Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yritysten ulkomaan tulojen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa

Suomalaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamastaan tulosta. Ulkomailta saatu tulo on usein verotettavaa tuloa myös siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Jos samasta tulosta maksetaan vero sekä Suomeen että ulkomaille, syntyy kaksinkertainen verotus. Kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

Kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan veroilmoituksella. Tulonsaajan on ilmoitettava verolomakkeella ulkomainen tulo, ulkomainen vero, tulon luonne (palkka, osinko tms.) sekä valtio josta tulo on saatu.

Yhteisö, yhtymä tai liikkeen- ja ammatinharjoittaja: Vaadi kaksinkertaisen verotuksen poistamista lomakkeella 70

Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta voidaan myös tehdä sen jälkeen, kun verotus on jo päättynyt.

Kaksinkertainen verotus voidaan estää jo ennakkoperinnässä. Jos verovelvollinen osoittaa joutuvansa maksamaan veroa ulkomailla, Suomessa saman tulon perusteella määrättyä ennakkoveroa voidaan verotoimistossa pienentää. Ulkomaantulo ja -vero on silti ilmoitettava veroilmoituksella.

Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa kahdella tavalla: hyvitysmenetelmällä tai vapautusmenetelmällä. Yleensä käytetään hyvitysmenetelmää. Vapautusmenetelmää käytetään vain, jos Suomen ja toisen valtion välinen verosopimus sitä edellyttää.

Hyvitysmenetelmä

Hyvitysmenetelmässä Suomi verottaa ulkomaantulon mutta vähentää eli hyvittää ulkomailla maksetun veron Suomen verosta.

Esimerkki: Ulkomainen tulo on 5 000 euroa ja ulkomainen vero 1 000 euroa. Suomen vero tästä tulosta on 1 300 euroa. Suomen verosta vähennetään ulkomainen vero (1 300 e - 1 000 e). Suomeen maksettavaksi jää 300 euroa.

Suomen verosta ei kuitenkaan vähennetä enempää kuin mitä samasta tulosta olisi maksettava veroa Suomeen. Tämä on siis hyvityksen enimmäismäärä. Ulkomainen vero voi ylittää hyvityksen enimmäismäärän esimerkiksi, jos

  • ulkomailla verokanta on korkeampi kuin Suomessa
  • verovelvollisella on Suomessa vähemmän verotettavaa tuloa kuin ulkomailla
  • tulolähteen tulo on Suomessa tappiollinen.

Esimerkki: Vuonna 2010 ulkomainen tulo on 5 000 euroa ja ulkomainen vero 1 500 euroa. Suomen vero tästä tulosta on 1 300 euroa. Ulkomainen vero on suurempi kuin Suomen vero, joten Suomessa hyvitetään vain 1 300 euroa. Hyvittämättä jäänyt 200 euroa voidaan hyvittää viiden seuraavan vuoden aikana samaan tulolähteeseen tai tulolajiin kuuluvasta verosta, joka määrätään toisesta valtiosta saadusta tulosta. Käyttämättömät hyvitykset vähennetään aikajärjestyksessä.

Vapautusmenetelmä

Kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä hyvitysmenetelmällä. Suomessa vapautusmenetelmää käytetään vain, kun maiden välinen verosopimus edellyttää sitä.

Vapautusmenetelmällä hyvitettyä ulkomaantuloa ei lasketa mukaan yhteisön veronalaiseen tuloon. Yhteisö ei myöskään voi vähentää tällaisen tulon hankkimisesta johtuneita menoja ja korkoja. Verovapaa osinkotulo on poikkeus: siihen kohdistuvat menot ja korot saa vähentää.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2019