Analyssystemets datalager

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Analyssystemets datalager

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 020 612 2000
Besöksadress:
Registratorn
Vääksyvägen 4, Helsingfors

KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET

Risto Hiltunen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med analyssystemet är att stödja planeringen av skattekontroll, analyseringen av skatterisker samt val av skatterevisionsobjekt.

Registeruppgifterna används för att i samband med skatterisker beräkna eventuellt skatteunderskott och beräkna antalet potentiella skatteriskkunder, begränsa kundgruppen som ska behandlas och att förstå kundgruppens nuvarande förfaringssätt. På basis av analysen kan man bestämma vilka skattekontrollssätt är mest ändamålsenliga för en viss kundgrupp i en viss situation.

DATAINNEHÅLL

Registret innehåller uppgifter om sådana personkunder och deras näringsverksamhet som finns i Skatteförvaltningens andra datasystem.  

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Informationskällor som i regel används i analyssystemet är de datasystem och -baser som Skatteförvaltningen använder för beskattningsändamål.

En förteckning över informationskällorna finns på webbplatsen www.skatt.fi Där finns registerbeskrivningarna även för de övriga källsystemen.

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Analyssystemets uppgifter lämnas i regel inte ut.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

DATASKYDDSPRINCIPER

A. Manuellt material

Registret innehåller inte manuellt material.

B. ADB-behandlade uppgifter

Endast en begränsad grupp av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har behörighet att se analyssystemets uppgifter  Uppgifterna har skyddats enligt Skatteförvaltningens dataskyddsprinciper och användningen av systemet sparas i en logg.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken