Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistöyhtymä

Kiinteistöyhtymä syntyy silloin, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä kiinteistön ja he hakeutuvat arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta (eli kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta). Verohallinto muodostaa tällaisesta yhteisomistuksesta kiinteistöyhtymän verotusta varten. Saat meiltä ilmoituksen yhtymän muodostamisesta.

Jos omistat kiinteistön toisen kanssa, mutta ette ole arvonlisäverovelvollisia kiinteistön vuokraamisesta, teistä ei muodosteta kiinteistöyhtymää. Katso vuokratulojen ilmoitusohjeet, kun kyse ei ole kiinteistöyhtymästä.

Kiinteistöyhtymän veroilmoitus

Kiinteistöyhtymä ilmoittaa vuoden 2023 vuokratulot viimeistään 29.2.2024. Anna ilmoitus OmaVerossa tai paperilomakkeella 7K (Vuokratulot -  kiinteistöt).

Kirjaudu OmaVeroon

Voit asioida kiinteistöyhtymän puolesta OmaVerossa, jos sinulla on Suomi.fi-valtuudet.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, katso ohjeet paperilla ilmoittamiseen.

Sama kiinteistöyhtymä voi hallita useita kiinteistöjä, jos osakkaiden omistusosuudet kaikissa kiinteistöissä ovat yhtä suuret. Ilmoita vuokratulot ja kulut erikseen kultakin vuokrauskohteelta. Samaan kiinteistöyhtymään kuuluvien kiinteistöjen vuokratulot ja -menot lasketaan verotuksessa yhteen.

Näin kiinteistöyhtymää verotetaan

Kiinteistöyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen. Kiinteistöyhtymälle lasketaan tulo ja tappio. Yhtymän tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja sen jälkeen tulo jaetaan osakkaille. Kiinteistöyhtymälle itselleen ei vahvisteta tappiota, jonka se voisi myöhemmin vähentää tuloistaan, vaan tappio käsitellään osakkaan verotuksessa.

Kiinteistöyhtymän tulo tai tappio jaetaan osakkaille heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Osakas näkee saamansa tulon tai tappion omassa verotuspäätöksessään.

Kiinteistöyhtymän tulo on osakkaalle pääomatuloa

Osakkaan osuus kiinteistöyhtymän tulosta on osakkaan pääomatuloa. Jos kiinteistöyhtymän tulos on tappiollinen, osakkaan osuus tappiosta vähennetään hänen pääomatuloistaan.

Osakas ilmoittaa ottamansa velat ja niiden korot

Kiinteistöyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niiden korkoja ei käsitellä yhtymän korkoina ja velkoina. Yhtymä ei saa vähentää korkoja tuloistaan. Osakkaat vähentävät velan korot omista pääomatuloistaan tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä.

Yhtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan henkilökohtaisina velkoina. Yhtymään kohdistuvat osakkaiden velat eivät välttämättä ole yhtä suuria.

Jokainen osakas maksaa kiinteistöveron omasta osuudestaan

Verohallinto lähettää jokaiselle kiinteistöyhtymän osakkaalle kiinteistöverotuspäätöksen hänen osuudestaan kiinteistöön. Osakas maksaa oman kiinteistöveronsa.

Milloin kyse ei ole kiinteistöyhtymästä?

Kun omistat kiinteistön puolisosi kanssa, kyse ei ole kiinteistöyhtymästä. Kiinteistöyhtymää ei muodosteta myöskään silloin, kun omistat kiinteistön toisten kanssa, mutta ette ole hakeutuneet arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta.

Näissä tilanteissa kukin omistaja ilmoittaa oman osuutensa kiinteistön vuokratuloista ja -kuluista omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan. Jokaisen on tehtävä ja säilytettävä muistiinpanot kiinteistöistä saamistaan vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista oman osuutensa mukaisesti.

Ilmoita tiedot esitäytetyssä veroilmoituksessasi näin:

Tarkista määräpäivät, mihin päivään mennessä esitäytettyä veroilmoitusta on täydennettävä. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja esitäytetyltä veroilmoitukselta

Näin ilmoitat yhteisen kiinteistön vuokratulot

Vuokratulojen ilmoittaminen riippuu siitä, ketkä ovat kiinteistön omistajina. 

 • Omistajina puolisot: molemmat puolisot ilmoittavat oman osuutensa kiinteistön vuokratuloista ja -kuluista omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan.
 • Omistajina useita henkilöitä (esimerkiksi sisarukset), jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia: kukin omistaja ilmoittaa oman osuutensa kiinteistön vuokratuloista ja -kuluista omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan.
 • Vuokrattava kiinteistö kuuluu kiinteistöyhtymään, joka on arvonlisäverovelvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta: kiinteistöyhtymä ilmoittaa vuokratulon lomakkeella 7K (Vuokratulot – kiinteistöt) joko OmaVerossa tai paperilomakkeella viimeistään 29.2.2024.
 • Vuokrattava kiinteistö kuuluu maatalousyhtymään: yhtymä ilmoittaa kiinteistön vuokratulot maatalouden tulona maatalouden veroilmoituksella 2Y, kohdassa Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot. Maatalousyhtymä ei ilmoita vuokratuloa lomakkeella 7K (Vuokratulot – kiinteistöt).
 • Vuokrattava kiinteistö kuuluu metsäyhtymään: ilmoittaminen riippuu siitä, millaista omaisuutta vuokrataan:
  • Maapohjan vuokratulot (esimerkiksi metsätilan, metsästysmaan tai tuulivoimalan rakennuspaikan vuokratulot) ilmoitetaan maatalouden tulona maatalouden veroilmoituksella 2Y, kohdassa "Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot".
  • Niiden rakennusten vuokratulot, jotka eivät liity metsätalouteen (esimerkiksi vapaa-ajan asunnon vuokratulot) ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella 2Y, kohdassa "Kokonaan pääomatulona verotettavat muut tulot ja maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimismenot".
  • Lisäksi metsäyhtymä antaa metsätalouden veroilmoituksen 2C metsätalouden tulosta. Metsäyhtymä ei ilmoita kiinteistön vuokratuloa lomakkeella 7K (Vuokratulot – kiinteistöt).
 • Verotusyhtymän osakkaat vuokraavat kiinteistöä ilman arvonlisäveroa mutta verotusyhtymä on arvonlisäverovelvollinen alkutuotannosta tai liiketoiminnasta. Vuokrattava kiinteistö ei kuulu yhtymän toimintaan. Tässä tapauksessa osakkaat ilmoittavat vuokratulon omilla esitäytetyillä veroilmoituksillaan niiden osuuksien suhteessa, jotka heillä on vuokrattavaan kiinteistöön.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat rakennukset, jotka kiinteistön omistaja omistaa.

Kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen toisen maalla olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai muuhun laitokseen, joka hallintaoikeuksineen voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle.

Kun perustettavan kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön lukuun ostetaan tontti, sen omistajista muodostetaan kiinteistöyhtymä, jos osakeyhtiön rekisteröintiä ei ole tehty ennen kalenterivuoden päättymistä.

Jos puolisot ostavat tontin perustettavan yhtiön lukuun, kiinteistöyhtymää ei kuitenkaan muodostu, vaikka kalenterivuoden loppuun mennessä yhtiötä ei ole perustettu ja rekisteröity.

Jos yhtymän osakkaat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen, vuokratulo verotetaan kiinteistön osan haltijalla. Esimerkiksi jos paritalokiinteistön yhteisomistajat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen ja toinen asuu kiinteistössä itse ja toinen vuokraa omistamansa kiinteistön osan, vuokratulot verotetaan vuokraajan tulona.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024