Skatterevisionens register över initiativ och impulser

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER

Skatteförvaltningen register över initiativ och impulser

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅLET FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna i registret används för att inrikta skatterevisionsåtgärder, pröva enskilda kunders beskattningsärenden och som massinformation i syfte att välja revisionsobjekt.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret innehåller uppgifter som behövs för att kunna identifiera kunder, uppgifter om impulser eller initiativ och uppgifter om behandlingen.

Till en enskild kunds ovannämnda uppgifter fogas för analysändamål också andra uppgifter som finns i Skatteförvaltningens datasystem eller fåtts från utomstående parter.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Det finns inga informationskällor som används regelbundet för registret. Impulserna och initiativen kommer som spontana anmälningar från parter inom och utanför Skatteförvaltningen.

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT OCH ÖVERFÖRING AV DATA TILL LÄNDER UTANFÖR EU OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Registret är för internt bruk inom Skatteförvaltningen och registeruppgifter lämnas inte ut till utomstående utan lagstadgad rätt att få del av uppgifterna.  Registeruppgifter överförs inte till parter utanför EU eller EES.

PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Handläggarna sparar allt manuellt material i elektronisk form. Manuellt originalmaterial förstörs enligt gällande dataskyddsprinciper efter att de har sparats i elektronisk form.

Uppgifterna har skyddats enlighet med Skatteförvaltningens allmänna dataskyddsprinciper.

Alla som utför beskattningsarbete inom Skatteförvaltningen har tillgång till materialet.

Valet av skatterevisionsobjekt och behandlingen av impulser och initiativ sköts av särskilt utsedda personer på Skatteförvaltningen.

Vid behov kan initiativ och bilagor som kommit in från myndigheter skyddas så att endast personer utsedda att behandla impulser och initiativ samt analytiker som väljer skatterevisionsobjekt har behörighet att läsa datainnehållet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken