Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

En kommun som beställare av byggarbete

Också kommunerna låter utföra byggarbeten. Kommunen ska lämna uppgifter om de byggentreprenader som den beställt och samla uppgifter om arbetstagarna på den gemensamma byggarbetsplatsen. 

Lämna uppgifter om entreprenader

Kommunen ska anmäla byggentreprenader som den beställer om följande villkor uppfylls:

 • entreprenaden är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen
 • entreprenadens värde överstiger 15 000 euro utan mervärdesskatt.

För dessa entreprenader ska kommunen lämna en anmälan även när kommunen har beställt entreprenaden av en egen resultatenhet som hör till en annan organisation en kommunen. Resultatenheten har då ett eget FO-nummer.

Uppgifter ska också lämnas om underhålls- och reparationsarbeten på en fastighet. Inom kommunsektorn är underhåll ett vidare begrepp än vanligt. Kommunen kan som underhåll definiera även sådana underhållsarbeten som inte är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Kommunen ska dock inte lämna anmälan om byggande för andra än underhållsarbeten enligt mervärdesskattelagen.

Så här lämnar du uppgifter om entreprenaden

Lämna uppgifter om arbetstagare

Kommunen ska lämna uppgifter om arbetstagare om följande villkor uppfylls:

 • byggarbetsplatsen har ingen utsedd huvudsaklig genomförare av byggprojektet – ansvaret för att lämna uppgifterna flyttas till byggherren, det vill säga kommunen.
 • kommunens byggarbetsplats är en gemensam byggarbetsplats, det vill säga flera än en arbetsgivare eller en självständig yrkesutövare arbetar där samtidigt eller utan dröjsmål efter varandra
 • värdet på byggarbetsplatsens entreprenader som kommunen beställt överstiger 15 000 euro utan moms.

Så här lämnar du uppgifter om arbetstagare

Kommunens byggarbetsplats är gemensam om minst två utomstående företag utför byggarbete på byggarbetsplatsen. En gemensam byggarbetsplats bildas även om kommunens egna arbetstagare och ett utomstående företag arbetar på samma byggarbetsplats.

Om kommunen redan från början vet att byggarbetsplatsen blir gemensam ska anmälningar som gäller en gemensam byggarbetsplats lämnas när byggarbetet inleds, även om endast kommunens egna arbetstagare eller endast ett utomstående företag arbetar på byggarbetsplatsen i början.

Om byggarbetsplatsen i början inte planeras bli en gemensam byggarbetsplats men den blir en gemensam byggarbetsplats under pågående byggarbete ska anmälningarna lämnas från och med att man vet om den kommande ändringen.

Exempel på att lämna uppgifter

Exempel: En kommun beställer en nybyggnads- eller reparationsentreprenad, exempelvis för att bygga eller sanera en skolbyggnad. Entreprenaden utförs delvis av ett utomstående företag och delvis av kommunens egen personal. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts. Arbetet är byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och entreprenadens värde överstiger 15 000 euro.

Att lämna uppgifter om entreprenader:

 • Kommunen lämnar uppgifter om entreprenaden den beställt.

Att lämna uppgifter om arbetstagare:

Byggarbetsplatsen är en gemensam byggarbetsplats eftersom där samtidigt arbetar såväl kommunens arbetstagare och personal som ett utomstående företag anställt.

Eftersom ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts ska byggherren, det vill säga kommunen, till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen.

Kommunen lämnar uppgifter om alla som arbetar på byggarbetsplatsen – både om kommunens egna arbetstagare och om arbetstagare i det utomstående företaget. Skyldigheten att lämna uppgifter börjar genast när byggarbetet inleds.

Exempel: Kommunen beställer en entreprenad som gäller vägar eller ett nät, exempelvis en vägbeläggning. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Entreprenaden utförs av ett utomstående företag. Entreprenadavtalet gäller en totalentreprenad som omfattar 50 olika byggobjekt. I avtalet nämns en totalentreprenadsumma som överstiger 15 000 euro. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts.

 1. Byggherren, det vill säga kommunen, uppger hela kommunens område som byggarbetsplatsens entreprenadområde varmed byggobjekten utgör en enda byggarbetsplats.
 2. Byggherren, det vill säga kommunen, uppger 50 olika byggarbetsplatser: varje byggobjekt bildar en separat byggarbetsplats.

Fall A – en byggarbetsplats

Att lämna uppgifter om entreprenader: Kommunen lämnar uppgifterna om entreprenader för vart och ett av de 50 byggobjekten som en enda byggarbetsplats.

Att lämna uppgifter om arbetstagare:

Kommunen lämnar uppgifter om arbetstagarna ifall byggarbetsplatsen bildar en gemensam byggarbetsplats.

Eftersom ett geografiskt utbrett område har definierats som en och samma byggarbetsplats bildas det i praktiken vanligen en gemensam byggarbetsplats. Detta beror på att det på något entreprenadområde också arbetar något annat företag som utför byggarbete, till exempel annat slag av vägbygge. Inom ett och samma entreprenadområde kan det bara finnas en huvudsaklig genomförare av byggprojektet och uppgifterna om alla arbetstagare inom entreprenadområdet ska finnas i en och samma byggarbetsplatsförteckning. Eftersom ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts för byggarbetsplatsen i exemplet ska kommunen i egenskap av byggherre lämna uppgifterna om alla arbetstagare inom entreprenadområdet.

Fall B – många olika byggarbetsplatser

Att lämna uppgifter om entreprenader: Kommunen lämnar uppgifter om entreprenaderna specificerade enligt byggarbetsplats. Det har ingen betydelse om andelen för en enskild byggarbetsplats understiger 15 000 euro eftersom det totala värdet på entreprenaden ändå överstiger 15 000 euro.

Att lämna uppgifter om arbetstagare:

I detta fall bildas vanligen inte någon gemensam byggarbetsplats och därför behöver man inte lämna uppgifter om arbetstagare. Om det ändå bildas en gemensam byggarbetsplats och byggarbetsplatsens andel av hela entreprenaden överstiger 15 000 euro ska kommunen lämna uppgifter om arbetstagarna specificerade enligt byggarbetsplats.

Exempel: En kommun ingår ett årsavtal om underhåll och reparation av alarmsystemen i sina fastigheter. Det finns sammanlagt 100 fastigheter. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Arbetet utförs av ett utomstående företag. Företaget utför en gång om året underhållsarbeten i var och en av fastigheterna. Reparationsarbeten utförs efter behov.

 1. För underhållsarbeten har avtalet ett fast belopp som överstiger 15 000 euro. Avtalet definierar arbetsobjekten, antalet uppgifter och giltighetstiden för avtalet. Avtalets värdet är känt då detta ingås.
 2. Kommunen beställer reparationsarbetena separat. För dessa har en timdebitering avtalats, och avtalets slutliga värde beror på antalet utförda timmar.

Fall A – ett avtal

Att lämna uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifter om entreprenaderna specificerade enligt arbetsobjekten (100 objekt). Det har ingen betydelse om andelen av värdet för en enskild byggarbetsplats understiger 15 000 euro eftersom det totala värdet på avtalet överstiger 15 000 euro.

Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Vanligen bildas det inte en gemensam byggarbetsplats, och man behöver inte lämna uppgifter om arbetstagare.

Fall B – många olika avtal

Att lämna uppgifter om entreprenader

 • Varje enskild reparationsåtgärd betraktas som ett separat avtal. Om beställningens värde understiger 15 000 euro behöver man inte lämna uppgifter om entreprenaden. Om värdet på någon beställning överstiger 15 000 euro lämnar kommunen uppgifter om entreprenad för de arbetsobjekt som ingår i denna beställning.

Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Vanligen bildas inte någon gemensam byggarbetsplats, och då behöver man inte lämna uppgifter om arbetstagare.
 • Om det bildas en gemensam byggarbetsplats och avtalets värde överstiger 15 000 euro anmäler kommunen arbetstagaruppgifterna för de arbetsobjekt som bildar den gemensamma byggarbetsplatsen i fråga.

Exempel: Kommunen beställer reparationen av ventilationssystemet i en skola av ett utomstående företag. Arbetet är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen och entreprenadens värde överstiger 15 000 euro. Samtidigt har kommunen beställt en annan reparationsentreprenad av ett annat företag. Denna gäller vattenskador i källaren och dess värde överstiger också 15 000 euro. Kommunens egna tekniska personal utför samtidigt sedvanliga reparationer i skolfastigheten. Undervisningen fortlöper i skolbyggnaden, måltiderna likaså. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts.

Att lämna uppgifter om entreprenader

 • Kommunen lämnar uppgifterna för vardera av de entreprenader den beställt.

Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Om byggarbetsplatsen för reparationen av ventilationssystemet kan avskiljas från byggarbetsplatsen för reparationen av vattenskadan i källaren bildas inte någon gemensam byggarbetsplats. Då behöver man inte lämna uppgifter om arbetstagare.
 • Om byggarbetsplatsen för reparationen av ventilationssystemet inte kan avskiljas från byggarbetsplatsen för reparationen av vattenskadan i källaren bildas en gemensam byggarbetsplats. Det påverkar ifall uppgifter om arbetstagare behöver lämnas ifall byggarbetsplatsen kan avskiljas från den övriga verksamheten i skolan exempelvis med ett staket:
  • Om byggarbetsplatsen kan avskiljas från skolans övriga verksamhet ska kommunen lämna uppgifterna för alla personer som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen – också uppgifterna om sina egna arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen.

Om byggarbetsplatsen inte kan avskiljas från skolans övriga verksamhet ska kommunen lämna uppgifterna enbart för de arbetstagare som utför byggarbete, inte för exempelvis lärare eller mathållningspersonal.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020