Databas för informationstjänsten

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

 

Register Databas för informationstjänsten
Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Databasen upprätthålls på Skatteförvaltningens uppdrag av Tieto Oyj

Ändamål för behandling av personuppgifter Utlämnande av uppgifter för beräkningen av enskilda personers dagsböter via en direktansluten informationstjänst.
Informationskällor som i regel används Beskattningens datasystem
Uppgifter som i regel lämnas ut I enlighet med 19 § 3 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) till de åklagar- och förundersökningsmyndigheter samt domstolar för bestämmande av det dagsbotsbelopp som avses i 2 a kap. 2 § i strafflagen (550/1999).
Grupper som registreras Personkunder
Uppgifter som registreras

Databasen för informationstjänsten innehåller följande uppgifter om alla skattskyldigas senast slutförda beskattning och om beskattningen före den senast slutförda beskattningen.

 • Individualiseringsuppgifter om den skattskyldige (personbeteckning, namn)
 • Antalet barn
 • Kommunalskatt
 • Kyrkoskatt
 • Sjukförsäkringens sjukvårdspremie
 • Skatteförhöjning
 • Inkomstskatt på kapitalinkomster
 • Ränta på kvarskatt
 • Inkomstskatt på förvärvsinkomster
 • Dröjsmålspåföljder på förskott
 • Nettoförvärvsinkomst vid statsbeskattningen
 • Nettokapitalinkomst
 • Obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter
 • Sjukförsäkringens dagpenningspremie

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken