Uppgifter om arvs- och gåvobeskattningen

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER Uppgifter om arvs- och gåvobeskattningen

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av arvsbeskattning
Verkställande av gåvobeskattning

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Gåvoskattedeklaration som lämnats in av gåvomottagaren för verkställandet av gåvobeskattningen med stöd av 27 § i lagen om skatt på arv och gåva

Bouppteckningsinstrument som lämnats in av dödsboets anmälare med stöd av 26 § i lagen om skatt på arv och gåva, eller arvsskattedeklaration som arvtagare lämnat in vid situationer då arvlåtaren har bott utomlands

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Arvtagarna samt arvlåtaren och änkan/änklingen eller den tidigare avlidna makan/maken om arvlåtaren har varit gift

Gåvomottagarna samt gåvogivarna

Mottagarna av besittningsrätt

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Individualiserande uppgifter om mottagaren av arv eller gåva
Individualiserade uppgifter om gåvogivaren eller arvlåtaren, och om arvlåtaren har varit gift
individualiserande uppgifter om änkan/änklingen eller den tidigare avlidna makan/maken

Individualiserande uppgifter om mottagarna av besittningsrätt
Uppgifter som gåvomottagaren gett för identifieringen av gåvan och gåvans gängse värde
Identifierande uppgifter som fåtts från bouppteckningsinstrumentet om arvet och arvets gängse värde

Beskattningsbeslut och uppgifter som gäller sökande av ändring

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken