Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Byggarbetets beställare – lämna uppgifter om entreprenaden

Har du köpt byggtjänster, det vill säga fungerat som beställare av byggarbete? Du kan vara exempelvis en byggherre, huvudentreprenör, sidoentreprenör eller en underentreprenör.

Som beställare av byggarbete ska du lämna uppgifter om beställda entreprenader till Skatteförvaltningen.

Bostadsaktiebolag som beställare av byggarbete – läs anvisningarna. 

Hushåll behöver inte lämna anmälan om entreprenader. Läs anvisningen om anmälan om byggande för hushåll.

För vilka arbeten ska anmälan om entreprenad lämnas?

Lämna uppgifter om entreprenaden om ditt företag köper följande byggarbeten av ett annat företag:

  • husbygge och förberedande arbete, rivning eller monteringsarbete som anknyter till husbygget eller annan byggtjänst enligt mervärdesskattelagen
  • uppförande och nedmontering av byggställningar
  • uthyrning av arbetskraft för byggarbete.

Lämna uppgifter när det enskilda entreprenadavtalets värde utan moms överstiger 15 000 euro.

Du ska lämna en separat anmälan om entreprenad för varje avtal. Avtalet kan vara muntligt eller skriftligt.

Byggarbetets beställare – gör så här

1

Första anmälan om entreprenad

Lämna första anmälan om entreprenad när byggarbetet inleds på byggarbetsplatsen. Om du betalar för arbetet i förskott ska du lämna anmälan redan för den månad under vilken du har betalat förskottet.

2

Så här lämnar du entreprenaduppgifter

Lämna uppgifter om entreprenader senast den 5:e dagen i den andra månaden efter redovisningsmånadens utgång. Exempelvis uppgifterna för juli ska du lämna senast den 5 september.

Du kan lämna uppgifter i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Stora uppgiftsmängder kan du lämna på en gång i Ilmoitin.fi.

Ilmoitin.fi

Om du inte kan lämna uppgifterna elektroniskt lämna dem på papper.

Om någon annan lämnar uppgifter på dina vägnar måste du ge fullmakt för det. Mer information om att ge fullmakt.

3

Sista anmälan om entreprenad

Lämna den sista anmälan om entreprenaden för den månad när du betalar entreprenadens sista faktura. 

4

Korrigera en anmälan

Om du behöver korrigera uppgifter ska du lämna en ersättande anmälan. Använd anmälningskoden för den anmälan som ska korrigeras. Ange både de korrigerade uppgifterna och de uppgifter som var rätt i den tidigare anmälan.

!

Kom också ihåg att lämna uppgifter om arbetstagarna

Om ditt företags arbetstagare arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen ska du utöver att lämna uppgifter om entreprenader också månatligen lämna uppgifter till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på byggarbetsplatsen. 

Kom överens med byggarbetsplatsens huvudsakliga genomförare av byggprojektet om hur du lämnar uppgifterna.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet: lämna uppgifter om arbetstagare till Skatteförvaltningen

Vanliga frågor om att anmäla

Det räcker inte att du lämnar en anmälan endast då verksamheten inleds. Du ska lämna uppgifter om entreprenaden för alla de månader under vilka entreprenören fakturerar för arbetet. Uppgifterna ska även lämnas när arbetet har upphört om entreprenören ännu fakturerar för byggarbetsplatsen.

Ange den dag då byggarbetet inleds som entreprenadens startdatum. Om entreprenadens slutdatum inte ännu är känt ska du ange ett uppskattat slutdatum. Om det uppskattade datumet ändras ska du ange ett nytt slutdatum i entreprenadanmälan för den månad då du fick veta slutdatumet. Du behöver inte korrigera det uppskattade slutdatumet i de anmälningar som du lämnat tidigare.

Flera byggarbetsplatser kan ingå i ett och samma entreprenadavtal. Varje enskild beställning utgör ett avtal om det avtalas separat om priset. Lämna uppgifterna ifall det enskilda entreprenadavtalets värde utan moms överstiger 15 000 euro.

Avtalet kan baseras på ackord- eller timdebitering.

Du kan anmäla entreprenaduppgifterna antingen per byggarbetsplats eller per avtal. Om du anmäler uppgifterna per byggarbetsplats ska du för varje byggarbetsplats anmäla alla entreprenörer som verkat där. Om du anmäler uppgifterna per avtal kan du endast ange uppgifter om en entreprenör per avtal.

Du behöver inte lämna en anmälan om entreprenad om byggarbetet på byggarbetsplatsen har avbrutits. Lämna en anmälan följande gång när byggarbetet på byggarbetsplatsen startar på nytt.

Ange användningen av hyrt arbete i anmälan om entreprenad om entreprenadens värde utan moms överstiger 15 000 euro. Ange som startdag för användningen av hyrt arbete den dag då hyrda arbetstagare börjat arbeta på byggarbetsplatsen.

Kom också ihåg att ange uppgifter om hyrda arbetstagare på byggarbetsplatsen till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Lämna uppgifter för alla arbetsmånader.

Använd det nya FO-numret i anmälningarna efter fusionen.

Om du korrigerar uppgifter som du har lämnat före fusionen ska du lämna uppgifterna med det gamla FO-numret.

Du behöver inte lämna en anmälan om entreprenad angående efterarbeten och reparationsarbeten om entreprenören redan har fakturerat hela entreprenadbeloppet.

Lämna en anmälan om entreprenad om entreprenören fakturerar den sista raten av entreprenaden först efter att garantitiden har gått ut.

Om du under garantitiden beställer tilläggsarbete som inte hör till den ursprungliga entreprenaden anses det utgöra ett separat avtal. Om tilläggsarbetets värde överstiger gränsen på 15 000 euro ska du lämna en egen anmälan om entreprenad för tilläggsarbetet.

Vad avser mervärdesskattelagen med byggtjänst?

Byggtjänster enligt mervärdesskattelagen är bland annat följande byggtjänster:

Husbygge

  • nybyggnad
  • förberedande arbeten på byggplatsen, rivning av byggnader och byggnadsstädning
  • montering och underhåll av utrustning som är fast ansluten till byggnaden (t.ex. hissar samt allmänna övervaknings- och alarmsystem)
  • byggnadsmonteringar (t.ex. VVS-, el- och takarbeten)
  • slutbehandling av byggnader (t.ex. rappning, målning och inglasning)

Byggande av nät

  • nät för vatten, avlopp, datatrafik, gas, värme och elkraft

Byggande av trafikförbindelser

  • vägar, gator, järnvägar, vattenvägar, kanaler och flygfält.

På byggarbetsplatsen: Anmälningar om byggande (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2020