Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Småföretag kan redovisa moms enligt kontantprincipen

När ett företag redovisar moms enligt kontantprincipen hänför företaget den moms som ska betalas på försäljningar och den moms som dras av för inköp till den månad då företaget får betalningen för försäljningen eller då företaget själv betalar varan eller tjänsten som det köpt. Momsen på försäljning ska dock senast hänföras till den kalendermånad under vilken det gått 12 månader från leveransen av varan eller tjänsten, om försäljningspriset inte har betalats före detta. Om företaget redovisar momsen enligt kontantprincipen behöver företaget inte korrigera momsen på försäljningarna enligt prestationsprincipen vid räkenskapsperiodens utgång.

Sådana kunder som inte omfattas av bokföringslagen kan även i fortsättningen redovisa moms enligt kontantprincipen oberoende av omsättningens storlek. Sådana här kunder är till exempel privata lant- och skogsbrukare och fiskare. En motsvarande möjlighet finns också för de kunder som är privata yrkesutövare och rörelseidkare, och som enligt bokföringslagen har rätt att upprätta bokslut enligt kontantprincipen oberoende av omsättningens storlek.

Om omsättningen är under 500 000 euro

Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro kan fr.o.m. 1.1.2017 redovisa moms enligt kontantprincipen. Företaget kan självt välja om det vill redovisa momsen enligt prestations-, fakturerings- eller kontantprincipen. Företaget kan också självt välja när det börjar tillämpa kontantprincipen. Om företaget väljer redovisning enligt kontantprincipen, gäller den både försäljningar och inköp.

Om omsättningen på 500 000 euro överskrids

Om företagets omsättning överskrider 500 000 euro ska företaget redovisa momsen enligt prestationsprincipen eller faktureringsprincipen. Om omsättningen överskrids av en oförutsägbar eller överraskande orsak kan företaget ändå tillämpa kontantprincipen fram till utgången av räkenskapsperioden.

Exempel: Ett företag redovisar moms enligt kontantprincipen. Företaget säljer en produkt i januari och får betalt för den i maj. Företaget deklarerar försäljningen i momsdeklarationen för maj.

Moms redovisas i allmänhet enligt prestationsprincipen

I vanliga fall redovisar företagen moms i enlighet med prestationsprincipen. Prestationsprincipen innebär att ett företag redovisar moms när varan har levererats eller tjänsten har utförts. Företaget kan också använda faktureringsprincipen. I så fall hänför företaget försäljningen till den skatteperiod under vilken köparen har debiterats för den levererade varan eller den utförda tjänsten.

Om ett företag mitt under räkenskapsperioden övergår från att redovisa moms enligt kontantprincipen till att redovisa moms enligt prestationsprincipen ska företaget betala moms under nästa öppna skatteperiod för sådana försäljningar som företaget ännu inte har fått någon betalning.

Exempel: Ett företag har sålt en produkt i januari. Företaget har hittills redovisat moms enligt kontantprincipen, men övergår i maj till att redovisa moms enligt prestationsprincipen antingen för att omsättningen överskrider 500 000 eller av egen vilja. Företaget har dock inte ännu fått betalt för produkten som såldes i januari och därför har företaget inte deklarerat eller betalat momsen till Skatteförvaltningen. Företaget ska deklarera momsen i följande momsdeklaration. Företaget behöver inte deklarera momsen retroaktivt för januari.

Exempel: Ett företag har redovisat moms enligt kontantprincipen. När räkenskapsperioden är slut beslutar företaget att börja redovisa moms enligt prestationsprincipen. Företaget har sålt en produkt under räkenskapsperioden som närmar sig sitt slut men har inte fått någon betalning för produkten ännu. Företaget ska deklarera och betala momsen under den första skatteperioden i följande räkenskapsperiod.

Exempel: Ett företag har under år 2016 tillämpat faktureringsprincipen när det gäller redovisning av moms för både försäljning och inköp. Företaget beslutar att övergå till att tillämpa kontantprincipen år 2017. Företaget har fakturerat försäljningen år 2016 men tjänsten har utförts och betalningen fåtts år 2017. Försäljningen som deklarerats för år 2016 ska rättas och deklareras år 2017 enligt kontantprincipen utifrån den tidpunkt då företaget fått betalningen.

När kan kontantprincipen tillämpas vid redovisningen av moms?

Kontantprincipen tillämpas på redovisning av moms för inköp av varor och tjänster endast inom Finland.

Kontantprincipen kan alltså inte tillämpas på

  • import och export
  • periodisering av gemenskapsinterna försäljningar och förvärv
  • försäljning av sådana gränsöverskridande tjänster på vilka den omvända momsskyldigheten tillämpas. 

Exempel: Ett företag säljer varor och tjänster till Åland. Företaget kan inte tillämpa kontantprincipen vid redovisningen av moms på varor som säljs till Åland, eftersom landskapet Åland inte hör till Europeiska gemenskapens momsområde. Försäljning av varor till Åland betraktas som momsfri export. Däremot kan företaget tillämpa kontantprincipen vid redovisning av moms för tjänster som har sålts till Åland, eftersom det är fråga om försäljning av tjänster inom Finland.

Beräkning av omsättningen för räkenskapsperioden

Till räkenskapsperiodens omsättning räknas momspliktiga försäljningar samt följande momsfria försäljningar:

  • momsfri försäljning vid internationell handel
  • försäljning av allmännyttiga samfunds medlemstidningar
  • försäljning av momsfria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg
  • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • överlåtelse av fastighet eller rättigheter som hänför sig till en fastighet.

I omsättningen inräknas dock inte försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär eller försäljning av anläggningstillgångar.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2016