Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Aktiebolags och andelslags inkomstbeskattning

Inkomstskattesatsen för samfund, dvs. aktiebolag och andelslag, är 20 procent. Samfund är självständiga skattskyldiga: deras inkomst beskattas som inkomst för aktiebolag eller andelslag. Beskattningen av samfund påverkar inte beskattningen av enskilda delägare eller medlemmar i andelslag. 

Observera att du inte kan ta ditt aktiebolags egendom, alltså exempelvis inkomster eller produktgåvor som aktiebolaget fått, i ditt eller din familjs privata bruk utan skattepåföljder.

Andelslag beskattas såsom aktiebolag som en separat skattskyldig, om det har införts i handelsregistret före utgången av räkenskapsperioden. Ett oregistrerat andelslag beskattas på samma sätt som en näringssammanslutning.

På vilken grund betalas inkomstskatt?

Inkomstskattesatsen för aktiebolag och andelslag är 20 procent.

Den skattepliktiga inkomsten räknas enligt förvärvskälla, antingen:

  • förvärvskälla för näringsverksamhet
  • förvärvskälla för jordbruk.

Med beskattningsbar inkomst avses inkomsten under skatteåret med avdrag för fastställda förluster under tidigare skatteår. De beskattningsbara inkomsterna för olika förvärvskällor räknas ihop, och samfundets inkomstskatt beräknas på basis av det totala beloppet. Aktiebolag och andelslag har inte längre personlig förvärvskälla. 

Aktiebolag och andelslag ska under skatteåret betala inkomstskatt i form av förskottsskatt under skatteåret. Förskottsskatten baserar sig på uppgifter om den senaste slutförda beskattningen, dvs. i allmänhet på föregående års skattedeklaration. Om du är ny företagare baserar sig förskottsskatten för det första året på din uppskattning. Om ett samfund har betalat för lite förskottsskatt, ska skatt betalas i efterhand som kvarskatt. Om ett samfund däremot betalat för mycket skatt, får det skatteåterbäring.

Närmare information

Verkställande av beskattning och beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen på basis av skattedeklarationen och andra uppgifter. Efter att beskattningen har verkställts får du ett beskattningsbeslut, av vilket den slutliga beskattningen samt eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt framgår.

Vilket är ett samfunds skatteår?

Beskattningen verkställs per skatteår. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, bildas skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som gått ut under samma kalenderår. Skattedeklarationen ska dock lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Ett aktiebolag vill ändra räkenskapsperioden, och dess följande räkenskapsperiod är kortare än normalt: 1.4.2024–31.12.2024. Skatteåret för bägge räkenskapsperioderna är 2024. Samfundet ska lämna in separata skattedeklarationer för räkenskapsperioderna som går ut 31.3 respektive 31.12. Inkomsten under skatteåret bildas av bägge räkenskapsperiodernas sammanlagda beskattningsbara inkomst.

När slutförs beskattningen?

Dagen för slutförande av beskattningen framgår av beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad löpt ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, räknas denna tidsfrist på 10 månader från slutet av den sista räkenskapsperioden.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.1.2022–31.12.2022. Beskattningen slutförs senast 31.10.2023.

Exempel: Ett andelslags räkenskapsperiod är 1.4.2022–31.3.2023. Beskattningen slutförs senast 31.1.2024.

Du kan komplettera eller rätta skattedeklarationen tills beskattningen har slutförts. Om du kompletterar eller rättar beskattningsuppgifter, kan dagen för slutförande av beskattningen ändras från den tidpunkt som anges i beskattningsbeslutet.

Dagen för slutförande av beskattningen kan också ändras, om Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen till exempel för att skattekontroll pågår. Då får du ett meddelande om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs.

Om du har kompletterat eller rättat beskattningsuppgifter eller om Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter, får du senare ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningen inte ändras. I det nya beskattningsbeslutet ser du också om dagen för slutförande av beskattningen har ändrats.

Samfund betalar även rundradioskatt

Samfund ska också betala Yle-skatt. Den ingår i samfundets förskottsskatt. Läs mer om Yle-skatten.

Information om temat på annat håll

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024