Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inhemska persontransporter befrias temporärt från mervärdesskatt

Nyhet, 31.10.2022

Persontransporttjänster i Finland befrias temporärt från mervärdesskatt. Till befrielsen från skatt hör rätten att dra av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar. Ändringen är i kraft 1.1–30.4.2023. En mervärdesskattesats på 10 procent har tillämpats på försäljningen av persontransporter.

Den tillfälliga befrielsen från mervärdesskatt gäller de persontransporttjänster som tillhandahålls 1.1–30.4.2023. Det handlar om så kallad nollskattesats, vilket betyder att en momsregistrerad säljare av tjänsten får dra av den mervärdesskatt som ingår i tillhandahållandet av tjänsten i sin momsdeklaration. Ändringen påverkar inte avdragsrätten för sådana som tillhandahåller persontransporttjänster.

Nollskattesatsen tillämpas på alla persontransporttjänster i Finland, såsom till exempel transport med tåg, buss, taxibil, flygplan och båt. Ändringen inverkar inte direkt på persontransporter från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland, eftersom nollskattesats tillämpas på dessa tjänster redan före lagändringen.

Nollskattesatsen tillämpas också på eventuella förskottsbetalningar för persontransporttjänster. Förskottsbetalningar är avgifter vars förfallodag infaller före tjänsten tillhandahålls.

Det görs inga ändringar i definitionen på persontransporttjänster. Nollskattesatsen tillämpas under lagens giltighetstid på de persontransporttjänster på vilka den nedsatta skattesatsen på 10 procent har kunnat tillämpas före lagändringen.

Säljare av persontransporttjänster får för sin verksamhet i praktiken både allmänna stöd och stöd som direkt anknyter till priset på tjänsten. Stödmottagare behöver 1.1–30.4.2023 inte betala skatt på stöd som direkt anknyter till priset på tjänsten som säljs. Allmänna stöd, som inte utgör vederlag för överlåtelse av en vara eller för tillhandahållande av en tjänst, faller även i fortsättningen utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde.

Exempel 1: A Ab säljer persontransporttjänster mellan orter på det finländska fastlandet. I stället för en vanlig sittplats kan passageraren som tilläggstjänst köpa en sittplats med mer utrymme i businessklass. I priset på biljetten i businessklass ingår gratis trådlös Internetanslutning och en dagstidning.

Biljetten i businessklass som A Ab säljer för en tilläggsavgift betraktas som försäljning av persontransporttjänst och nollskattesatsen tillämpas på den 1.1–30.4.2023.

Exempel 2: A Ab säljer persontransporttjänster mellan orter på det finländska fastlandet. Passageraren kan mot en tilläggsavgift på 5 euro köpa en plats för sitt sällskapsdjur.

Avgiften för sällskapsdjur utgör en tjänst som anknyter till persontransporttjänsten och på den tillämpas samma mervärdesskatt som på huvudprestationen, som i detta fall är persontransporten. Nollskattesats tillämpas både på persontransporttjänst och avgift för sällskapsdjur 1.1–30.4.2023.

Ändringarnas giltighetstid och tidsmässiga allokering

Ändringen av mervärdesskattelagen är i kraft 1.1–30.4.2023. Befrielsen från mervärdesskatt tillämpas under lagens giltighetstid på persontransporttjänster som tillhandahålls i Finland. Mervärdesskatten som ska betalas på försäljning av tjänster hänförs till den skatteperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

En mottagare av förskottsbetalningar deklarerar och betalar mervärdesskatt för den skatteperiod under vilken förskottsbetalningen betalas. Om förskottsbetalningen inflyter innan lagändringen träder i kraft tillämpas den lag som vid betalningstidpunkten är giltig. Befrielsen från mervärdesskatt tillämpas endast på de förskottsbetalningar som inflyter 1.1–30.4.2023.

Exempel 1: A Ab säljer persontransporttjänster mellan orter på det finländska fastlandet. Bolaget säljer inte månadsbiljetter utan kunderna köper en separat biljett för varje resa.

Nollskattesats tillämpas på de persontransporttjänster som tillhandahållits under lagens giltighetstid 1.1–30.4.2023. Mervärdesskatten för persontransporttjänster hänförs i regel till den skatteperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

Exempel 2: A Ab säljer årsbiljetter till konsumenter. Dessa biljetter ger rätt till obegränsade persontransporttjänster i 12 månader. Årsbiljetterna betalas som förskottsbetalningar. Bolagets kund B betalar förskottsbetalningen för sin årsbiljett den 1 december 2022. Kund C betalar förskottsbetalningen för sin årsbiljett den 1 januari 2023.

Eftersom förskottsbetalningen som B betalar inflyter innan lagen träder i kraft tillämpas skattesatsen på 10 procent på årsbiljetten.

Eftersom förskottsbetalningen som C betalar inflyter under lagens giltighetstid tillämpas nollskattesats på årsbiljetten.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022