Skatteskuldsregistret

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Skatteskuldsregistret
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Att effektivera betalningen av skatt, fullgörandet av skyldigheten att lämna uppgifter och näringsidkares lagstadgade utredningsskyldighet enligt 3 a kapitlet i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

Jfr offentligt register över företagens skatteskulder som innehåller uppgifter om juridiska personers skatteskulder och försummelser av uppgiftsskyldigheten.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Informationskällor som i regel används

Inga utomstående informationskällor som används regelbundet.

Följande interna källor används regelbundet:

Skatteförvaltningens datasystem som innehåller bl.a. uppgifter om skatteskulder och betalningar i samband med dem, om betalningsplaner och verkställighetsförbud.

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Uppgifter som i regel lämnas ut

Beställare enligt beställaransvarslagen:

För att fullgöra den utredningsskyldighet som ålagts beställaren enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006).

Upphandlande enheter:

För att upphandlande enheter som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska kunna utreda grunden för att utesluta anbudssökande och anbudsgivare i enlighet med lagens 54 § 1 mom. 5 punkt.

Uppgifterna lämnas ut till autentiserade beställare och upphandlande enheter via en elektronisk informationstjänst.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personer som har skatteskuld som avses i 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

Personer som har försummat att deklarera mervärdesskatt eller förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift i enlighet med 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Kundens identifieringsuppgifter.

Uppgifter om skatteskuld.

Uppgifter om försummelse av att deklarera mervärdesskatt eller förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken