Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Ilmoitus siirrosta toimitusvarastoon (call off -varastoon), täyttöohje

Toimitusvarastoon siirrolla tarkoitetaan sitä, että siirrät tavaraa toiseen EU-maahan ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnoimaan toimitusvarastoon (call off -varastoon). Toimitusvarastolla tarkoitetaan sellaista varastoa, josta etukäteen tiedossasi olevalla ostajalla on myöhemmin oikeus ottaa tavarat omistukseensa.

Tavaran siirrosta toimitusvarastoon on 1.1.2020 alkaen annettava ilmoitus Verohallinnolle. Anna ilmoitus siltä kuukaudelta, jolloin tavaran kuljetus varastoon on alkanut. Verohallinto välittää tiedon sähköisesti siihen EU-maahan, johon tavara on saapunut.

Tiedot toimitusvarastoon siirroista on arvonlisäverolain mukaan annettava arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella. Käytännössä tiedot annetaan tällä erillisellä ilmoituksella. Ilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Paperilomakkeen nimi on Call off -varastoon siirto (lomake 9634).

Tavaran siirtäminen toimitusvarastoon ei ole yhteisömyynti

Tavaroiden lähtömaassa tavaroiden siirtoa toimitusvarastoon ei 1.1.2020 alkaen enää rinnasteta tavaroiden myyntiin. Toimitusvarastoon siirto ei siis ole vielä vastikkeellinen tavaroiden luovutus, vaan yhteisömyynti ja yhteisöhankinta tapahtuvat vasta ajankohtana, jona määräämisvalta tavaroihin siirtyy ostajalle.

Ilmoita yhteisömyynti vasta sitten, kun tavara vaihtaa omistajaa. Anna ilmoitus myynnistä entiseen tapaan arvonlisäveroilmoituksella ja yhteenvetoilmoituksella.

Tavaroiden saapumismaassa ostaja ilmoittaa yhteisöhankinnan tavalliseen tapaan sitten, kun hän ottaa tavarat haltuunsa varastosta.

Tavarat on luovutettava ostajalle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on siirretty toimitusvarastoon, elleivät tavarat palaudu tai vastaanottaja vaihdu ennen sitä. Myös tavaroiden palautumisesta ja vastaanottajan vaihtumisesta pitää antaa toimitusvarastoilmoitus.

Jos tavaroita ei ole luovutettu määräaikaan mennessä, myynnin katsotaan tapahtuvan seuraavana päivänä siitä, kun 12 kuukauden määräaika on päättynyt. Tällaisessa tapauksessa tavaroiden siirtäjän on myös selvitettävä, onko hänellä velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin toimitusvaraston sijaintimaassa. Pidä lisäksi luetteloa siirroista.

Milloin ja miten ilmoitus on annettava?

Ilmoituksella annetaan pelkästään tieto siitä, että tavaroita on siirretty. Ilmoituksessa ei eritellä tavaroiden laatua eikä määrää.

Anna ilmoitus toimitusvarastoon siirrosta kuukausittain. Ilmoita kuukauden aikana tehdyt siirrot viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä. Esimerkiksi syyskuun siirrot pitää siis ilmoittaa viimeistään 20. lokakuuta.

Anna ilmoitus vain niiltä kuukausilta, joiden aikana tavaroita on siirretty toimitusvarastoon toiseen EU-maahan.

Ilmoitettavia tietoja ovat

  • uusi siirto toimitusvarastoon tai uusi tieto ostajasta (koodi 1)
  • tavaroiden palautuminen tai väärin ilmoitetun tiedon poistaminen (koodi 2)
  • ostajan vaihtuminen (koodi 3).

Anna tiedot ja yhteenvetoilmoitus OmaVerossa

Voit ilmoittaa tiedot myös tiedostona Ilmoitin.fi:ssä tai taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon.

Paperilomaketta voit käyttää vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Miten tavaroiden siirto ilmoitetaan?

Jos ilmoitat uudesta tavaroiden siirrosta, täytä ostajan alv-tunniste kohtaan 1 (Uusi siirto call off- eli toimitusvarastoon).

Esimerkki 1: Siirrät 21.1.2020 tavaraa Espanjaan ostajan S toimitusvarastoon.

Ilmoita siirto tammikuulta annettavassa toimitusvarastoilmoituksessa. Anna ilmoitus viimeistään helmikuun 20. päivänä. Merkitse siirto myös pitämääsi luetteloon. Myös ostajan täytyy kirjata siirto pitämäänsä luetteloon.

Esimerkki 2: Espanjalainen ostaja S ottaa 24.2.2020 osan tavaroista toimitusvarastosta itselleen. Toimitat S:lle laskun samalla viikolla.

llmoita yhteisömyynti helmikuulta annettavalla arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella. Ostaja S ilmoittaa Espanjassa vastaavan yhteisöhankinnan. Huomaa, että koska osa tavaroista siirtyy ostajalle, varastossa olevien tavaroiden määrä muuttuu. Merkitse muutos luetteloosi. Myös ostajan on tehtävä muutoksesta merkintä omaan luetteloonsa.

Esimerkki 3: Esimerkissä 1 tavara saapui varastoon 21.1.2020. Toimitusvarastoon siirrosta on kulunut yli 12 kuukautta, ja osa tavaroista on vielä luovuttamatta. 12 kuukauden määräajan laskenta alkaa 22.1.2020, koska laskemisessa huomioidaan ainoastaan täydet vuorokaudet. Espanjalainen ostaja S ei siis vielä 22.1.2021 kuluessa ole ottanut kaikkia varastossa olevia tavaroita itselleen.

Yhteisömyynnin katsotaan tapahtuvan seuraavana päivänä siitä, kun 12 kuukauden jakso päättyy eli 23.1.2021. Joudut ilmoittamaan jäljellä olevien tavaroiden yhteisömyynnin tammikuulta 2021 annettavalla yhteenvetoilmoituksella. Ilmoita myynti samalla tavalla kuin liikeomaisuuden siirto ilmoitetaan. Ilmoita siis yhteisömyynti Suomessa ja yhteisöhankinta Espanjassa. Selvitä, onko yritykselläsi velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Espanjassa.

Lue lisää siitä, miten liikeomaisuuden siirto ilmoitetaan: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa (Luku 7 Liikeomaisuuden siirto)

Ilmoita myös tavaroiden palautumisesta

Jos tavarat palautuvat toimitusvarastosta, täytä aiemmin ilmoittamasi ostajan tiedot kohtaan 2 (Tavaroiden palautuminen). Ilmoita tiedot sen kohdekuukauden ilmoituksessa, jonka aikana tavarat palautuivat. Anna ilmoitus myös silloin, jos vain osa tavaroista palautui.

Esimerkki 4: Olet siirtänyt espanjalaisen ostajan S:n varastoon tavaraa myös 11.5.2020 ja antanut siirrosta toimitusvarastoilmoituksen. Osa varastoon siirretyistä tavaroista myydään yhteisömyyntinä kuten esimerkissä 2. Osa palautuu 14.9.2020 eli ennen kuin 12 kuukautta siirrosta on kulunut.

Ilmoita syyskuulta 2020 annettavassa toimitusvarastoilmoituksessa S:n alv-tunniste kohdassa 2 (Tavaroiden palautuminen).

Tee kaikista siirroista merkintä pitämääsi luetteloon. Myös ostajan on merkittävä tiedot omaan luetteloonsa.

Jos tavarat palautuvat jo saman kuukauden aikana kuin ne on siirretty varastoon, ilmoita siirtäminen ja palautuminen eri riveillä, siirtäminen kohdassa 1 ja palautuminen kohdassa 2.

Älä anna toimitusvarastoilmoitusta, jos tavaroita palautuu vasta sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt eli yhteisömyynti ja yhteisöhankinta ovat tapahtuneet. Korjaa tällaisessa tapauksessa myynneistä antamaasi arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusta.

Jos huomaat ilmoituksessa virheen

Jos olet ilmoittanut virheellisiä tietoja – esimerkiksi ostajan arvonlisäverotunniste tai kohdekuukausi on ollut väärä – korjaa toimitusvarastoilmoitusta.

  • Jos olet ilmoittanut ostajan tunnuksen väärin, anna uusi ilmoitus samalle kohdekuukaudelle. Ilmoita virheellinen alv-tunniste omalla rivillään kohdassa 2 (Väärin ilmoitetun tiedon poistaminen). Ilmoita oikea alv-tunniste omalla rivillään kohdassa 1 (Uusi siirto call off- eli toimitusvarastoon).
  • Jos olet ilmoittanut ostajan sellaiselle kohdekuukaudelle, jonka aikana ei olisi ollut lainkaan ilmoitettavaa, anna uusi ilmoitus samalla kuukaudelle. Ilmoita virheellisesti ilmoitettu tieto kohdassa 2 (Väärin ilmoitetun tiedon poistaminen).
  • Jos olet ilmoittanut ostajan tiedot oikein mutta kohdekuukauden väärin, poista ensin virheellinen ilmoitus: merkitse sama kohdekuukausi kuin aiemminkin, mutta täytä ostajan tiedot kohtaan 2 (Väärin ilmoitetun tiedon poistaminen). Anna sen jälkeen uusi ilmoitus oikealle kohdekuukaudelle: täytä ilmoitukseen oikea kohdekuukausi ja ilmoita ostajan tiedot kohdassa 1 (Uusi siirto call off- eli toimitusvarastoon).

Esimerkki 5: Olet siirtänyt tavaraa 21.2.2020 Alankomaihin ostajan N toimitusvarastoon. Huomaat toukokuussa 2020, että oletkin ilmoittanut toimitusvarastoilmoituksella siirron vastaanottajaksi espanjalaisen ostajan S. Helmikuulta 2020 ilmoittamasi ostaja on siis kokonaan väärä.

Anna uusi toimitusvarastoilmoitus helmikuulle 2020. Poista siinä virheellinen tieto ostajasta S: ilmoita S:n alv-tunniste kohdassa 2 (Väärin ilmoitetun tiedon poistaminen). Ilmoita eri rivillä N:n alv-tunniste kohdassa 1 (Uusi siirto call off -varastoon). Tarkista, että toimitusvarastoinnista pitämäsi luettelo on ajan tasalla.

Esimerkki 6: Olet siirtänyt tavaraa toimitusvarastoon ruotsalaiselle ostajalle R toukokuussa 2020, mutta olet vahingossa ilmoittanut tiedon helmikuulta antamassasi toimitusvarastoilmoituksessa.

Tee korjaus niin, että annat helmikuulle uuden ilmoituksen, jossa ilmoitat R:n alv-tunnisteen kohdassa 2 (Väärin ilmoitetun tiedon poistaminen). Anna lisäksi uusi ilmoitus toukokuulle. Ilmoita siinä R:n alv-tunniste kohdassa 1 (Uusi siirto call off -varastoon). Tarkista, että toimitusvarastoinnista pitämäsi luettelo on ajan tasalla.

Ostajan vaihtuminen

Jos tavaroiden ostaja vaihtuu, ilmoita muutos sen kohdekuukauden ilmoituksessa, jonka aikana ostaja vaihtui. Ilmoita samalla rivillä uusi ostaja kohdassa 1 (Uusi siirto call off -varastoon) ja aiemmin ilmoittamasi ostaja kohdassa 3 (Ostaja vaihtunut: aiemmin ilmoitettu ostaja). Ilmoita tiedot samalla tavalla myös silloin, jos ostaja vaihtuu saman kuukauden aikana kuin tavarat alun perin siirrettiin varastoon. Anna tiedot samalla tavalla riippumatta siitä, koskeeko ostajan vaihtuminen kaikkia tavaroita vai vain osaa niistä.

