Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Kun arvonlisäverovelvollinen toiminta päättyy, siitä on annettava lopettamisilmoitus. Verohallinto lähettää sen jälkeen kirjallisen ilmoituksen siitä, että yritys on poistettu arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä viimeiseltäkin verokaudelta, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättymisen jälkeen laskuihin ei saa enää lisätä arvonlisäveroa eikä arvonlisäveron vähennyksiä voi tehdä.

Miten lopettamisilmoitus tehdään?

Lopettamisilmoitus tehdään yritysmuodon mukaisella paperisella Y-lomakkeella tai sähköisesti ytj.fi-verkkopalvelussa. Esimerkiksi maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä yhdistysten ja säätiöiden on kuitenkin tehtävä lopettamisilmoitus paperilomakkeella. Tarkemmat ohjeet ovat ytj.fi-sivuilla.

Rekisteristä poistamisen ajankohta

Lopettamisilmoituksen voi antaa heti, kun liiketoiminta on päättynyt. Silloin Verohallinto poistaa yrityksen alv-rekisteristä varsinaisen toiminnan lopettamisesta alkaen, ja arvonlisäverovelvollisuus päättyy. Vaihtoehtoisesti lopettamisilmoituksen voi antaa vasta, kun liikeomaisuus on myyty. Siinä tapauksessa arvonlisäverollisen liiketoiminnan katsotaan jatkuvan niin kauan kuin liikeomaisuutta myydään.

Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut verovelvollinen poistetaan arvonlisäverovelvollistenrekisteristä lopettamisilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Lue lisää: Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunutta ei kuitenkaan poisteta rekisteristä verovelvollisen vaatimuksen johdosta vaan vasta kun verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet kaikkien vuokrattujen tilojen osalta.

Lue lisää: Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Verovelvollisuusryhmä poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä siitä alkaen, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tekemä lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Muista antaa viimeiset arvonlisäveroilmoitukset ajallaan

Arvonlisäveroilmoitus on annettava jokaiselta verokaudelta arvonlisäverovelvollisuuden päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut.

Jos arvonlisäveron verokautesi (aikaisemmin ilmoitus- ja maksujakso) on kalenterivuosi, huomaa, että lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) on annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin. Jos toiminta päättyy kesken kalenterivuotta, anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Jos toiminta päättyy joulukuussa, ilmoita ja maksa arvonlisävero normaalisti seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 31.5.2017, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.7.2017

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Ilmoita arvonlisävero myös loppuvarastosta

Jos yrittäjän haltuun jää lopettamishetkellä liikeomaisuutta, tämän ns. loppuvaraston arvonlisävero lasketaan oman käytön säännösten mukaisesti. Vero ilmoitetaan lopettamiskuukaudelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa. Loppuvaraston arvoon lasketaan mukaan ne tavarat ja palvelut, jotka ovat verovelvollisen hallussa, kun verovelvollisuus päättyy.

Jos verovelvollinen on tehnyt uudisrakennus- tai perusparannusinvestointeja, vähennettäviä veroja on mahdollisesti tarkistettava lopettamisen yhteydessä.

Esimerkki: Verovelvollisen toiminta on päättynyt 31.3.2017. Omaan käyttöön on jäänyt metsätraktori, jonka hankintahinta on ollut 50 000 euroa (sis. alv). Kirjanpidon mukainen menojäännösarvo lopettamishetkellä on 8 000 euroa. Traktorin todennäköinen luovutushinta (käypä arvo) on 12 400 euroa (sis. alv 2 400 euroa).

Arvonlisäverotuksessa veron peruste on joko tavaran ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Tässä tapauksessa todennäköinen luovutushinta on alempi kuin hankintahinta. Veron peruste on luovutushinta ilman veron osuutta (12 400 e – 2 400 e = 10 000 e). Tavaran ottamisesta omaan käyttöön on maksettava 2 400 euron arvonlisävero. Se ilmoitetaan toiminnan viimeiseltä verokaudelta (maaliskuu 2017) annattavassa arvonlisäveroilmoituksessa.


Lue lisää:

Konkurssin vaikutukset arvonlisäverovelvollisuuteen

Konkurssiin asetetun yrityksen varat ja velat siirtyvät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä voi valita, jatkaako se konkurssiin menneen yrityksen arvonlisäverovelvollisuutta liikeomaisuuden realisoinnin ajan vai päättyykö arvonlisäverovelvollisuus konkurssiin asettamispäivänä. Konkurssipesä voi myös jatkaa itsenäisesti yrityksen liiketoimintaa ja ilmoittautua liiketoiminnan jatkajana arvonlisäverovelvolliseksi.

Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava siitä, että konkurssiin asetetun yrityksen ilmoitusvelvollisuus hoidetaan. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat muun muassa arvonlisäveroilmoitukset sekä yhteenvetoilmoitukset tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisiin EU-maihin.

Lue lisää: