Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Handlingsoffentlighet inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen ska behandla datamaterial enligt informationshanteringslagen (906/2019) och iaktta offentlighetsprincipen. Till iakttagandet av offentlighetsprincipen hör även att Skatteförvaltningen upprätthåller en beskrivning av de uppgifter och kundregister den förvaltar.

Den här beskrivningen handlar om hur omfattande och på vilket sätt Skatteförvaltningen använder uppgifter när den handlägger ärenden och producerar tjänster. Beskrivningen är avsedd som hjälp för dem som vill göra en informationsbegäran till Skatteförvaltningen.

Vid sidan av beskattningssystemet ansvarar Skatteförvaltningen också för systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (Palkka.fi), inkomstdatasystemet (inkomstregistret) samt för datasystemet för utredning av grå ekonomi (UDS).

Beskattningssystemet innehåller offentliga uppgifter som har beskrivits nedan i kapitlet Offentliga beskattningsuppgifter. Uppgifterna i de övriga systemen är inte offentliga, och Skatteförvaltningen kan lämna ut dem endast till myndigheter och andra mottagare som har en lagstadgad rätt att få del av uppgifterna.

Ärenderegistret

I Skatteförvaltningens ärenderegister registreras ärenden som inletts. I ärenderegistret registreras eller sparas bl.a.

 • inkomna och skickade handlingar, såsom ansökningar och brev
 • uppgiften om ärendets behandlingsfas
 • uppgifter om åtgärder som vidtagits i ärendet.

Ärenderegisteruppgifter kommer också från beskattningens datasystem, där uppgifter kan förvaras.

Skatteförvaltningens datamaterial och användning av uppgifterna

Beskattningsuppgifter

Till Skatteförvaltningens lagstadgade uppgifter hör att verkställa beskattningen, utöva skattekontroll, bära upp, driva in och redovisa skatter och avgifter samt bevaka skattetagarnas rätt. I samband med dessa verksamheter förvaltar Skatteförvaltningen information. Dessutom har Skatteförvaltningen ansvaret för centralskattenämndens och skatterättelsenämndens uppgifter samt för all data dessa nämnder använder i sin verksamhet.

Vid verkställande av beskattningen ackumuleras statistikuppgifter som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen i samarbete lagrar i en offentlig statistikdatabas. Statistikdatabasen kan användas för varierande sökningar i skattestatistiken.

Statistik och statistikdatabasen

Beskattningsuppgifterna är i regel sekretessbelagda, eftersom de innehåller information om en enskild kunds ekonomiska ställning och privatliv. I lagstiftningen uppräknas separat alla de handlingar och register som gäller beskattningen och som är offentliga.

Skatteförvaltningen kan lämna ut beskattningsuppgifter bland annat till andra myndigheter via tekniska gränssnitt, antingen genom enskilda förfrågningar eller i form av massöverlåtelser, dvs. omfattande uppgiftshelheter. Skatteförvaltningen kan lämna ut beskattningsuppgifter även för vetenskaplig forskning, statistikföring eller olika myndigheters planerings- och utredningsarbete. För att kunna lämna ut uppgifter krävs alltid att Skatteförvaltningen beviljar ett dataanvändningstillstånd.

Person- och företagskunder kan ta del av sina egna beskattningshandlingar i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt, då ärendet är sådant att det kan eller har kunnat skötas i MinSkatt. Om det inte är möjligt för kunden att kontrollera uppgifterna i MinSkatt eller uppgifterna inte finns där, lönar det sig att begära enskilda handlingar via MinSkatt (Begränsad anmälan och begäran om uppgifter).

Anvisningar för uppgiftsbegäranden och begäranden om handlingar

Offentliga beskattningsuppgifter

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är

 • personens namn
 • födelseår
 • landskap enligt hemort
 • beskattningsbar förvärvsinkomst och kapitalinkomst i statsbeskattningen
 • beloppet av beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen, inkomstskatt och kommunalskatt
 • det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter
 • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar
 • det belopp som ska betalas eller återbäras, dvs. kvarskatt eller skatteåterbäring.

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är tillgängliga via kundterminaler på Skatteförvaltningens kontor eller de kan också ges per telefon. Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter innehåller personuppgifter. Uppgifter kan således lämnas ut elektroniskt endast om den som begär uppgifterna har rätt att behandla personuppgifter.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfund är

 • samfundets namn
 • hemkommun
 • FO-nummer, dvs. företags- och organisationsnummer (för begränsat skattskyldiga dödsbon den avlidnes personbeteckning)
 • beloppet av beskattningsbar inkomst
 • det sammanlagda beloppet av debiterad skatt
 • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar
 • det belopp som ska betalas eller återbäras, dvs. kvarskatt eller skatteåterbäring.

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs i skatt.fi i CSV-format. Dessutom är de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund tillgängliga via kundterminaler på Skatteförvaltningens kontor. Uppgifter kan också ges per telefon.


Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter är

 • fastighetsbeteckningen
 • fastighetens kalkylerade fastighetsskatt
 • den fastighetsskattskyldiges namn.

De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är tillgängliga via kundterminaler på Skatteförvaltningens kontor och uppgifter kan också ges per telefon.

Förteckning över andra offentliga uppgifter och register

Inkomstregisteruppgifter

Till inkomstdatasystemet hör inkomstregistret samt ett register som innehåller identifierings- och kontaktuppgifter i syfte att förbättra riktigheten av inkomstregisteruppgifterna. Inkomstregistret är en elektronisk databas där utbetalare av löner och övriga prestationer lämnar uppgifter om de utbetalda lönerna, arvodena och de övriga förvärvsinkomsterna samt om pensionerna och förmånerna.

Uppgifterna i inkomstregistret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut ur inkomstregistret endast till myndigheter och andra parter som har rätt att få del av uppgifterna.

Insamling, lagring och utlämnande av uppgifterna grundar sig på en lagstadgad anmälningsskyldighet, uppgiftsskyldighet och rätt att få uppgifter (L om inkomstdatasystemet).

Utbetalaren kan granska de inlämnade uppgifterna via inkomstregistrets e-tjänst. Utbetalaren har också rätt att få del av uppgifter som gäller hen själv eller andra sådana uppgifter om hens organisation som exempelvis andra utbetalare av prestationer har lämnat till inkomstregistret.

För att kunna sköta ärenden för ett företag eller en organisation krävs vanligtvis en fullmakt i tjänsten Fullmakter i Suomi.fi. Utan Suomi.fi-fullmakt kan endast en representant för företaget eller organisationen sköta ärenden i e-tjänsten. Kontrollera i inkomstregistret.fi vem kan vara den representant

Privatpersoner, dvs. enskilda inkomsttagare, kan få del av sina egna inkomstegisteruppgifter, exempelvis löner och övriga betalningar som olika betalare har betalat och anmält till inkomstregistret. Dessutom kan enskilda få del av andra uppgifter för vilka de har beviljats fullmakt.

Behandling av uppgifter och dataskydd inom inkomstregistret

Uppgifter i Palkka.fi, dvs. betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare

Hushåll, små företag och andra småarbetsgivare kan sköta löneberäkningen och arbetsgivarens skyldigheter i e-tjänsten Palkka.fi. Till arbetsgivarskyldigheter hör bland andra arbetsgivarens betalningar till myndigheter, såsom förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter samt olika försäkringsavgifter. Palkka.fi kan också användas för att lämna uppgifter till inkomstregistret.

Småarbetsgivare kan också bevilja arbetstagaren tillstånd att använda Palkka.fi. Då kan arbetstagaren via Palkka.fi bland annat få del av sina egna uppgifter, ta emot elektroniska lönebesked och skicka löneuppgifter till arbetsgivaren.

Behandling av uppgifter och dataskydd i Palkka.fi

Utredningar av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har i uppgift att bekämpa den grå ekonomin. Enheten producerar och distribuerar information om grå ekonomi och bekämpningen av den samt utarbetar fullgöranderapporter till myndigheter om organisationer och organisationsanknutna personer, dvs. personer som idkar näringsverksamhet eller har en ansvarsställning i ett företag som idkar näringsverksamhet.

På sin webbplats publicerar enheten för utredning av grå ekonomi utredningar som gäller den grå ekonomin.

Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret

Det positiva kreditupplysningsregistret är en elektronisk databas. I databasen samlas det in uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Insamlingen och sparandet av uppgifter baserar sig på kreditgivarnas lagstadgade anmälningsskyldighet (lagen om ett positivt kreditupplysningsregister 739/2022).

Kreditgivaren ska anmäla uppgifter till registret om personer som när de beviljas krediten är bosatta i Finland och har finsk personbeteckning. Till det positiva kreditupplysningsregistret får det även anmälas uppgifter om personer som då de beviljas kredit inte är bosatta i Finland om de har finsk personbeteckning och inkomster från Finland eller har något annat särskilt band till Finland.

I registret finns separat i lag specificerade uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämställda krediter. Dessa uppgifter är

 • identifierings- och kontaktuppgifter för privatpersoner
 • kreditens basuppgifter samt uppgifter om dess ränta, säkerheter och amorteringar
 • uppgifter om huruvida krediten omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering för privatpersoner eller ett företagssaneringsprogram
 • i inkomstregistret införda uppgifter som är nödvändiga vid beräkningen av brutto- och nettoinkomsterna för en person
 • uppgift om de inkomster som utretts för bedömningen av gäldenärens kreditvärdighet
  information om ett frivilligt kreditförbud som personen meddelat.

Uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret är sekretessbelagda. Den anmälningsskyldiges namn och företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer är dock offentliga och de är allmänt tillgängliga på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.

Uppgifter lämnas ut från det positiva kreditupplysningsregistret endast till aktörer vars rätt att få information har fastställts i lagen om registret. Sådana mottagare av uppgifter är kreditgivare och vissa myndigheter. Även till dem utlämnas uppgifterna endast för separat i lag specificerade användningsändamål.

Till kreditgivarna utlämnas uppgifterna i form av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret (kreditupplysningsrapport), som har ett i lag specificerat informationsinnehåll. Kreditgivare som har fått dataanvändningstillstånd och som utifrån kreditgivning till konsumenter har en skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet har rätt att få utdraget. Dessutom utlämnas det uppgifter till myndigheter som har rätt att få information för sina lagstadgade uppgifter.

En privatperson kan se sina egna uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Där finns till exempel uppgifter om krediter som kreditgivaren har anmält om privatpersonen till registret, uppgifter om kreditförbudet som hen själv har ställt och utdrag som utlämnats om hen till kreditgivaren.

Behandling av uppgifter och dataskydd i det positiva kreditupplysningsregistret

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023