Kiinteistöyhtymä

1.1.2020 alkaen Verohallinto ei enää muodosta yhteisesti omistetusta kiinteistöstä kiinteistöyhtymää verotusta varten.

Myös aiemmat kiinteistöyhtymät on lakkautettu 31.12.2019. Tieto tästä näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa kohdassa Varat – Yhtymäosuudet, johon on merkitty kiinteistöyhtymän osakkuuden ja osuuden päättymispäiväksi 31.12.2019. 

Muutos ei koske sellaista kiinteistöyhtymää, joka on arvonlisäverovelvollinen tai joka on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta. Nämä kiinteistöyhtymät säilyvät ennallaan. Muutos ei koske myöskään maatalousyhtymiä tai metsäyhtymiä

Kiinteistöyhtymien muutos vaikuttaa siihen, miten yhteisesti omistetusta kiinteistöstä saadut tulot ja kulut pitää ilmoittaa verotuksessa.

Verovuoden 2019 tulot ja vähennykset ilmoitetaan keväällä 2020 vielä kiinteistöyhtymänä.

Verovuodesta 2020 alkaen kukin omistaja ilmoittaa oman osuutensa tuloista ja kuluista itsenäisesti ja pitää niistä itsenäisesti muistiinpanoja. Omistaja ilmoittaa vuoden 2020 tiedot keväällä 2021 veroilmoituksessaan.

Kiinteistöverotus säilyy kiinteistöyhtymien osalta ennallaan. Jokainen omistaja maksaa kiinteistöveron omasta osuudestaan, kuten tähänkin asti.

Mikä on kiinteistöyhtymä

Kiinteistöyhtymän tarkoituksena on ollut hallita tai vuokrata kiinteistöä, jolla on useita omistajia. Yhtymän osakkaana on voinut olla luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjä.

Kiinteistöyhtymä on syntynyt, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä on syntynyt myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta. Sen sijaan aviopuolisoiden yhdessä omistamat kiinteistöt eivät muodostaneet verotusyhtymää.

Miten kiinteistön vuokratulot ja kulut ilmoitetaan

Ilmoita vuoden 2019 vuokratulot vielä kiinteistöyhtymänä 2.3.2020

Jos kiinteistöstä on saatu vuokratuloja vuonna 2019, kiinteistöyhtymä antaa vuokratuloista ja kuluista vain yhden yhteisen ilmoituksen joko

Kiinteistöyhtymä tunnistautuu OmaVeroon Katso-tunnisteella.

Anna ilmoitus vuodelta 2019 viimeistään 2.3.2020.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, lomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa 2.3.2020.

Sama kiinteistöyhtymä voi hallita useita kiinteistöjä, jos osakkaiden omistusosuudet kaikissa kiinteistöissä ovat yhtä suuret. Ilmoita vuokratulot ja kulut erikseen kultakin vuokrauskohteelta. Samaan kiinteistöyhtymään kuuluvien kiinteistöjen vuokratulot ja -menot lasketaan verotuksessa yhteen.

Verovuodesta 2020 alkaen kukin omistaja ilmoittaa itsenäisesti

Vuodesta 2020 alkaen kukin omistaja ilmoittaa oman osuutensa tulot ja kulut omassa veroilmoituksessaan. Siksi 1.1.2020 alkaen jokaisen omistajan on tehtävä ja säilytettävä muistiinpanot kiinteistöistä saamistaan vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista oman osuutensa mukaisesti.

Ilmoita oman osuutesi mukaiset tulot ja kulut vuodelta 2020 OmaVerossa tai paperilomakkeella 7K (Vuokratulot kiinteistöstä). Veroilmoitus vuodelta 2020 annetaan keväällä 2021.

Kiinteistöyhtymän tulo ja tappio jaetaan vuoden 2019 verotuksessa osakkaiden kesken

Kiinteistöyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen. Kiinteistöyhtymälle lasketaan  tulo ja tappio. Yhtymän tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot, ennen kuin tulo jaetaan osakkaille. Kiinteistöyhtymälle itselleen ei vahvisteta tappiota, jonka se voisi myöhemmin vähentää tuloistaan, vaan tappio käsitellään osakkaalla. Kiinteistöyhtymän tulo tai tappio jaetaan osakkaille heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Kiinteistöyhtymän tulo on osakkaalle pääomatuloa

Osakkaan osuus kiinteistöyhtymän tulosta on osakkaan pääomatuloa. Jos kiinteistöyhtymän tulos on tappiollinen, osakkaan osuus tappiosta vähennetään hänen pääomatuloistaan.

Yhtymän korot ja velat osakkaille

Kiinteistöyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niistä aiheutuneita korkoja ei käsitellä yhtymän korkoina ja velkoina. Yhtymä ei saa vähentää korkoja tuloistaan. Korot vähennetään osakkaiden pääomatuloista käyttötarkoituksen mukaisesti esimerkiksi tulonhankkimisvelan korkoina. Yhtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan henkilökohtaisina velkoina. Yhtymään kohdistuvat osakkaiden velat eivät välttämättä ole yhtä suuria.

Usein kysyttyä

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolain mukaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisterilaissa tarkoitettuun kiinteistörekisteriin.

Lain säännöksiä kiinteistöstä sovelletaan myös toisen maalla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen toisen maalla olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai muuhun laitokseen, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle.

Puolisoiden yhdessä omistamat kiinteistöt eivät muodosta verotusyhtymää. Puolisoiden tulojen ja varojen verotuksesta on säännelty erikseen, joten yhtymärakennetta ei tarvita.

Jos puolisot ostavat tontin perustettavan yhtiön lukuun, kiinteistöyhtymää ei muodostu, vaikka kalenterivuoden loppuun mennessä yhtiötä ei ole perustettu ja rekisteröity. Muutoin perustettavan kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön lukuun ostetun tontin perusteella muodostetaan kiinteistöyhtymä, jos osakeyhtiön rekisteröintiä ei ole tehty ennen kalenterivuoden päättymistä.

Jos yhtymän osakkaat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen, vuokratulo verotetaan kiinteistön osan haltijalla. Esimerkiksi jos paritalokiinteistön yhteisomistajat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen ja toinen asuu kiinteistössä itse ja toinen vuokraa omistamansa kiinteistön osan, vuokratulot verotetaan vuokraajan tulona.