Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta Valtioneuvoston kanslian sivuilla.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan.

Vaikutukset kansalaisille

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Jos kansalaiset muuttavat vuoden 2020 jälkeen, vapaa liikkuvuus ei enää koske heitä ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Britannian ero EU:sta ei siirtymäkauden aikana vaikuta yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Myös tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan.

Vaikutukset yrityksille

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n sisäkaupan säännöksiä ja ohjeistuksia.

Erosopimukseen sisältyy Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja. Sen mukaan EU:n tavaroita koskevia arvonlisä- ja valmisteverosäännöksiä sovelletaan Pohjois-Irlantiin 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Pohjois-Irlannin ja EU-jäsenvaltioiden väliseen tavarakauppaan sovelletaan EU-tavarakaupan yhteisömyyntiä ja -hankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä.

Pohjois-Irlanti tulee kuulumaan valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän piiriin. Näin ollen väliaikaisesti verottomat tuotteet liikkuvat Pohjois-Irlannin ja muiden EU-maiden välillä EMCS järjestelmän valvonnassa. 

Sen sijaan palveluiden myyntien arvonlisäverotuksessa Pohjois-Irlantia kohdellaan kuten EU:n ulkopuolista valtiota, sillä palveluiden myynnit eivät sisälly erosopimuksen pöytäkirjaan.

Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti, jonka jälkeen pöytäkirjan soveltamisen jatkaminen edellyttää Pohjois-Irlannin edustajakokouksen hyväksyntää.

Britannian EU:sta eroamisella ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen.

Lisätietoa erosopimuksen sisällöstä (Valtioneuvoston kanslia)

Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen 1.1.2021 tai sen jälkeen, kyse on maahantuonnista.

Maahantuontiin vaikuttaa se, onko maahantuoja arvonlisäverovelvollinen:

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan 1.1.2021 tai sen jälkeen, tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä. Kyseessä ei siis ole enää veroton yhteisömyynti.

Huom: Jos tuot tavaroita Britanniasta Suomeen tai viet tavaroita Britanniaan, varmista että yritykselläsi on 1.1.2021 alkaen tulliasioinnissa tarvittava yritystunnus eli EORI-numero. Voit hakea EORI-numeroa Tullista (tulli.fi).

Keskeneräiset toimitukset, joissa kuljetus on alkanut ennen siirtymäkauden päättymistä

Jos tavaran lähettäminen tai kuljettaminen Britannian ja EU-jäsenvaltion välillä alkaa ennen kuin siirtymäkausi päättyy, tavaroihin sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron säännöksiä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta siirtymäkauden jälkeen.

Kun tavaroita tuodaan yhteisömyyntinä tai yhteisöhankintana Britanniasta Suomeen siirtymäkauden jälkeen, tavarat on esitettävä Tullille. Tulli voi vaatia maahantuojalta näyttöä siitä, että tavaroiden lähettäminen tai kuljettaminen alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä.

Varautuminen siirtymäkauden jälkeiseen aikaan - komission arvonlisäveroa koskevat tiedotteet:

Palvelun myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai palveluostona siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Huomaa, että Britanniassa tehtyjä palvelun myyntejä ja ostoja ei siirtymäajan jälkeen enää ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksen kohdissa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin" ja "Palveluostot muista EU-maista". Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". Myynnistä ei anneta arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusta.

Palveluiden myynti Britanniaan on siirtymäajan jälkeen myyntiä EU:n ulkopuoliseen maahan eli niin sanottuun kolmanteen maahan. Myynti verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Britanniassa eli EU:n ulkopuolella, arvonlisäverotus täytyy selvittää Britanniasta.

Lue lisää:

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroiden (GB-alkuiset) voimassaoloa ei voi 1.1.2021 alkaen enää tarkistaa. Voit tarkistaa VAT-numeroita 31.12.2020 asti

Yrityksen pitää pystyä tarvittaessa kirjanpidon perusteella osoittamaan, että yrityksellä on ollut oikeus verottomaan yhteisömyyntiin Britanniaan tai että yritys on tehnyt yhteisöhankinnan Britanniasta ennen siirtymäajan päättymistä. Tämä koskee myös kaikkia muita luovutuksia, jotka yritys on tehnyt Britanniaan tai Britanniasta ennen siirtymäajan päättymistä.

Arvonlisäveron palautuksen hakeminen Britanniasta ja Pohjois-Irlannista

Voit hakea arvonlisäveron palautusta OmaVerossa niistä hankinnoista, jotka on tehty Britanniassa viimeistään 31.12.2020. Huomaa, että palautushakemus on tehtävä viimeistään 31.3.2021.

