Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Huvudsaklig genomförare av byggprojektet – anmäl uppgifter om arbetstagarna på byggarbetsplatsen

Om byggarbetsplatsen inte har en utsedd huvudsaklig genomförare eller huvudentreprenör är det byggherren som ska lämna uppgifterna. 

När ska uppgifter om arbetstagare lämnas?

Uppgifter om arbetstagarna ska lämnas om båda av följande villkor uppfylls:

 • flera än ett företag arbetar samtidigt eller utan dröjsmål efter varandra på byggarbetsplatsen, det vill säga det är fråga om en så kallad gemensam byggarbetsplats
 • det sammanlagda värdet på entreprenaderna på byggarbetsplatsen överstiger 15 000 euro utan moms. 

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet – gör så här

1

Du får uppgifterna av företagen på byggarbetsplatsen

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska få uppgifter om alla arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen. Du kan komma överens med företagen om hur de ger uppgifterna.

Uppgifterna ska lämnas om alla arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen:

 • anställda i det egna företaget
 • övriga entreprenörer och deras arbetstagare på byggarbetsplatsen
 • personer som inte utför byggarbete men vilkas arbete anknyter till byggnadsentreprenaden, såsom städare och kontorsanställda.

Lämna uppgifter om alla arbetstagare till Skatteförvaltningen. Påminn alla företag som arbetar på byggarbetsplatsen om att de ska meddela dig om alla arbetstagarändringar. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ansvarar för att de anmälda uppgifterna är korrekta.

2

Lämna uppgifterna månatligen

Lämna den första anmälan om arbetstagare när arbetet på byggarbetsplatsen inleds.

Lämna uppgifterna månatligen senast den 5:e dagen i den andra månaden efter redovisningsmånadens utgång. Exempelvis uppgifterna för juli ska du lämna senast den 5:e september.

Lämna uppgifter om arbetstagare endast för de månader då arbetstagaren har arbetat på byggarbetsplatsen.

Lämna inte uppgifter om arbetstagare som

 • inte ännu har börjat arbeta på byggarbetsplatsen
 • har slutat arbeta på byggarbetsplatsen
 • är tillfälligt borta från byggarbetsplatsen under hela månaden.

Lämna den sista anmälan om arbetstagare när arbetet på byggarbetsplatsen blir färdigt.

3

Så här lämnar du uppgifter

Du kan lämna uppgifter i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Så här gör du en anmälan om arbetstagare i MinSkatt

För att lämna ett stort antal med uppgifter lämpar sig Ilmoitin.fi bäst. 

Ilmoitin.fi

Anvisningar för att lämna uppgifter – postbeskrivningen för uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)

Om du inte kan lämna uppgifterna elektroniskt lämna dem på papper.

Om någon annan lämnar uppgifter på dina vägnar måste du ge fullmakt för det. Mer information om att ge fullmakt.

4

Korrigering av uppgifter

Om du behöver korrigera uppgifter ska du lämna en ersättande anmälan. Använd anmälningskoden för den anmälan som ska korrigeras. Ange både de korrigerade uppgifterna och de uppgifter som var rätt i den tidigare anmälan.

Vanliga frågor om att anmäla

Du behöver inte lämna uppgifter om arbetstagare för:

 • personer som transporterar varor till byggarbetsplatsen
 • besökare och myndigheter
 • personer som arbetar med annat än byggarbete på en oavgränsad byggarbetsplats

I uppgifter om arbetstagaren ska du ange någondera av följande uppgifter:

 • arbetstagarens skattenummer, födelsedatum, för- och efternamn
 • arbetstagarens finländska personbeteckning.

Ange arbetsdagar och arbetstimmar endast om du vet dem exakt. Ange uppgifterna som hela dagar och timmar. Ange inte dessa uppgifter om de endast är uppskattningar.

Vem är den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet?

Med huvudsaklig genomförare av byggprojektet anses den huvudentreprenör som byggherren utsett. Om det inte finns en utsedd huvudentreprenör anses byggherren vara den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Ansvaret för att lämna uppgifter vilar då på byggherren.

Byggarbetsplatsen kan endast ha en huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

Vad menas med en gemensam byggarbetsplats?

Det är fråga om en gemensam byggarbetsplats när minst två företag arbetar på samma byggarbetsplats. En gemensam byggarbetsplats kan alltså bildas även i samband med ett litet renoveringsarbete, till exempel om det till en ytbehandling som en målerifirma utför hör installationsarbete som en elfirma utför.

Byggarbetsplatsen är gemensam också om där först finns endast en arbetsgivare men andra arbetsgivare kommer med i senare skeden av arbetet. Då ska uppgifter lämnas genast när den första arbetsgivaren inleder arbetet på byggarbetsplatsen.

Exempel: Kommunens egna arbetstagare utför byggarbeten på kommunens saneringsobjekt när även ett företag inom elbranschen börjar arbeta på byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatsen är gemensam och kommunen ska också anmäla sina egna arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet och den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet till Skatteförvaltningen.

Bostadsaktiebolagets fastighet i sin helhet kan bilda en gemensam byggarbetsplats. En gemensam byggarbetsplats kan också bildas av en del av fastigheten, till exempel av en byggnad. Om företagen som deltar i byggarbetet däremot arbetar i olika delar av fastigheten, t.ex. i olika byggnader, bildas en gemensam byggarbetsplats nödvändigtvis inte.

Läs mer om gemensamma byggarbetsplatser (pdf på finska, AVI)

På byggarbetsplatsen: Anmälningar om byggande (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020