Esimerkki 7: Esimerkissä 1 olit siirtänyt tavaraa Espanjaan ostajalle S. Siirto tapahtui 21.1.2020, ja annoit siirrosta toimitusvarastoilmoituksen kohdekuukaudelle 1/2020. Tavaraerä siirretään 20.4.2020 toisen ostajan E ylläpitämään Espanjassa sijaitsevaan varastoon niin, että toimitusvarastoinnin edellytykset edelleen täyttyvät.

Ilmoita kohdekuukauden 4/2020 toimitusvarastoilmoituksessa, että ostaja on vaihtunut. Ilmoita alkuperäisen ostajan eli S:n alv-tunniste kohdassa 3 (Ostaja vaihtunut: aiemmin ilmoitettu ostaja). Ilmoita uuden ostajan eli E:n tiedot kohdassa 1 (Uusi siirto call off -varastoon). Huomaa, että tässä tilanteessa tiedot pitää ilmoittaa samalla rivillä. Merkitse tiedot lisäksi pitämääsi luetteloon.

Jos tavarat luovutetaan muulle vastaanottajalle niin, etteivät toimitusvarastoinnin edellytykset täyty, luovutuksesta pitää antaa arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus kuten liikeomaisuuden siirrosta. Siirtäjän on selvitettävä, onko hänellä velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tavaran sijaintimaassa. Jos tavarat lähetetään tai kuljetetaan alkuperäisestä toimitusvarastosta toiseen EU-maahan, toimitusvarastoinnin edellytykset eivät enää täyty.

Esimerkki 8: Esimerkissä 5 olet siirtänyt tavaraa 21.2.2020 Alankomaihin ostajan N toimitusvarastoon ja antanut siirrosta toimitusvarastoilmoituksen. Siirrät kuitenkin tavarat suoraan Alankomaista Belgiaan ostajalle B. Osan Belgiaan siirtämistäsi tavaroista myyt suoraan belgialaiselle ostajalle G.

Selvitä Alankomaista, joudutko antamaan yhteenvetoilmoituksen Alankomaissa, koska myyt tavaraa Alankomaista Belgiaan.

Mitä tapahtuu, jos ilmoitan tiedot myöhässä?

Jos ilmoitat tiedot myöhässä tai et anna ilmoitusta ollenkaan, seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu on 100–200 euroa. Lue lisää laiminlyöntimaksusta

Toimitusvarastointimenettelyn edellytykset

Tavaroiden siirtoa toiseen jäsenvaltioon toimitusvarastoon ei pidetä myyntinä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Tavaroiden myyjä eli siirtäjä (tai kolmas osapuoli hänen puolestaan) lähettää tai kuljettaa tavarat toiseen EU-valtioon toimitusvarastoon sellaiselle verovelvolliselle, jolla on oikeus ottaa nämä tavarat omistukseensa. Oikeuden täytyy perustua myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen
  • Siirtäjän liiketoiminnan kotipaikka ei ole toimitusvaraston sijaintimaassa, eikä siirtäjällä ole siellä kiinteää toimipaikkaa. 
  • Ostaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi toimitusvaraston sijaintimaassa, ja hänen henkilöllisyytensä sekä arvonlisäverotunniste ovat siirtäjän tiedossa lähetyksen tai kuljetuksen alkamisajankohtana.
  • Siirtäjä kirjaa tavaroiden siirron pitämäänsä luetteloon ja ilmoittaa siirron toimitusvarastoilmoituksella.

Jos jokin toimitusvarastoinnin edellytyksistä ei enää täyty, tavaroiden yhteisömyynnin katsotaan tapahtuvan heti, kun edellytys ei enää ole voimassa. Silloin tavaroista on annettava arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.

Jos tavarat tuhoutuvat, häviävät tai varastetaan, toimitusvarastoinnin edellytykset eivät silloinkaan enää täyty. Edellytysten päättymispäivä on se päivä, jona tavarat varastettiin tai ne tuhoutuivat. Jos tätä päivää ei pystytä määritelemään, edellytykset päättyvät päivänä, jona tavaroiden tuhoutuminen tai katoaminen havaittiin.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2020