Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (blankett 5002r), blankettanvisning

Ändring i skattekort och förskottsskatter ska först sökas i webbtjänsten MinSkatt eller i andra kommunikationskanaler. Ändring i källskattekort söks med blankett 6207a. Om du får avslag på ett avdrag eller annat som du yrkat på och du inte är nöjd med motiveringen kan du begära omprövning hos Skatterättelsenämnden. För det ska du först be Skatteförvaltningen om ett beslut i vilket ändring får sökas. Du kan lämna din begäran om omprövning med blanketten Begäran om omprövning av förskottsuppbörd.

Du kan lämna en elektronisk begäran om omprövning i MinSkatt. Du kan också begära omprövning skriftligen antingen med den här blanketten eller fritt formulerat. Om du vill skriva en fritt formulerad begäran om omprövning ska du skriva ut den här blanketten som pärmblad. Bifoga till din begäran om omprövning alla de dokument som du åberopar som stöd för din begäran, förutsatt att du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Skicka din begäran om omprövning till adressen som nämns på blanketten. På sidan Blanketter hittar du blanketten och ytterligare information.

När ska man begära omprövning?

Omprövning av förskottsuppbörden ska begäras inom 60 dagar räknat från den dag då du fick del av det överklagbara beslutet. Tidsfristen börjar från dagen efter det att du fick del av beslutet. Delfåendedagen anses vara den sjunde dagen efter att beslutet postades. Postningsdatumet finns på beslutet.

En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen av tiden för ändringssökande och under Skatteförvaltningens kontorstider. Om den utsatta dagen för begäran om omprövning är en helgdag eller lördag kan du lämna din begäran om omprövning till Skatteförvaltningen ännu under följande vardag.

1 Den skattskyldige

Ange ditt namn, personbeteckning eller FO-nummer, gatuadress och telefonnummer.

Om du har auktoriserat ett ombud att lämna uppgifter för din begäran om omprövning eller om du vill att vi skickar beslutet till ombudet ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer.

Vid behov ska du till din begäran om omprövning bifoga en fullmakt för skatteärenden. Du kan ge fullmakten med Skatteförvaltningens blankett 3818r (Fullmakt för skatteärenden) eller fritt formulerad. En advokat eller ett allmänt rättsbiträde behöver inte någon fullmakt.

2 Vad gäller omprövningsbegäran?

Jag söker ändring i ett överklagbart beslut som gäller skattekort, förskottsskatt eller källskattekort

Markera med ett kryss om din ansökan gäller skattekort, förskottsskatt eller källskattekort

Det överklagbara beslutet jag söker ändring i (beslutsnummer)

Ange beslutsnumret för det överklagbara beslut du söker ändring i.

Beslutsdatum (ddmmåååå)

Ange beslutsdatumet för det överklagbara beslut du söker ändring i. Ange beslutsdatumet i formatet ddmmåååå.

3 Yrkande

Ange i denna punkt grunderna för din begäran. Av din begäran ska framgå vilka beslutspunkter din omprövningsbegäran gäller, hur beslutet ska ändras och på vilka grunder. Om du har fler än ett yrkande ska du numrera dem.

Bifoga till begäran alla bilageblanketter som behövs. Kontrollera i blankettanvisningen för varje bilageblankett vilka uppgifter du måste fylla i. Bilageblanketterna har nämnts i den här anvisningen.

Bilagor

Om du har bilagor till din begäran om omprövning ska du här ange deras antal.

Bifoga till din begäran om omprövning alla de dokument som du åberopar, förutsatt att du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din omprövningsbegäran.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018