Kiinteistöyhtymä

Kiinteistöyhtymänä pidetään yhteisesti omistettua kiinteistöä, joka on arvonlisäverovelvollinen tai joka on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta.

Ilmoita vuoden 2020 vuokratulot kiinteistöyhtymänä viimeistään 1.3.2021

OmaVerossa

Kiinteistöyhtymä tunnistautuu OmaVeroon Suomi.fi-valtuudella.

Tai ilmoita paperilomakkeella 7K (Vuokratulot kiinteistöstä)

Jos ilmoitat paperilomakkeella, katso ohjeet paperilla ilmoittamiseen.

Sama kiinteistöyhtymä voi hallita useita kiinteistöjä, jos osakkaiden omistusosuudet kaikissa kiinteistöissä ovat yhtä suuret. Ilmoita vuokratulot ja kulut erikseen kultakin vuokrauskohteelta. Samaan kiinteistöyhtymään kuuluvien kiinteistöjen vuokratulot ja -menot lasketaan verotuksessa yhteen.

Näin kiinteistöyhtymää verotetaan

Kiinteistöyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen. Kiinteistöyhtymälle lasketaan  tulo ja tappio. Yhtymän tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot, ennen kuin tulo jaetaan osakkaille. Kiinteistöyhtymälle itselleen ei vahvisteta tappiota, jonka se voisi myöhemmin vähentää tuloistaan, vaan tappio käsitellään osakkaalla. Kiinteistöyhtymän tulo tai tappio jaetaan osakkaille heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Kiinteistöyhtymän tulo on osakkaalle pääomatuloa

Osakkaan osuus kiinteistöyhtymän tulosta on osakkaan pääomatuloa. Jos kiinteistöyhtymän tulos on tappiollinen, osakkaan osuus tappiosta vähennetään hänen pääomatuloistaan.

Osakas ilmoittaa yhtymän korot ja velat

Kiinteistöyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niistä aiheutuneita korkoja ei käsitellä yhtymän korkoina ja velkoina. Yhtymä ei saa vähentää korkoja tuloistaan. Korot vähennetään osakkaiden pääomatuloista käyttötarkoituksen mukaisesti esimerkiksi tulonhankkimisvelan korkoina. Yhtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan henkilökohtaisina velkoina. Yhtymään kohdistuvat osakkaiden velat eivät välttämättä ole yhtä suuria.

Yhteisesti omistettu kiinteistö

1.1.2020 lähtien Verohallinto ei ole enää muodostanut yhteisesti omistetusta kiinteistöstä kiinteistöyhtymää verotusta varten. Myös aiemmat kiinteistöyhtymät on lakkautettu 31.12.2019.

Kiinteistöyhtymänä pidetään yhä yhteisesti omistettua kiinteistöä, joka on arvonlisäverovelvollinen tai joka on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta. Nämä kiinteistöyhtymät säilyvät ennallaan. Muutos ei koske myöskään maatalousyhtymiä tai metsäyhtymiä. Kiinteistöyhtymien muutos vaikuttaa siihen, miten yhteisesti omistetusta kiinteistöstä saadut tulot ja kulut  ilmoitetaan verotuksessa.

Vuodesta 2020 lähtien kukin omistaja ilmoittaa oman osuutensa kiinteistön vuokratuloista ja -kuluista omassa veroilmoituksessaan. Jokaisen omistajan on tehtävä ja säilytettävä muistiinpanot kiinteistöistä saamistaan vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista oman osuutensa mukaisesti.

Ilmoita oman osuutesi mukaiset tulot ja kulut

OmaVerossa

Tai paperilomakkeella 7K (Vuokratulot kiinteistöstä).

Jos ilmoitat paperilomakkeella, katso ohjeet paperilla ilmoittamiseen.

Tarkista määräpäivät, mihin päivään mennessä esitäytettyä veroilmoitusta on täydennettävä. 

Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Kiinteistöverotus säilyy kiinteistöyhtymien osalta ennallaan. Jokainen omistaja maksaa kiinteistöveron omasta osuudestaan, kuten tähänkin asti.

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolain mukaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisterilaissa tarkoitettuun kiinteistörekisteriin.

Lain säännöksiä kiinteistöstä sovelletaan myös toisen maalla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen toisen maalla olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai muuhun laitokseen, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle.

Puolisoiden yhdessä omistamat kiinteistöt eivät muodosta verotusyhtymää. Puolisoiden tulojen ja varojen verotuksesta on säännelty erikseen, joten yhtymärakennetta ei tarvita.

Jos puolisot ostavat tontin perustettavan yhtiön lukuun, kiinteistöyhtymää ei muodostu, vaikka kalenterivuoden loppuun mennessä yhtiötä ei ole perustettu ja rekisteröity. Muutoin perustettavan kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön lukuun ostetun tontin perusteella muodostetaan kiinteistöyhtymä, jos osakeyhtiön rekisteröintiä ei ole tehty ennen kalenterivuoden päättymistä.

Jos yhtymän osakkaat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen, vuokratulo verotetaan kiinteistön osan haltijalla. Esimerkiksi jos paritalokiinteistön yhteisomistajat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen ja toinen asuu kiinteistössä itse ja toinen vuokraa omistamansa kiinteistön osan, vuokratulot verotetaan vuokraajan tulona.