Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillfällig arbetsresa och tilläggsavdrag

Om du är en enskild näringsidkare, det vill säga en rörelseidkare eller yrkesutövare, och du reser på företagets vägnar kan du utöver kostnader för bil  även dra av kostnader som anknyter till arbetsresan, såsom rese- och inkvarteringskostnader.
Du kan inte betala dagtraktamente till dig själv som företagare men du kan få ett så kallat tilläggsavdrag för ökade levnadskostnader i anknytning till arbetsresan. Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som maximibeloppet av skattefria dagtraktamente för löntagare. Tilläggsavdragets syfte är att täcka de ökade levnadskostnaderna för företagaren i samband med resan, såsom ökade måltidskostnader.

Avdragets villkor: tillfällig arbetsresa utanför det sedvanliga verksamhetsområdet

För att du ska få avdraget ska arbetsresan vara en resa som du gör tillfälligt. Resan ska även göras till ett område utanför det sedvanliga verksamhetsområdet för företaget. Typiska resor som berättigar till tilläggsavdrag är bland annat utbildningsresor som hänför sig till näringsverksamheten, resor för att hämta varor, tillfälliga försäljningsresor och resor mellan olika driftställen.

Det sedvanliga verksamhetsområdet är det område där du normalt idkar näringsverksamhet eller där du har ditt fasta driftställe. Det fasta driftstället är den plats där du arbetar långvarigt, regelbundet och kontinuerligt.

Beloppet av tilläggsavdraget

Tilläggsavdraget enligt ökade levnadskostnader är högst lika stort som maximibeloppet av det skattefria dagtraktamentet för löntagare. Det skattefria inrikes heldagstraktamentet är 48 euro och det partiella dagtraktamentet är 22 euro för 2023. Om du ändå har antecknat ökade levnadskostnader som hänför sig till arbetsresan i bokföringen minskas tilläggsavdraget med ett motsvarande belopp.

Under skatteår 2023 har en rörelseidkare varit 15 dagar på sådana inrikes arbetsresor som alla har tagit över 10 timmar. Hen har även 10 dagar sådana arbetsresor som alla har tagit över 6 timmar men under 10 timmar. De ökade levnadskostnaderna har inte dragits av i bokföringen.
15 dagar x 48 euro + 10 dagar x 22 euro = 940 euro
Eftersom de ökade levnadskostnaderna inte har dragits av i bokföringen är tilläggsavdraget 940 euro. Rörelseidkaren deklarerar detta belopp i skattedeklarationen för 2023.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024