Palautushakemusta ei voi tehdä sähköisesti, kun hankinta Britanniassa on tehty 1.1.2021 tai sen jälkeen. Ota tällöin yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Voit hakea arvonlisäveron palautusta OmaVerossa Pohjois-Irlannissa tehdyistä hankinnoista, kun hankinta koskee tavaroita. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Arvonlisäveron palautushakemuksen tekeminen Suomeen

Britannialainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta, jos yritys siirtymäaikana hankkii tavaroita ja palveluita Suomesta eikä yritys ole alv-velvollinen Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Hakemus on tehtävä 31.3.2021 mennessä.

Britannialainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta siirtymäajan jälkeen tehdyistä hankinnoista lomakkeella 9550.

Pohjois-Irlantilainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomesta sähköisesti 1.1.2021 ja sen jälkeen tehdyistä hankinnoista, kun hankinta koskee tavaroita. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Lisätietoa:

Britannia kulutusjäsenvaltiona

Myynnit Britanniaan voi ilmoittaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä vielä vuonna 2020 päättyviltä verokausilta. Kun ilmoitat ja maksat arvonlisäverot viimeistään määräpäivänä, Verohallinto ehtii välittää tiedot Britanniaan ajoissa.

  • Jos olet Suomeen rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja, anna verokauden Q4/2020 veroilmoitus ja maksa arvonlisävero viimeistään määräpäivänä 20.1.2021.
  • Verokauden Q4/2020 ja sitä aiempien verokausien ensimmäiset ilmoitukset on kuitenkin vielä mahdollista antaa ja verot maksaa erityisjärjestelmässä 31.1.2021 asti. Sen jälkeen arvonlisäverot on ilmoitettava ja maksettava suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta. 

Jos antamissasi veroilmoituksissa on ollut virheitä, voit korjata verokauden Q4/2020 tai aiempien verokausien ilmoituksia ja maksaa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä 31.12.2021 asti. Korjauksen voi tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua verokauden eräpäivästä.

Korjaukset voi tehdä erityisjärjestelmässä vain siinä tapauksessa, että verokauden ensimmäinen ilmoitus on annettu viimeistään 31.1.2021. Huomaa, että 1.1.2022 alkaen korjaukset pitää ilmoittaa ja verot maksaa suoraan Britanniaan.

Esimerkki 1: Verokaudelta Q4/2017 on ilmoitettu myyntejä Britanniaan 20.1.2018. Myyjä voi korjata ilmoituksen ja maksaa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä viimeistään kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli 20.1.2021.

Esimerkki 2: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Britanniaan 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen huhtikuussa 2021. Myyjän pitää korjata ilmoitus ja maksaa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 3: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Britanniaan 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen toukokuussa 2022. Myyjän pitää korjata ilmoitus ja maksaa korjauksiin perustuvat verot suoraan Britanniaan.

Esimerkki 4: Myyjä ei ole antanut ajoissa verokauden Q4/2020 veroilmoitusta myynneistä Britanniaan. Myyjä huomaa asian 1.2.2021. Myyjän on annettava ilmoitus ja maksettava verot suoraan Britanniaan.

Britannia tunnistamisjäsenvaltiona

Jos elinkeinonharjoittaja on ollut aiemmin rekisteröityneenä erityisjärjestelmään Britanniassa esimerkiksi sähköisten palvelujen myynnistä kuluttajille, hänen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi suoraan niihin kulutusjäsenvaltioihin, joissa hän harjoittaa myyntiä. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi rekisteröityä erityisjärjestelmän käyttäjäksi jossakin EU-jäsenvaltiossa (ns. tunnistamisjäsenvaltiossa), jos hän haluaa ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot eritysjärjestelmässä.

Erityisjärjestelmään Britanniassa rekisteröityneen elinkeinonharjoittajan pitää antaa verokautta Q4/2020 tai aikaisempaa verokautta koskeva veroilmoitus ja maksaa vero erityisjärjestelmässä viimeistään 20.1.2021. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta.

Kun Britanniaan ei voi enää antaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän veroilmoituksia eikä maksaa veroja erityisjärjestelmässä, ilmoitukset myynneistä pitää antaa suoraan Suomeen Verohallinnon lomakkeella 9568 (Arvonlisäveron erityisjärjestelmä, oikaisuvaatimus). Myös verot pitää maksaa suoraan Suomeen. Voit pyytää maksutiedot Verohallinnon palvelunumerosta.

Jos verokauden Q4/2020 tai aiempien verokausien ilmoituksissa on korjattavaa, elinkeinonharjoittaja voi korjata tietoja erityisjärjestelmässä 31.12.2021 asti. Huomaa, että korjaus on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua verokauden eräpäivästä. Sen jälkeen, kun korjauksia ei voi tehdä erityisjärjestelmässä, ne ilmoitetaan suoraan Suomeen lomakkeella 9568.

Esimerkki 1: Verokaudelta Q4/2017 on ilmoitettu myyntejä Suomeen 20.1.2018. Myyjä voi korjata ilmoituksen ja maksaa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä viimeistään kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli 20.1.2021.

Esimerkki 2: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Suomeen 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen huhtikuussa 2021. Myyjän pitää korjata ilmoitus ja maksaa verot erityisjärjestelmässä 31.12.2021 asti.

Esimerkki 3: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Suomeen 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen toukokuussa 2022. Myyjän pitää ilmoittaa korjaukset suoraan Suomeen lomakkeella 9568 mahdollisimman pian, kuitenkin vuoden 2024 loppuun mennessä. Myös vero pitää maksaa Suomeen.

Lue lisää

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, Britannia ei kuulu enää verottomuusjärjestelmän piiriin.

Jos yrityksellä on valmisteveron alaisia EMCS-siirtoja Britanniasta Suomeen, menettely muuttuu.

Jos yrityksellä on valtuutetun varastonpitäjän lupa, Britanniaan menevät tuotteet ilmoitetaan jatkossa EMCS-järjestelmässä vienteinä. Sen jälkeen on tehtävä vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tullauksen yhteydessä yritys voi siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmässä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan lupa toimia rekisteröitynä lähettäjänä. Luvan myöntää Verohallinto. Yritys voi itse hakea lupaa ja toimia sen jälkeen rekisteröitynä lähettäjänä. Tuotteet voi siirtää eteenpäin myös muu yritys, jolla on rekisteröidyn lähettäjän lupa. Vastaanottajalla taas pitää olla valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa.

SEED on Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja voit tarkistaa siirtymäajan päättymiseen asti.

Siirtymäkauden jälkeen vaikutukset tuloverotukseen riippuvat siitä, mitä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta sovitaan. Suomen ja Britannian välillä tehtyä tuloverotusta koskevaa verosopimusta sovelletaan joka tapauksessa kuten aikaisemminkin.

Britannian ero EU:sta ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.

Lisätietoa autoverotuksesta:

Jos tuot ajoneuvon Britanniasta Suomeen, katso lisätietoa tämän sivun kohdasta Tavarakaupan verotuksen ja ilmoittamisen muutokset.

Lisätietoa tulliselvityksestä (tulli.fi):

Usein kysyttyä

Kysymys 1: Yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Se ostaa britannialaiselta kauppakumppanilta tavaran ja saa tältä yhteisökauppalaskun, joka on päivätty ennen siirtymäajan loppua. Tavaran kuljetus alkaa Britanniasta siirtymäajan kuluessa, mutta tavara saapuu Suomeen siirtymäajan päätyttyä. Onko kyse maahantuonnista?

Vastaus: Ei ole. Jos tavaran kuljetus Britanniasta on alkanut ennen siirtymäajan päättymistä, toimitus käsitellään yhteisöhankintana Suomessa.

Kysymys 2: Suomalainen yritys myy tavaran Suomesta Britanniaan yritykselle ennen siirtymäajan päättymistä. Tavara toimitetaan lentorahtina Britanniaan siirtymäajan päätyttyä. Onko kyseessä tavaran yhteisömyynti?

Vastaus: Ei ole, jos tavaran kuljetus on alkanut vasta siirtymäajan jälkeen.

Kysymys 3: Suomalainen yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä Britanniasta käyttääkseen autoa Suomessa. Auto on arvonlisäverolaissa tarkoitettu uusi kuljetusväline. Myyjä luovuttaa auton ostajalle ennen kuin siirtymäaika päättyy. Auto tuodaan Suomeen siirtymäajan jälkeen. Onko kyse yhteisöhankinnasta?

Vastaus: Kyllä on, koska tavaran kuljetus on alkanut ennen siirtymäajan päättymistä.

Kysymys 1: Suomalaisen yrityksen edustaja on käynyt Britanniassa työmatkalla lokakuussa 2019. Miten yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta hankinnoista (esimerkiksi majoituksesta), jotka on tehty Britanniassa työmatkan aikana?

Vastaus: Yritys voi tehdä sähköisen palautushakemuksen OmaVerossa Hakemus on tehtävä viimeistään 30.9.2020.

Kysymys 2: Suomalaisen yrityksen edustaja on käynyt Britanniassa työmatkalla huhtikuussa 2020. Miten yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Britanniassa syntyneistä hankinnoista, esimerkiksi majoituksesta?

Vastaus: Yritys voi tehdä sähköisen palautushakemuksen OmaVerossa. Hakemus on tehtävä viimeistään 31.3.2021.

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Britannian viranomaiset

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16.15

Palvelunumerot