förfara för att komma överens om priset på en affärstransaktion.

Bekanta dig med OECD:s riktlinjer om internprissättning

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2022