Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian ero EU:sta tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2021 alussa. Euroopan komissio ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut, joissa sovittiin uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimuksella ei ole vaikutusta verotuksen säännöksiin.

Lisätietoa sopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella määrättiin vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkui EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi ollut vielä EU:n jäsen. 

Vaikutukset kansalaisille

Erosopimuksella turvataan se, että Britanniassa asuvilla EU-kansalaisilla ja EU-maissa asuvilla Britannian kansalaisilla on elinikäiset oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne olivat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Jos kansalaiset muuttavat vuoden 2020 jälkeen, vapaa liikkuvuus ei enää koske heitä ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Britannian ero EU:sta ei lähtökohtaisesti vaikuta henkilöasiakkaiden tuloverotukseen

Suomen ja Britannian välillä on voimassa tuloverotusta koskeva verosopimus. Britannian ero EU:sta ei vaikuta sopimuksen soveltamiseen, esimerkiksi Suomen ja Britannian välillä liikkuvien työntekijöiden palkkatulon verotukseen. Jos asut Suomessa ja lähdet Britanniaan lyhyelle työkomennukselle, palkkatuloasi verotetaan jatkossa samalla tavoin kuin ennen eroa.

Joissain yksittäisissä tilanteissa verotukseen vaikuttaa kuitenkin se, saatko tietyn tulon EU- tai ETA-valtiosta vai sen ulkopuolelta tai liittyykö verovähennyksesi EU- tai ETA-valtiossa vai sen ulkopuolella syntyneeseen kuluun. Britannian EU-ero vaikuttaa siirtymäkauden jälkeen eli 1.1.2021 alkaen seuraaviin tuloihin ja vähennyksiin:

Jos asut Suomessa
  • Työkorvaus, jonka olet maksanut yritykselle Britanniassa teetetystä työstä: et saa enää kotitalousvähennystä.
  • Vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka olet ottanut Britanniasta: et voi enää vähentää maksuja.
  • Vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka työnantajasi on ottanut Britanniasta: maksut ovat sinulle kokonaan veronalaista ansiotuloa (ilman verovapaata osuutta).
  • Kollektiivisesti järjestetty lisäeläketurva, jonka työnantajasi on ottanut Britanniasta: maksut eivät enää ole sinulle vähennyskelpoisia miltään osin.
  • Arpajaisvoitot Britanniasta (esim. pokeritulot): arpajaisvoitot ovat sinulle veronalaista tuloa.
  • Osinko tai osuuskunnan ylijäämä Britanniasta, jos osinkoa tai ylijäämää jakava yhteisö maksaa tuloksestaan Britanniaan veroa alle 10 %: osinko tai ylijäämä on kokonaan ansiotuloasi. Lue lisää ohjeesta Osinkotulojen verotus (kohta 2.3 Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko).
  • Rahalahjoitus Britanniassa sijaitsevalle yliopistolle, korkeakoululle tai yliopistorahastolle: et saa enää luonnollisen henkilön lahjoitusvähennystä.
  • Muutto Britanniaan vaikuttaa siihen, kuinka osakevaihdossa saamiesi osakkeiden luovutusvoitto verotetaan. Lue lisää ohjeesta Arvopaperien luovutusten verotus (kohta 20.4 Osakevaihto).
Jos asut Britanniassa ja saat tuloa Suomesta
Sairausvakuutusmaksut palkkatulosta 1.1.2021 alkaen

Sairausvakuutusmaksut määrätään työntekijälle edelleen siinä valtiossa, joka on myöntänyt lähetetyn työntekijän A1-todistuksen, jos todistus on voimassa vielä siirtymäkauden jälkeenkin.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa normaalisti siihen saakka kuin ne on myönnetty. Työnantaja tai työntekijä voi hakea todistusta myös takautuvasti Eläketurvakeskukselta. A1-todistus voi olla voimassa 1.1.2021 jälkeen, jos henkilön tilanteeseen voidaan soveltaa erosopimusta. Lisäksi henkilön tulee edelleen olla rajat ylittävässä tilanteessa.

Uusiin, 1.1.2021 alkaneisiin Britanniaan suuntautuviin työkomennuksiin sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta. Britanniaan lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin edelleen kuulua lähtömaansa sosiaaliturvaan 24 kuukauden työskentelyn ajan. Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää, että lähetetylle työntekijälle haetaan A1-todistus Eläketurvakeskukselta.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta (etk.fi).

Sairaanhoitomaksut eläketulosta 1.1.2021 alkaen

Vaikka asut ulkomailla, sinun on maksettava Suomesta saamastasi eläkkeestä Suomeen sairaanhoitomaksua. Tarkista sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista. Maksua ei peritä, jos saat Kelalta todistuksen siitä, että

  • et ole Suomessa vakuutettu ja
  • EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella Suomi ei vastaa sairaanhoitokustannustesi korvaamisesta uudelle asuinvaltiollesi.

Jos saat Suomesta eläkettä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, sinun pitää edelleen maksaa eläkkeestäsi sairaanhoitomaksua Suomeen. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, oletko asunut Britanniassa jo ennen siirtymäkauden loppua vai muutatko sinne vasta siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä Britanniasta, tästä eläkkeestä määrätään sairaanhoitomaksu Suomessa samoin perustein kuin ennenkin. Lue lisää ohjeesta Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa (luku 5.11.1).

Vaikutukset yrityksille

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkui siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovellettiin nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n sisäkaupan säännöksiä ja ohjeistuksia.

Erosopimukseen sisältyy Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja. Sen mukaan EU:n tavaroita koskevia arvonlisä- ja valmisteverosäännöksiä sovelletaan Pohjois-Irlantiin 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Pohjois-Irlannin ja EU-jäsenvaltioiden väliseen tavarakauppaan sovelletaan EU-tavarakaupan yhteisömyyntiä ja -hankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä.

Sen sijaan palveluiden myyntien arvonlisäverotuksessa Pohjois-Irlantia kohdellaan kuten EU:n ulkopuolista valtiota, sillä palveluiden myynnit eivät sisälly erosopimuksen pöytäkirjaan. Katso lisätietoa kohdasta palvelujen ulkomaankaupan myyntimaasäännökset.

Pohjois-Irlanti tulee kuulumaan valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän piiriin. Näin ollen väliaikaisesti verottomat tuotteet liikkuvat Pohjois-Irlannin ja muiden EU-maiden välillä EMCS järjestelmän valvonnassa. 

Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti, jonka jälkeen pöytäkirjan soveltamisen jatkaminen edellyttää Pohjois-Irlannin edustajakokouksen hyväksyntää.

EU-maiden ja Pohjois-Irlannin välisessä tavarakaupan arvonlisäverotuksessa otetaan käyttöön XI-alkuinen arvonlisäverotunniste 1.1.2021 alkaen. Tunnistetta käytetään tavarakaupan lisäksi myös muun muassa arvonlisäveron palautusmenettelyssä.

Lisätietoa verotuksesta yrityksille siirtymäkauden jälkeen:

Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen 1.1.2021 tai sen jälkeen, kyse on maahantuonnista.

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Maahantuonnin arvonlisäverotukseen vaikuttaa se, onko maahantuoja arvonlisäverovelvollinen:

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan 1.1.2021 tai sen jälkeen, tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä. Kyseessä ei siis ole enää veroton yhteisömyynti.

Vientikaupan arvonlisäverotus

Huom: Jos tuot tavaroita Britanniasta Suomeen tai viet tavaroita Britanniaan, varmista että yritykselläsi on 1.1.2021 alkaen tulliasioinnissa tarvittava yritystunnus eli EORI-numero. Voit hakea EORI-numeroa Tullista (tulli.fi).

Keskeneräiset toimitukset, joissa kuljetus on alkanut ennen siirtymäkauden päättymistä

Jos tavaran lähettäminen tai kuljettaminen Britannian ja EU-jäsenvaltion välillä alkaa ennen kuin siirtymäkausi päättyy, sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron säännöksiä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta siirtymäkauden jälkeen.

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Kun tavaroita tuodaan Britanniasta Suomeen siirtymäkauden jälkeen ja sovelletaan yhteisöhankintaa koskevia säännöksiä, tavarat on kuitenkin esitettävä Tullille. Tulli voi vaatia maahantuojalta näyttöä siitä, että tavaroiden lähettäminen tai kuljettaminen alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä. Ilmoita tavaran yhteisöhankinta tavalliseen tapaan.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Tavaroiden yhteisömyynnit ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Sen lisäksi on annettava arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Tavaran yhteisömyynti kohdistetaan yleensä tavaran toimituskuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle. Jos ostajalle on annettu toimitetusta tavarasta lasku toimituskuukautena, myynti kohdistetaan toimituskuukaudelle.

Jos myyjä on toimittanut tavaran esimerkiksi joulukuussa, mutta antanut laskun joko ennakkolaskuna tai vasta tammikuussa, yhteisömyynti pitäisi kohdistaa kuukaudelta 1/2021 annettavalle ilmoitukselle. Suosittelemme kuitenkin, että yhteisömyynti Britanniaan kohdistetaan poikkeuksellisesti kuukaudelle 12/2020, koska Verohallinto välittää viimeisen kerran kuukauden 12/2020 yhteenvetoilmoituksen tiedot Britanniaan. Aiemmin annettuja ilmoituksia voi edelleen korjata.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella voi ilmoittaa tavaramyyntiä ja kolmikantakauppaa Pohjois-Irlantiin XI-alkuisella arvonlisäverotunnisteella. Palvelumyyntiä Pohjois-Irlantiin ei voi ilmoittaa. Yhteenvetoilmoituksen voi antaa ensimmäisen kerran kohdekuukaudelle 1/2021.

Lue lisää yhteenvetoilmoituksen antamisesta

Toimitusvarastoilmoitus

Ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnoimaan toimitusvarastoon (call off -varastoon) siirretyt tavarat on luovutettava ostajalle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on siirretty toimitusvarastoon. Jos tavaroiden siirto toimitusvarastoon on tapahtunut ennen siirtymäkauden päättymistä, pidetään tavaroiden myyntiä yhteisömyyntinä ja yhteisöhankintana silloin kun omistusoikeus siirtyy ostajalle siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Esimerkki: Suomalainen yritys on siirtänyt tavaraa Britanniaan toimitusvarastoon marraskuussa 2020 eli ennen siirtymäajan päättymistä, ja tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle heinäkuussa 2021. Kyse on yhteisömyynnistä. Myyntiä ei kuitenkaan voi enää ilmoittaa yhteisömyyntinä arvonlisäveroilmoituksella eikä arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella heinäkuulta 2021. Myynti tulee ilmoittaa 0-verokannan alaisena liikevaihtona. On tärkeää, että toimitusvarastoinnista pidettävä luettelo on ajan tasalla.

Esimerkki: Britannialainen yritys on siirtänyt tavaraa Suomessa sijaitsevaan toimitusvarastoon huhtikuussa 2020, ja tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle maaliskuussa 2021. Kyse on yhteisöhankinnasta. Yhteisöhankinta ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella normaalisti maaliskuulta 2021. On tärkeää, että toimitusvarastoinnista pidettävä luettelo on ajan tasalla.

Jos tavaroita siirretään Pohjois-Irlannissa sijaitsevaan toimitusvarastoon 1.1.2021 tai sen jälkeen, on siirrosta annettava toimitusvarastoilmoitus. Ilmoita toimitusvarastoilmoituksella ostajan XI-alkuinen VAT-numero.

Lue lisää toimitusvarastoilmoituksesta

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa

Varautuminen siirtymäkauden jälkeiseen aikaan - komission arvonlisäveroa koskevat tiedotteet:

Palvelun myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai palveluostona siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Huomaa, että Britanniassa tehtyjä palvelun myyntejä ja ostoja ei siirtymäajan jälkeen enää ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksen kohdissa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin" ja "Palveluostot muista EU-maista". Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". Myynnistä ei anneta arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusta.

Palveluiden myynti Britanniaan on siirtymäajan jälkeen myyntiä EU:n ulkopuoliseen maahan eli niin sanottuun kolmanteen maahan. Myynti verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Britanniassa eli EU:n ulkopuolella, arvonlisäverotus täytyy selvittää Britanniasta.

Lue lisää:

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroiden (GB-alkuiset) voimassaoloa ei voi 1.1.2021 alkaen enää tarkistaa.

Voit tarkistaa pohjois-irlantilaisten kauppakumppaneiden VAT-numeroiden (XI-alkuiset) voimassaolon 1.1.2021 alkaen seuraavilla tavoilla:

Yrityksen pitää pystyä tarvittaessa kirjanpidon perusteella osoittamaan, että yrityksellä on ollut oikeus verottomaan yhteisömyyntiin Britanniaan tai että yritys on tehnyt yhteisöhankinnan Britanniasta ennen siirtymäajan päättymistä. Tämä koskee myös kaikkia muita luovutuksia, jotka yritys on tehnyt Britanniaan tai Britanniasta ennen siirtymäajan päättymistä.

Arvonlisäveron palautuksen hakeminen Britanniasta ja Pohjois-Irlannista

Voit hakea arvonlisäveron palautusta OmaVerossa Pohjois-Irlannissa tehdyistä tavarahankinnoista.. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Muista Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tehdyistä hankinnoista ei voi tehdä palautushakemusta sähköisesti. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Arvonlisäveron palautus suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle 

Arvonlisäveron palautushakemuksen tekeminen Suomeen

Pohjois-Irlantilainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomesta tehdyistä tavarahankinnoista sähköisesti oman maansa verohallinnon ylläpitämässä verkkopalvelussa. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Britannialainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomessa tehdyistä hankinnoista lomakkeella 9550. Myös Pohjois-Irlantilainen yritys hakee palautusta tällä lomakkeella silloin, kun Suomesta tehdyt hankinnat koskevat palveluita.

Hakemus arvonlisäveron palauttamiseksi ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle (9550)

Lisätietoa:

Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle

Britannia kulutusjäsenvaltiona

Arvonlisäveron erityisjärjestelmässä ei voi ilmoittaa myyntejä Britanniaan. Arvonlisäverot on ilmoitettava ja maksettava suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta

Jos antamissasi veroilmoituksissa on ollut virheitä, voit korjata verokauden Q4/2020 tai aiempien verokausien ilmoituksia ja maksaa korjauksiin perustuvat verot suoraan Britanniaan. Korjauksen voi tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua verokauden eräpäivästä.

Huomaa, että 1.1.2022 alkaen korjaukset pitää ilmoittaa ja verot maksaa suoraan Britanniaan.

Esimerkki: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Britanniaan 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen toukokuussa 2023. Myyjän pitää korjata ilmoitus ja maksaa korjauksiin perustuvat verot suoraan Britanniaan.

Tunnistamisjäsenvaltio arvonlisäveron erityisjärjestelmässä

Britannia ei ole enää tunnistamisjäsenvaltio Brexitin jälkeen. Elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi suoraan niihin kulutusjäsenvaltioihin, joissa hän harjoittaa myyntiä. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi rekisteröityä erityisjärjestelmän käyttäjäksi jossakin EU-jäsenvaltiossa (ns. tunnistamisjäsenvaltiossa), jos hän haluaa ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot eritysjärjestelmässä.

Ilmoitukset myynneistä Suomeen pitää antaa Verohallinnon lomakkeella 9568 (Arvonlisäveron erityisjärjestelmä, oikaisuvaatimus). Myös verot pitää maksaa suoraan Suomeen. Voit pyytää maksutiedot Verohallinnon palvelunumerosta.

Jos verokauden Q4/2020 tai aiempien verokausien ilmoituksissa on korjattavaa, elinkeinonharjoittaja voi korjata tietoja Suomeen lomakkeella 9568.

Esimerkki: Myyjä on antanut verokauden Q4/2020 veroilmoituksen myynneistä Suomeen 20.1.2021. Myyjä huomaa ilmoituksessa virheen toukokuussa 2023. Myyjän pitää ilmoittaa korjaukset suoraan Suomeen lomakkeella 9568 mahdollisimman pian, kuitenkin vuoden 2024 loppuun mennessä. Myös vero pitää maksaa Suomeen.

Lue lisää

Mikä on arvonlisäveron erityisjärjestelmä?

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, Britannia ei kuulu enää verottomuusjärjestelmän piiriin.

Jos yrityksellä on valmisteveron alaisia EMCS-siirtoja Britanniasta Suomeen, menettely muuttuu.

Jos yrityksellä on valtuutetun varastonpitäjän lupa, Britanniaan menevät tuotteet ilmoitetaan jatkossa EMCS-järjestelmässä vienteinä. Sen jälkeen on tehtävä vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tullauksen yhteydessä yritys voi siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmässä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan lupa toimia rekisteröitynä lähettäjänä. Luvan myöntää Verohallinto. Yritys voi itse hakea lupaa ja toimia sen jälkeen rekisteröitynä lähettäjänä. Tuotteet voi siirtää eteenpäin myös muu yritys, jolla on rekisteröidyn lähettäjän lupa. Vastaanottajalla taas pitää olla valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa.

SEED on Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja voit tarkistaa siirtymäajan päättymiseen asti.

SEED on Europa -palvelu 

Britannia on eronnut Euroopan unionista, eikä se jää myöskään Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaaksi. Sen vuoksi verolainsäädäntö, jossa verokohtelu perustuu muun kuin kotimaisen yhtiön asuinvaltion EU- tai ETA-jäsenyyteen, ei sovellu Britanniasta saataviin tai Britanniaan maksettaviin suorituksiin tai sellaisiin yritysjärjestelyihin, joissa on osallisina yhtiöitä, joiden asuinvaltio on Britannia. Suomen ja Britannian välinen tuloverotusta koskeva verosopimus kuitenkin lieventää Britannian EU-eron vaikutuksia.

Osingot, korot ja rojaltit

Osingot, joita suomalaiset yhteisöt saavat EU- tai ETA-maissa asuvilta yhtiöiltä, ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Koska Britannia ei enää ole EU- eikä ETA-maa, suomalaisen yrityksen Britanniasta saamat osingot eivät ole verovapaita Suomen sisäisen verolainsäädännön perusteella.

Verosopimuksen mukaisesti osingot vapautetaan Suomen verosta jatkossakin, jos osingonsaajan välittömässä hallinnassa on vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön äänimäärästä. Verosopimuksen vuoksi Britannian EU-ero ei vaikuta osinkojen, korkojen ja rojaltien verottamiseen tulojen lähdevaltiossa.

Elinkeinoverolain yritysjärjestelysäännösten soveltaminen

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) yritysjärjestelydirektiiviin perustuvia säännöksiä (EVL 52 a–52 f §) sovelletaan tietyin edellytyksin yritysjärjestelyihin, joissa jonkin osapuolen kotipaikka on muussa EU- tai ETA-maassa kuin Suomessa. Britannian EU-eron jälkeen nämä säännökset eivät lähtökohtaisesti sovellu järjestelyihin, joissa on osapuolina yhtiöitä, joiden kotipaikka on Britanniassa.

Keskinäinen sopimusmenettely

Verovelvollinen voi hakea keskinäisen sopimusmenettelyn aloittamista tilanteissa, joissa on kyse verosopimuksen määräysten vastaisesta verotuksesta. Keskinäinen sopimusmenettely on mahdollista EU:n riitojenratkaisudirektiivin mukaisessa menettelyssä, verosopimuksen mukaisessa menettelyssä sekä siirtohinnoitteluun ja kiinteän toimipaikan tulon allokointiin liittyvissä asioissa myös EU:n arbitraatioyleissopimuksen mukaisessa menettelyssä. Siirtymäkauden jälkeen vain verosopimuksen mukainen menettely on mahdollinen tilanteissa, joissa toinen valtio on Britannia.

Britannian ero EU:sta ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.

Jos tuot ajoneuvon Britanniasta Suomeen, katso lisätietoa tämän sivun kohdasta Tavarakaupan verotuksen ja ilmoittamisen muutokset.

Lisätietoa tulliselvityksestä:

Britanniaan sijoittautunutta vakuutuksenantajaa ei siirtymäkauden jälkeen pidetä vakuutusmaksuverolaissa tarkoitettuna Suomessa vakuutustoimintaa harjoittavana toimijana (laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavista veroista). Tämä koskee vakuutuksia, jotka Britanniaan sijoittautunut vakuutuksenantaja myöntää 1.1.2021 jälkeen. Jos vakuutuksenottaja ottaa Suomessa vakuutusmaksuveron alaisen vakuutuksen Britanniaan sijoittautuneelta vakuutuksenantajalta 1.1.2021 tai sen jälkeen, vakuutuksenottajasta itsestään tulee verovelvollinen.

Jos vakuutusyhtiöllä on Britanniassa kotipaikka, se voi perustaa Suomeen sivuliikkeen. Silloin sivuliike on vakuutuksenantajana verovelvollinen Suomessa veronalaisista vakuutuksista. Sivuliike tarvitsee Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan, ennen kuin yhtiö voi harjoittaa Suomessa vakuutustoimintaa.

Lisätietoa vakuutusmaksuverotuksesta

Usein kysyttyä

Kysymys 1: Yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Se ostaa britannialaiselta kauppakumppanilta tavaran ja saa tältä yhteisökauppalaskun, joka on päivätty ennen siirtymäajan loppua. Tavaran kuljetus alkaa Britanniasta siirtymäajan kuluessa, mutta tavara saapuu Suomeen siirtymäajan päätyttyä. Onko kyse maahantuonnista?

Vastaus: Ei ole. Jos tavaran kuljetus Britanniasta on alkanut ennen siirtymäajan päättymistä, toimitus käsitellään yhteisöhankintana Suomessa.

Kysymys 2: Suomalainen yritys myy tavaran Suomesta Britanniaan yritykselle ennen siirtymäajan päättymistä. Tavara toimitetaan lentorahtina Britanniaan siirtymäajan päätyttyä. Onko kyseessä tavaran yhteisömyynti?

Vastaus: Ei ole, jos tavaran kuljetus on alkanut vasta siirtymäajan jälkeen.

Kysymys 3: Suomalainen yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä Britanniasta käyttääkseen autoa Suomessa. Auto on arvonlisäverolaissa tarkoitettu uusi kuljetusväline. Myyjä luovuttaa auton ostajalle ennen kuin siirtymäaika päättyy. Auto tuodaan Suomeen siirtymäajan jälkeen. Onko kyse yhteisöhankinnasta?

Vastaus: Kyllä on, koska tavaran kuljetus on alkanut ennen siirtymäajan päättymistä.

Kysymys:
Jos brittiläinen yritys haluaa vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa täällä harjoittamastaan liiketoiminnasta, täytyykö yrityksen nimetä Suomessa edustaja (arvonlisäverolaki 173 a §)?

Vastaus:
Kyllä täytyy (Vastaus korjattu 19.5.2021, tulkintaa muutettu).

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Aikajana – Ison-Britannian erosopimus

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Britannian viranomaiset

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16

Palvelunumerot

Sivu on viimeksi päivitetty 18.8.2023