Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hyra och utgifter för arbetsrum

Om du är en enskild näringsidkare, det vill säga en rörelseidkare eller yrkesutövare, och har ett eget arbetsrum för företagsverksamheten kan du dra av utgifterna för arbetsrummet i företagets beskattning.

Ett arbetsrum kan vara 

  • ett sådant utrymme i anknytning till ditt hem som du använder inom företagsverksamheten
  • ett arbetsrum eller en lokal som du hyr utanför ditt hem
  • ett sådant utrymme på basis av fastighets- eller aktieinnehav som du har köpt till företagets arbetslokal.

Läs anvisningarna för olika fall:

Om ditt företags näringsverksamhet idkas i anslutning till din egen bostad kan du inte betala hyra för arbetsrummet till dig själv. Däremot kan du i beskattningen dra av de faktiska kostnaderna för arbetsrummet eller det schablonmässiga avdraget för ett arbetsrum. 

Avdrag enligt faktiska kostnader

Kostnader för arbetsrum kan i vissa situationer avdras enligt de faktiska kostnaderna. För avdrag av de faktiska kostnaderna förutsätts en utredning med verifikat vid begäran.

Helhetssituationen avgör om du kan få avdrag enligt de faktiska kostnaderna för ditt arbetsrum. Helhetssituationen påverkas bland annat av

  • den totala bostadsytan
  • den del av bostadsytan som du använder inom företagsverksamheten
  • antalet personer som bor i bostaden
  • omfattningen av verksamheten som du idkar (bland annat företagets omsättning)
  • företagets bransch och om verksamheten kräver ett separat utrymme.

Du kan dock inte som faktiska utgifter dra av dina och din familjs levnadskostnader. Levnadskostnader som inte får dras av är bland annat amorteringar på bostadslån samt räntekostnader och andra kostnader för lån. Oavdragbara levnadskostnader är också utgifter för boende och uppehälle, såsom kostnader för avfallshantering och fastighetsunderhåll samt avgifter för sotning, försäkringar, vatten och dagvatten. Renoveringskostnader för ett arbetsrum i bostaden är också i regel inte avdragbara. Levnadskostnader uppstår trots din näringsverksamhet.

Exempel: schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Ytan på din bostad är 30 m2. Du har ett företag vars verksamhetsgren utgörs av utformning av programvaror. Företagets omsättning är 5 000 euro om året och du har även ett lönearbete.

I detta fall är din bostad i första hand ett hem. Din företagsverksamhet bedrivs i liten skala och du behöver nödvändigtvis inte ett separat arbetsrum för utformning av programvaror, och ett sådant kan i praktiken inte avgränsas från din övriga bostad på grund av bostadens storlek. Du kan inte dra av kostnaderna för arbetsrum enligt de faktiska kostnaderna. Du kan dock dra av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum i företagets beskattning.

Exempel: Faktiska utgifter. Du är kosmetolog och har ett arbetsutrymme i samband med din bostad. Bostadsytan är sammanlagt 150 m2 och din familj består av fyra personer.  Av bostaden används 30 m2 för affärsverksamheten. Du är hyresgäst i bostaden och betalar 1 500 euro i månadshyra för bostaden. Ditt företags omsättning är 30 000 euro om året. 
Vid avdrag av kostnader för arbetsutrymme beaktas företagets verksamhet och bostadens yta. Ditt företags verksamhet är inte småskaligt, och det är motiverat att reservera ett eget utrymme för kosmetologarbete. Din bostads totalyta räcker både till din familj och till ett separat arbetsutrymme. Avdrag enligt faktiska kostnader godkänns i beskattningen. Du kan som kostnader i näringsverksamheten drar av den andel av bostadshyran som motsvarar arbetsutrymmets yta. Arbetsutrymmets andel av bostaden är 30 m/ 150 m2 = 20 %. Du kan alltså som kostnader för arbetsutrymme dra av 1 500 €/mån. x 20 % = 300 €/mån.

Avdrag för arbetsrum

Beloppet av avdraget för arbetsrum fastställs årligen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Om du för företagsverksamheten har skaffat en fastighet eller sådana aktier som berättigar till besittning av en arbetslokal kan du dra av kostnaderna för arbetslokalen i företagets beskattning. Du kan beträffande fastigheten dra av exempelvis el- och avfallskostnader och fastighetsskatten. Om du även använder lokalen till annat än företagsverksamhet får du endast dra av den andel av kostnaderna som motsvarar företagsverksamheten.

Om lokalen i huvudsak används inom näringsverksamheten hör den till näringsverksamhetens tillgångar. Om du har tagit ett lån för inköp av en sådan lokal utgör lånet skuld för näringsverksamheten. Både skulden och lokalen du äger påverkar beräkningen av företagets nettoförmögenhet. 

Får man dra av bolagsvederlagen?

Avdragbarheten av bolagsvederlaget beror på hur vederlaget har behandlats i bokföringen av det bostads- eller fastighetsbolag vars aktier det är fråga om.

Du kan dra av bolagsvederlaget för ditt företags arbetsutrymmen som kostnader för näringsverksamheten endast om vederlaget intäktsförts i bokföringen av bostads- eller fastighetsbolaget.

Om vederlaget har fonderats kan du inte dra av bolagsvederlaget som kostnader för din företagsverksamhet. Däremot läggs bolagsvederlaget till anskaffningsutgiften för affärslokalen. Anskaffningsutgiften och bolagsvederlaget som ingår i den kan du dra av från försäljningsvinsten av aktierna när du säljer dem.

Vid avdrag av bolagsvederlag tillämpas samma principer som när hyresvärden drar av bolagsvederlag från hyresinkomsterna eller försäljningsvinsten. Information om detta finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av hyresinkomster

Om du har hyrt en affärslokal eller ett arbetsrum utanför ditt hem för företagsverksamheten utgör den hyra som du betalar i sin helhet kostnader för företaget. Du kan dra av den som kostnad för näringsverksamheten.

Avdrag för arbetsrum vid förvärvsarbete 

Om du förvärvsarbetar, ska du läsa anvisningen om hur du gör avdrag för arbetsrum i den personliga skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2020