Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomessa toimivan yrityksen ulkomaisten työntekijöiden verotus

Yritys voi palkata ulkomaisen työntekijän suoraan omaan palvelukseensa tai vuokratyövoimaksi. Yrityksellä voi olla ulkomaisia työntekijöitä myös yrityksen ulkomaan toimipisteessä. Verotus ja työnantajavelvoitteet vaihtelevat eri tilanteissa.

Kun Suomessa käytetään ulkomaista vuokratyövoimaa, työn teettäjällä voi olla velvollisuus tehdä vuokratyövoimasta ilmoitus Verohallinnolle. Lue lisää ohjeesta Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttäminen.

Suomessa enintään 6 kk oleskeleva on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen

Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Palkan maksajan on perittävä palkasta ja luontoiseduista 35 %:n lähdevero. Ennen veron laskemista maksaja voi tehdä tulosta lähdeverovähennyksen, jos lähdeverokortissa on siitä maininta. Lähdeverovähennys tehdään rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä. Vähennys on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä.

Mahdollinen työnantajan sairausvakuutusmaksu ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu on maksettava määrästä, josta lähdeverovähennystä ei vielä ole tehty.

Lähdeverotuksen sijaan rajoitetusti verovelvollisen ansiotulot (osinkoja lukuun ottamatta) voidaan verottaa progressiivisesti. Työntekijän on silloin haettava verotoimistosta rajoitetusti verovelvollisen verokortti lähdeverokortin sijaan. Veron lisäksi työnantaja perii työntekijän palkasta sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja, ellei työntekijällä ole todistusta, joka osoittaa hänen olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa.

Kustannusten korvaukset rajoitetusti verovelvolliselle

Suomeen lyhyeksi ajaksi kutsutulle, esimerkiksi luennoitsijalle tai asiantuntijalle, voi palkan lisäksi maksaa verotonta päivärahaa sekä korvata verovapaasti majoittumismaksut, matkaliput ja rahtimaksut tositteiden mukaan. Jos kyseessä on rakennustyöntekijä, päivärahan ja tositteisiin perustuvat matka- ja majoituskustannukset voi maksaa verotta, vaikka työntekijällä ei olisi varsinaista työpaikkaa ulkomailla.

Jos rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa päätoimisesti esimerkiksi Suomessa olevassa liikkeessä, virastossa tai tuotantolaitoksessa, matka- ja majoittumiskustannuksia ei voi korvata verottomasti. Sama koskee ulkomailta tulevia opiskelijoita ja harjoittelijoita, joilla ei ole muualla varsinaista työpaikkaa. Heille ei voi maksaa päivärahaa, matkalippuja tai majoituskorvauksia ilman lähdeveroa, ellei ole kyse Suomessa tehdyistä työmatkoista tilapäiselle työntekemispaikalle.

Työkorvauksesta peritään yleensä lähdevero

Rajoitetusti verovelvollisen yksityishenkilön toimintaa voidaan yleensä verottaa Suomessa vain, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka.

Työkorvauksesta on perittävä lähdevero, ellei saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin. Myös työkorvausta varten voi hakea lähdeverokortin. Lähdeverokortin perusteella työkorvauksesta saa tehdä lähdeverovähennyksen. Koska kyse ei ole palkasta, summasta ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Työkorvaus pitää aina ilmoittaa Verohallinnolle, vaikka veroa ei tarvitsisi periä. Ilmoita työkorvaukset tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset

Jos pysyvästi ulkomailla asuva ulkomaan kansalainen työskentelee ulkomailla, hänen saamaansa palkkaa tai työkorvausta ei yleensä voida verottaa Suomessa, vaikka maksajana olisi suomalainen yritys (poikkeuksia ovat palkat ja korvaukset, jotka maksetaan suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä). 

Suomalaisen työnantajan pitää kuitenkin ilmoittaa maksamansa suoritukset. Ilmoita työkorvaus tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Vaikka suoritusta ei verotettaisikaan Suomessa, mm. suomalainen kuljetusliike, lentoyhtiö tai varustamo voi olla velvollinen maksamaan Suomeen työnantajan sairausvakuutusmaksun ja perimään palkasta vakuutetun sairausvakuutusmaksun.

Jos ulkomaalainen työskentelee ulkomailla muutoin kuin Suomesta lähetettynä työntekijänä, hän ei ole Suomessa vakuutettu. Hänelle maksetusta palkasta ei peritä vakuutetun sairausvakuutusmaksua Suomeen eikä makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Jos ulkomailla työskentelevä on pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, verokohtelun selvittämiseksi on haettava lähdeverokortti suomalaisesta verotoimistosta.

Palkan maksajan on annettava palkasta tosite saajalle

Palkan maksajan on annettava saajalle tosite, josta käyvät ilmi ainakin tulon saaja, määrä, laatu ja maksuvuosi, veron määrä, perityt vakuutusmaksut sekä maksajan nimi. Tositteen olisi hyvä olla englanninkielinen, jotta sillä on tulon saajan kotivaltiossa enemmän käyttöä esimerkiksi kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten. Tulon saajan kannattaa säilyttää tosite mahdollista kotivaltion veroilmoitusta varten.

Suomessa yli 6 kk oleskelevat ovat yleisesti verovelvollisia

Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Häntä verotetaan ansiotuloista progressiivisesti samalla tavalla kuin pysyvästi Suomessa asuvia. Palkan maksaja toimittaa ennakonpidätyksen verotoimiston antaman verokortin mukaan.

Jos tulon saaja ei esitä verokorttia tai ennakkoperintärekisteriotetta, ennakonpidätysprosentti on 60 %. Urheilijan palkkiota lukuun ottamatta palkasta on maksettava myös työnantajan sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa, jos tulon saaja esittää todistuksen E 101 tai A1 tai hänellä on Kelan todistus siitä, ettei hän kuulu Suomen asumis- tai työskentelyperusteiseen sosiaaliturvaan.

Lisätietoa ulkomailta tulevien työntekijöiden ja erityisryhmien verotuksesta (opiskelijat, opettajat, tutkijat, rajakuntalaiset, avainhenkilöt, urheilijat ja esiintyvät taiteilijat): Ulkomailta Suomeen tulevan verotus.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.1.2024