Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lägre bilskatt än vanligt för taxibilar och befrielse från bilskatten

 • Nedsättning av bilskatt för vanliga taxibilar har slopats stegvis och någon nedsättning beviljas inte efter 1.7.2022.
 • Ingen bilskatt behöver betalas för tillgänglighetsanpassade stora taxibilar.
 • Bilskatt behöver inte betalas för en stor taxibil om den används för skol- och dagvårdstransporter.

Vad krävs för att bedriva taxitrafik?

För att bedriva taxitrafik förutsätts att

 • den som bedriver taxitrafik (d.v.s. ett taxiföretag) har ett trafiktillstånd som berättigar att bedriva taxitrafik
 • chauffören har tillstånd att köra en taxibil
 • fordonet som används för taxitrafik är registrerat i fordonsregistret för tillståndspliktig användning.

Ny företagare – så här grundar du ett företag och tar hand om skatterna

Mera information om att bedriva taxitrafik (Transport- och kommunikationsverket d.v.s. Traficom)

När är bilskatten för taxibilar lägre än vanligt?

Skatteförvaltningen nedsätter fordonets bilskatt om dessa förutsättningar uppfylls:

 • när fordonet registreras för första gången i Finland, registreras det för taxitrafik
 • fordonet används huvudsakligen som taxibil.

Bilskatten nedsätts högst

 • med 3 000 euro om fordonet har registrerats senast den 30.6.2019
 • med 2 400 euro om fordonet har registrerats senast den 30.6.2020
 • med 1 200 euro om fordonet har registrerats senast den 30.6.2022.

Bilskatten nedsätts inte om fordonet är registrerat efter 1.7.2022.

Skattenedsättningen minskas dock för varje påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för taxitrafik i Finland. För varje sådan månad minskar nedsättningen med en trettiosjättedel (1/36).

Exempel

Fordonet har för första gången registrerats utomlands den 1.8.2018. Fordonet registreras i Finland den 15.9.2018 för taxitrafik. Bilskatten nedsätts högst 2833,33 euro (3000 euro - 2/36*3000 euro).

När behöver ingen bilskatt betalas för taxibilar?

Ett fordon som används som taxi befrias från bilskatt i sin helhet, om följande förutsättningar uppfylls:

 • när fordonet registreras för första gången i Finland registreras det för att användas för taxitrafik (i registeruppgifterna ”tillståndspliktig användning”)
 • fordonet används huvudsakligen för taxitrafik
 • fordonet är tillgänglighetsanpassat eller godkänt för transport av skol- och dagvårdsbarn.
 • fordonet är godkänt för transport av föraren och minst 6 passagerare, varav 1 eller flera passagerare kan vara rullstolsburna personer.

Kom ihåg att föra körjournal 

Företaget ska föra en körjournal på papper eller elektroniskt för användningen av taxi för varje körskift  eller, om körskiften inte har fastställts, för varje dygn. Om fordonet är försett med en taxameter och en kvittoutskrivare, kan körjournalen bestå av rapporter från kvittoutskrivaren.

Anteckna i körjournalen

 • kalendermånadens sammanlagda kilometerantal som ska indelas i yrkeskörningar och andra körningar
 • per dag och per kilometer specificerad uppgift om användningen av fordonet för skol- och dagvårdstransporter.

Spara körjournalen i minst sex år efter skatteårets utgång och visa den på begäran till Skatteförvaltningen.

Om du inte för en körjournal kan det medföra en försummelseavgift. Läs mer om påföljdsavgifterna.

Skatteförvaltningen övervakar skatteförmånen och förutsättningarna för den

Skatteförvaltningen kan även efter att ha verkställt bilbeskattningen be om redogörelse för att förutsättningarna för skatteförmånen uppfylls.

Om fordonet huvudsakligen inte har använts för taxitrafik eller de redan verkställda förutsättningarna för skatteförmånen inte har uppfyllts, kan Skatteförvaltningen rätta beskattningen och påföra full bilskatt. Skatt påförs den skattskyldige, men om ett registrerat bilskatteombud ansvarar för skatten, påförs bilskatten dock ombudet.

Om fordonet eller användningen av det inte uppfyller förutsättningarna för skatteförmånen och det har gått under 3 år från att bilen registrerats, ska bilägaren göra en anmälan om saken till Traficom. En anmälan ska göras inom 1 månad från att situationen har ändrats. En del av skatteförmånen ska i dessa fall betalas tillbaka. Traficom debiterar denna del av skatteförmånen när Traficom har fått anmälan om saken eller uppgifterna på något annat sätt.

Vanliga frågor om skatteförmånerna för taxibilar

I samband med uppköpet kan bilaffären ta hand om den första registreringen för kunden och registrera fordonet för tillståndspliktig användning. Registreringen kan också göras i Traficoms eller försäkringsbolagets e-tjänst i samband med den första registreringen av ett förhandsanmält fordon.

Fordonet används huvudsakligen i taxitrafik om över hälften av användningen av fordonet är taxitrafik.

Skatteförvaltningen kan be om en utredning av den huvudsakliga användningen av fordonet. En utredning kan exempelvis ges med hjälp av samma körjournal som förs för inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning.

Exempel:

Bolaget bedriver varutransport och taxiverksamhet samt äger en personbil. Bolaget använder personbilen både för varutransporten och för taxitrafiken. Bolagets arbetstagare använder samma personbil även för privatbruk. Över hälften av användningen utgörs av varutransporterna, en fjärdedel av taxitrafiken och en fjärdedel av privatbruket. Personbilen används huvudsakligen inte för taxitrafik och härmed uppfylls inte förutsättningarna för nedsatt bilskatt eller bilskattefrihet.

Fordonet är tillgänglighetsanpassat om det är byggt och utrustat speciellt för transport av rullstolsbundna personer. Kraven på ett tillgänglighetsanpassat fordon baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser. Läs mera om tillgänglighetsanpassade fordon (Trafi).

Fordonet skall uppfylla de förutsättningar som föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning, och de skall följas vid transporter.

Befrielse från bilskatt fås endast om kommunen, samkommunen, en läroinrättning eller en anstalt ordnar sin transport som beställningstrafik och transporterna understöds med kommunala eller statliga medel och fordonet används för transport av

 • barn som är i dagvården
 • elever som deltar i förskoleundervisning, grundläggande undervisning eller tilläggsundervisning
 • elever som deltar i utbildning på andra stadiet.

En taxi kan befrias från bilskatt endast om taxin har minst 6 godkända platser för passagerare utöver föraren. Utöver sätena är även rullstolsplatserna platser för passagerare. Du hittar antalet passagerarplatser från fordonets registeruppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 13.4.2022