Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Yle-skatt samt medieavgift på Åland

Personkunder betalar rundradioskatt (Yle-skatt) på nettoförvärvs- och nettokapitalinkomsten, det vill säga inkomsten efter avdrag för utgifterna för förvärv av inkomst. Företagskunder betalar Yle-skatt om de är samfund, exempelvis aktiebolag. Beloppet på skatten fastställs utifrån den beskattningsbara inkomsten.

Yle-skatten motsvaras i landskapet Åland av medieavgiften. 

Personkunder

Rundradioskatt

Rundradioskatt betalas av alla personkunder som har fyllt 18 år och är bosatta i Fastlandsfinland. Skatten ingår i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet eller i förskottsskatten. Skatten är personlig. Yle-skatt tas inte ut av begränsat skattskyldiga eller av dödsbon.  

Beloppet på Yle-skatten är 0–163 euro per år, beroende på dina inkomster. Skattesatsen är 2,5 % av den del av de sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomsterna eller FöPL- och LFöPL-försäkringens arbetsinkomst som överstiger 14 000 euro. Skattebeloppet är högst 163 euro. Om dina inkomster understiger 14 000 euro, behöver du inte betala rundradioskatt.

Medieavgift i landskapet Åland

Medieavgift betalas av alla personkunder som fyllt 18 år och har sin hemkommun på Åland. Beloppet på medieavgiften är 123 euro år 2024, om din sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomst eller FöPL- och LFöPL-försäkringens arbetsinkomst överstiger 14 000 euro per år. Skatten ingår i förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort eller i förskottsskatten. Medieavgiften är personlig. Avgiften tas inte ut av begränsat skattskyldiga eller av dödsbon.

Samfundskunder

Rundradioskatt

Samfund som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk ska betala Yle-skatt. Till samfund räknas bland annat aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser. Yle-skatten ingår i samfundets förskottsskatter.

Bostadsaktiebolag samt samfund vars hemkommun är i landskapet Åland betalar inte Yle-skatt. Staten och dess inrättningar, kommuner, församlingar, religionssamfund och samfällda förmåner är likaså befriade från Yle-skatt.

Ett samfund med en beskattningsbar inkomst på minst 50 000 euro under skatteåret ska betala en rundradioskatt på 140 euro plus 0,35 procent av den andel som överskrider 50 000 euro.  Beloppet på Yle-skatten är dock högst 3 000 euro per år. Maximibeloppet gäller samfund med en beskattningsbar inkomst under skatteåret på 867 142 euro eller mer. Samfund vars beskattningsbara inkomst understiger 50 000 euro behöver inte betala rundradioskatt.

Inverkan av personlig förvärvskälla på Yle-skatten

Endast sådana samfund som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk ska betala Yle-skatt. Därmed är samfund som endast har så kallad inkomst från personlig förvärvskälla inte skyldiga att betala Yle-skatt. Den personliga förvärvskällan kan utgöras av exempelvis en fastighet som samfundet har hyrt ut till en utomstående och som inte direkt eller indirekt betjänar näringsverksamheten.

Från och med skatteåret 2020 har en del av samfunden inte någon personlig förvärvskälla. Inkomst som tidigare hörde till den personliga förvärvskällan beskattas enligt näringsskattelagen. Ändringen påverkar inte Yle-skatten för samfund. Yle-skatten betalas fortfarande endast om samfundet bedriver sådan rörelse- och yrkesverksamhet som avses i näringsskattelagen eller sådant jordbruk som avses i inkomstskattelagen för gårdsbruk. Ett samfund är inte skyldigt att betala Yle-skatt endast på basis av att samfundets inkomst beskattas enligt näringsskattelagen. Då ett samfund bedriver näringsverksamhet eller jordbruk räknas till den skattegrundande inkomsten för Yle-skatten också samfundets övriga inkomst som beskattas i inkomstbeskattningen.

Till exempel ett allmännyttigt samfund kan ha en personlig förvärvskälla också under skatteåret 2020 eller därefter. Om ett allmännyttigt samfund endast har inkomster från den personliga förvärvskällan behöver det inte betala Yle-skatt. När det gäller allmännyttiga samfund kan till exempel medlemsavgiftsinkomster, dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster från aktielägenheter, donationer och bidrag betraktas som inkomster från personlig förvärvskälla.

Medieavgift i landskapet Åland

Medieavgift i landskapet Åland betalas av samfund som bedriver rörelse eller jordbruk och vars hemkommun är i landskapet Åland. Till samfund räknas bland annat aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Beloppet på medieavgiften baserar sig på samfundets beskattningsbara inkomst. Ett samfund med en beskattningsbar inkomst på minst 50 000 euro under skatteåret ska betala en medieavgift på 140 euro plus 0,35 procent av den andel som överskrider 50 000 euro. Medieavgiftens maximibelopp är 3 000 euro.

Maximibeloppet gäller samfund med en beskattningsbar inkomst under skatteåret på 867 142 euro eller mer. Samfund vars beskattningsbara inkomst understiger 50 000 euro behöver inte betala medieavgift.

Medieavgift påförs inte samfund som endast har så kallad inkomst från personlig förvärvskälla eller inkomst från tonnagebeskattad verksamhet. Medieavgift betalas inte av samfund som enligt bestämmelserna i landskapslagen om medieavgift är befriade från avgiften. Sådana samfund är bland annat kommuner, samkommuner, församlingar, religionssamfund, bostadsaktiebolag, utländska dödsbon eller samfund som är befriade från inkomstskatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024