Uppgifter som i regel lämnas ut

Bilskattesystemet
Uppgifter om beskattningsbeslut överlåts i enlighet med 86 § i bilskattelagen.   
Blankett för utredning av stadigvarande boningsort/rätt till temporär skattefri användning av fordon

Uppgifterna lämnas i regel inte ut

Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon

Uppgifterna lämnas i regel inte ut 

Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon - Skattefri användning av EES-fordon
Uppgifterna lämnas inte ut 
Statistikcentralen
 • Uppgifterna från näringsidkarnas månads- övervakning
 • Uppgifter om primärproducenternas årliga momsövervakning 
 • Statistiklagen (280/2004) 14 §
Fimea
 • apotekens momsuppgifter 
 • Lagen om apoteksavgift (148/1946) 11 §

 

Kunddatabasen
Kommunerna
 • Individualiseringsuppgifter om personkunderna
 • 14 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • individualiseringsuppgifter om gårdsbruksidkarna
 • 143 § lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
Skogsvårdsföreningarna
 • skogsägarnas individualiseringsuppgifter
 • 15 § lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998)

Suomen Asiakastieto Oy
 • kontroll av registrering i förskottsuppbörds- och mervärdesbeskattningsregistret (personkunder)
 • 9 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

Statistikcentralen
 • personkundernas individualiseringsuppgifter
 • 14 § statistiklagen (280/2004)

 

Databasuppgifter som samlats i SAS-data ur systemet samt ur Trafis databas

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

Dynasty-ärendehantering (ärenderegister)

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

Finseed kund- och tillståndsregister (nationellt system i Finland för punktskatteskyldiga)

Systemet Central SEED

Tillstånds- och registreringsuppgifter om punktskatteskyldiga i Finland

 • punktskattenummer
 • namn och kontaktuppgifter
 • uppgifter om skatteupplag

Rådets förordning (EU) Nr 389/2012, artikel 19, punkt 4

Kundregister för bil- och punktbeskattningen

EU-kommissionens datasystem EOS

 • Eori-nummer som Finland har beviljat samt namn- och adressuppgifter i anslutning till dem
 • Uppgifter om huruvida Eori-nummer får publiceras på EU-kommissionens webbplats.
 • Överföring av uppgifter till databasen EOS baserar sig på EU-lagstiftning
Punktskattesystem

Finansministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Miljöministeriet

Finlands miljöcentral

Punktskattelagen 159/2016

Avfallsskattelagen (1126/2010)

Proteus, system för ekonomiförvaltning

Från Proteus lämnas ut uppgifter till följande utomstående aktörer:

– Statens revisionsverk

 

Register över ärenden om återbäring av bilskatt gällande invalider, Bilskattelagen 51 §
Återbäring av bilskatt till Trafi på begäran med stöd av 51 § i bilskattelagen.    
Skattereskontra

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

System för säkerheter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Tabell för kontroll av bilskatt
Tullens brottsbekämpning
Fastighetsdatabasen
Folkpensionsanstalten
 • fastigheters individualiseringsuppgifter och beskattningsvärden
 • 85 § folkpensionslagen (568/2007)
Statistikcentralen
 • Uppgifter om tomter och byggnader
 • 14  § statistiklagen (280/2004)

 

Betalningsrörelsens databas

Utsökningsmyndigheter     

 • uppgifter om utsökningsgäldenärers skatteåterbäringar
 • 20 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
FPA 
 • uppgifter om skatteåterbäringar
 • 5 kap 19 § lagen om underhållsstöd (580/2008)

Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

 

Debiteringsberäkningens databas

Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 

Registret över aktielägenheter

Folkpensionsanstalten
 • beskattningsvärden och individualiserings- uppgifter om bostadsaktier
 • 85 § folkpensionslagen (568/2007)

Statistikcentralen
 • individualiseringsuppgifter m.m. om lägenheternas ägare
 • individualiseringsuppgifter om bostadsaktie- bolaget
 • lägenhetens individualisering och yta samt övriga egenskaper samt uppgifter om utlämnande av uppgifter
 • 14 § stastistiklagen  (280/2004)

 

Dividenddatabasen
Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 
Indrivningsdatabasen

Edita Oy / Officiella tidningen


 

 • uppgifter om skatterester
 • lag om offentlig het och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Suomen Asiakastieto Oy / Kauppalehti och Taloussanomat
 • uppgifter om skatterester med stöd av fullmakt
 • lag om offentlig het och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

 

Tekes
 • uppgifter om skatterester
 • 20 § lagen om offentlighet oxh sekretess i fråga om
  beskattningsuppgifter (1346/1990)

 

Närings-, trafik- och miljöcentraler

 • uppgifter om skatterester
 • 29 § lagen om taxitrafik (217/2007)

 

Produkttillsynscentralen

 • Uppgifter om skatterester
 • 6 § lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social
  och hälsovården (669/2008)

 

Migrationsverket

 • uppgifter om skatterester
 • 48 § medborgarskapslagen (359/2003)

 

Suomen Tilaajavastuu Oy (RALA ry, Seti Oy, MaRa Oy)

 • uppgifter om skatterester med stöd av fullmakt

Kattoliitto

 • uppgifter om skatterester med stöd av fullmakt

Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen

Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 
Renbeskattningens databas
Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 
Skattenummerregister för byggbranschen
Uppgifter har i regel inte lämnats ut.
 
Offentligt skattenummerregister för byggbranschen
Uppgifter har i regel inte lämnats ut.
 
Elektroniskt nyhetsbrev
Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen
 
Revisionsadministrationens databas
Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 
Pensionsskyddscentralen
 • Personkundernas löneuppgifter som Pensionsskyddscentralen behöver
 • 198 och 199 § lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • 151 § lagen om pension för företagare (1272/2006)
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • jordbruksidkarnas löne- och pensionsuppgifter
 • 143 § lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
Justitieministeriet /
exekutionsväsendet
 • löneuppgifter om personkunder på exekutions- väsendets preciserade begäran
 • 20 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

Statistikcentralen
 • personkundernas lön, virkesförsäljning, ränte- inkomster och pensionsuppgifter
 • 14 § statistiklagen (280/2004)

Utbildningsfonden

 • lönespecifikationer
 • 28 § lag om vuxenutbildningsstöd (1276/2000)
Migrationsverket
 • lönespecifikationer
 • 48 § medborgarskapslagen (359/2003

Pensionsanstalterna (Etera, Varma, Ilmarinen, Pohjola, Pensions-Varma, Pensions-Tapiola

 • lönespecifikationer, pensionsspecifikationer
 • 198 § lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • 151 § lagen om pension för företagare (1272/2006)
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
 • löneuppgifter och årsanmälningsuppgifter
 • 22b § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)

 

Skattekortsregistret

Arbetsgivare, pensionsutbetalare, försäkringsanstalter som betalar skattepliktiga sociala och arbetslöshetsskyddsförmåner, försäkringsrelaterade prestationer samt andras motsvarande förmåner, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassor eller andra motsvarande instanser.

 • Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 §

 

Beskattningsdatabasen
Pensionsskyddscentralen
 • näringsidkarnas individualiserings- och inkomstuppgifter
 • inkomst- och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på Pensionsskydds- centralens preciserade begäran
 • 119 § och 199 § lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • 151 § lagen om pension för företagare (1272/2006)
Folkpensionsanstalten
 • personkundernas inkomst- och förmögenhets- beskattningsuppgifter
 • 85 § folkpensionslagen (568/2007)
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • jordbruksidkarnas inkomst- och förmögenhets- beskattningsuppgifter
 • 143 § lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
Justitieministeriet /
domstolarna och åklagarna
 • inkomst- och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på justitieministeriets preciserade begäran
 • 19 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Justitieministeriet /
exekutionsväsendet
 • inkomst- och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på exekutions- väsendets preciserade begäran
 • Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 20 §
Inrikesministeriet /
Polisavdelningen /
förundersökningsmyndighet
 • inkomst- och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på polisens preciserade begäran
 • 19 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Inrikesministeriet /
Gränsbevakningsväsendet/ förundersökningsmyndighet
 • inkomst- och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på gränsbevak- ningsväsendets preciserade begäran
 • 19 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Statistikcentralen
 • personkundernas inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter
 • näringsidkarnas bokslutsuppgifter
 • 14 § statistiklagen (280/2004)
Tullstyrelsen /
förundersökningsmyndighet
 • inkomst-   och förmögenhetsbeskattnings- uppgifter om personkunder på Tullstyrelsens preciserade begäran
 • 19 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

Finlands Bank

 • Balansuppgifter
 • 26 § lagen om Finlands Bank (214/1998)
 • 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

 

VIES-databasen

Tullstyrelsen
 • Statistiker över varuhandel mellan EU - medlemsstater
 • Rådets förordning 638/2004
 • Kommissionens förordning (91/2010

 

Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
 
Samfundsbeskattningens databas

Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.OFFENTLIGA REGISTER
Registret över mervärdesskattskyldiga
 
 • Registreringsuppgifter lämnas ut om de personer som preciserats av den som begärt uppgifterna
 • 8 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999; ändrad 249/2001)

 

Förskottsuppbördsregistret
 
 • Registreringsuppgifter lämnas ut om de personer som preciserats av den som begärt uppgifterna
 • 8 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999; ändrad 249/2001)

 

Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter
Kommunala myndigheter
 • offentliga uppgifter om de fastighetsskatt- skyldiga i kommunen för att de kommunala myndigheterna skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter
 • 14§ lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 1346/1999)

 

Offentliga beskattningsuppgifter / personkunder och samfund
Kommunstyrelserna
 • offentliga beskattningsuppgifter om de skattskyldiga i kommunen; behövs för att kommunen skall kunna sköta sina uppgifter som skattetagare och sina lagstadgade uppgifter; uppgifter lämnas vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter
 • 14 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Massmedierna
 • Massmedierna beställer offentliga beskattningsuppgifterna årligen för redaktionella ändamål

Banker (Sampo-banken, Handelsbanken)

 • offentliga uppgifter om kundernas inkomstbeskattning
 • 9 och 16 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • 13 § personuppgiftslagen (523/1999)

Indrivningsbyråer (Lindorff Oy, OK Perintä, Suomen Asiakastieto Oy)

 • för indrivning av tillgodohavanden
 • 13 § personuppgiftslagen (523/1999)
 • 9 och 16 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Judiska församlingen i Helsingfors

 • offentliga uppgifter om församlingsmedlemmarnas inkomstbeskattning för bestämmande av församlingsavgiften
 • 9 och 16 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Evasu - databasen

 

Enhet för utredning av grå ekonomi

 • Evasu- databasens uppgifter för utarbetande av fenomenutredningar
 • 4 § och 7 § lagen om enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010)

Förskottsskatteregistret

 
FPA, arbetslöshetskassorna
 • uppgifter om förskottsinnehållningar til utbetalare av förmåner
 • 17 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken