Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Ändring av företagsformen

Anmäl ändringen av företagsformen till Skatteförvaltningen och handelsregistret. Lämna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Det räcker med en enda anmälan: både Skatteförvaltningen och handelsregistret får uppgifterna. 

Ändringarna träder i kraft först efter att anmälan har handlagts.

Anmäl ändringen av företagsformen (YTJ)

Närmare information om ändring av företagsformen

Du får närmare information om ändring av företagsformen på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Hur ändringen av företagsformen påverkar beskattningen

I beskattningen är ett aktiebolag den s.k. slutgiltiga företagsformen som inte kan ändras till en annan företagsform utan skattepåföljder. Därför leder en ändring av företagsformen till att aktiebolaget upplöses i beskattningen och till bl.a. följande påföljder vid inkomstbeskattningen:

  • Ett aktiebolag ska lämna in en skattedeklaration fram till den dag då ändringen av företagsformen trätt i kraft.
  • När ett aktiebolag upplöses värderas dess tillgångsposter (omsättnings-, anläggnings- och placeringstillgångar samt övriga tillgångar) till deras gängse värden med avdrag för de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna för de aktuella tillgångsposterna. 
  • Om de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna för tillgångsposter är lägre än tillgångsposternas gängse värden, kan en upplösning leda till skattepåföljder. I den sista skattedeklarationen ska bolaget ange skillnaderna mellan sina tillgångars gängse värden och de vid beskattningen oavskrivna   anskaffningsutgifterna som överlåtelsevinster eller -förluster. I kalkylen beaktas samtliga tillgångsposter samt den senaste räkenskapsperiodens resultat och gamla fastställda förluster och utifrån detta kan det slutligen konstateras om det uppstår beskattningsbar inkomst eller förlust för det aktiebolag som ska upplösas. För det bolag som ska upplösas beskattas en eventuell vinst som inkomst för det sista skatteåret.
  • Bolagets tillgångar från vilka har dragits av skulder fördelas mellan delägarna enligt aktieägarandelarna. Denna fördelning av bolagets tillgångar behandlas i varje delägares beskattning som överlåtelse av delägarens aktier. Som aktiernas överlåtelsepris används värdet på delägarens tillgångar från bolaget med avdrag för aktiernas anskaffningspris.
  • De förluster som fastställts och de oanvända gottgörelserna för bolagsskatt övergår inte till den som tar över verksamheten.
  • Från och med den första dagen då den nya företagsformen trätt i kraft verkställs också beskattningen enligt den nya  företagsformen.

Om aktiebolaget har varit momsskyldigt och man fortsätter med samma verksamhet i någon annan företagsform, påverkar ändringen av företagsformen inte momsskyldigheten.

Beskattningen verkställs för företagsformens ändringsår enligt den företagsform som har varit i kraft vid skatteårets utgång. I transaktioner som skett under räkenskapsperioden fastställs beskattningen dock enligt den tidigare företagsformen fram till dagen innan ändringen av företagsformen har registrerats i handelsregistret.

Om företagsformen ändras från andelslag till aktiebolag, slutar andelslagets skatteår när andelslaget har registrerats i handelsregistret. Avgörande är alltså inte när räkenskapsperioden går ut utan datumet då ändringen av företagsformen har registrerats i handelsregistret.

Ändringsårets beskattning indelas alltså i två separata beskattningar. Inkomsten för början av året beskattas som inkomst för andelslaget och slutdelen av året som aktiebolagets inkomst. För att företagen ska beskattas som separata förutsätts att andelslaget lämnar en självständig skattedeklaration för perioden som slutar när aktiebolaget registreras i handelsregistret. Skattedeklarationen ska grunda sig på bokslutet för ändringstidpunkten.

En ändring av verksamhetsformen leder vanligtvis inte till skattepåföljder om företaget trots ändringen av verksamhetsformen fortfarande kan anses vara samma företag. De tillgångar och skulder som funnits i näringsverksamheten ska överföras till samma värden till företaget som fortsätter med verksamheten. En viktig förutsättning är dessutom att företagets ägandeförhållanden inte ändras väsentligt. Fastställda förluster överförs vid ändringen av verksamhetsformen. Driftsreserveringen upplöses däremot det år då rörelseidkarens eller yrkesutövarens näringsverksamhet ändras till aktiebolag.

Om rörelseidkarens eller yrkesutövarens näringsverksamhet inte bevarar sin identitet när verksamhetsformen ändras, anses det att rörelseidkaren eller yrkesutövaren lägger ner sin verksamhet. Rörelseidkaren eller yrkesutövaren som lägger ner sin verksamhet och det nya företaget som bildats beskattas då separat. Det är alltså fråga om olika skattskyldiga.

Att en rörelseidkare eller yrkesutövare ändrar sin företagsverksamhet till öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag påverkar inte momsskyldigheten.

När företagsformen ändras till aktiebolag

Skatteåret avbryts alltid när verksamheten ändras till aktiebolag. Om verksamheten överförs till ett aktiebolag som ska bildas, upphör rörelseidkarens eller yrkesutövarens skatteår då aktiebolaget registreras i handelsregistret. Rörelseidkaren och yrkesutövaren ska upprätta bokslut för det utgångna skatteåret. För samma period ska lämnas skattedeklaration 5 för rörelseidkare och yrkesutövare. För tiden som aktiebolaget varit verksamt ska lämnas inkomstskattedeklaration 6B för aktiebolag.

När företagsformen ändras till öppet bolag eller kommanditbolag

Om rörelseidkarens eller yrkesutövarens verksamhet under skatteåret har ändrats till öppet bolag eller kommanditbolag verkställs beskattningen för hela ändringsåret enligt den nya företagsformen. Det nya bolaget ska lämna inkomstskattedeklaration 6A för näringssammanslutning för hela skatteåret.

Skatteåret är detsamma som kalenderåret. Skatteåret motsvarar ett kalenderår, eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen inte utgörs av ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som har löpt ut under kalenderåret. Räkenskapsperioden är vanligen 12 månader. När verksamheten inleds kan räkenskapsperioden vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Exempel 1: En firma har ändrats till kommanditbolag 1.8.2019. Firmans räkenskapsperiod har varit ett kalenderår och den ändras inte i samband med verksamhetsformen, utan även kommanditbolagets första räkenskapsperiod avslutas 31.12.2019. Kommanditbolaget lämnar en skattedeklaration för hela året 2019 (1.1–31.12.2019). Firman lämnar inte längre en skattedeklaration för näringsverksamhet för ändringsåret.

Exempel 2. En firma har ändrats till kommanditbolag 1.8.2019. Firmans räkenskapsperiod har varit ett kalenderår. Kommanditbolagets första räkenskapsperiod har förlängts till att avslutas år 2020.

Räkenskapsperioden ska avslutas senast 30.6.2020, eftersom kommanditbolagets räkenskapsperiod anses börja 1.1.2019, dvs. från inledningen av firmans räkenskapsperiod. Den normala räkenskapsperioden för kommanditbolaget är 1.7–30.6. Kommanditbolaget lämnar in en skattedeklaration först för år 2020 (exempelvis för 1.1.2019–30.6.2020), eftersom det inte har en räkenskapsperiod som löper ut år 2019 och dess första skatteår är 2020. Firman lämnar inte längre en skattedeklaration för näringsverksamhet för ändringsåret 2019.

Då företaget på grund av ändring av räkenskapsperioden inte har en  räkenskapsperiod som går ut år 2019, fastställs för detta år ingen beskattningsbar inkomst alls, utan den beskattas som inkomst för kommanditbolagets första räkenskapsperiod som löpte ut år 2020.

Ändringen av verksamhetsformen förorsakar inte direkta inkomstskattepåföljder om de tillgångar och skulder som hänför sig till den verksamhet som tidigare bedrivits överförs till samma värden till det företag som fortsätter verksamheten. Dessutom förutsätts det att företagets ägandeförhållanden inte ändras väsentligt. Ändringen av verksamhetsformen förorsakar alltså inte skattepåföljder om företagets identitet bevaras, dvs. att det trots att företagsformen ändrats fortfarande kan anses vara samma företag.

Fastställda förluster överförs vid ändringen av verksamhetsformen. Driftsreserveringen upplöses däremot som avkastning för det skatteår under vilket sammanslutningen ändras till aktiebolag.

Om sammanslutningens identitet inte bevaras när verksamhetsformen ändras anses att sammanslutningen upplöses vid beskattningen. Då beskattar man separat den sammanslutning som upplöses och det nya bildade företaget eller den verksamhet som rörelseidkaren eller yrkesutövaren fortsätter med. Det är alltså fråga om olika skattskyldiga.

Ändringen av ett öppet bolag till ett kommanditbolag eller till ett aktiebolag eller ändringen av ett kommanditbolag till ett öppet bolag eller till ett aktiebolag eller att man fortsätter sammanslutningens verksamhet som enskild näringsidkare påverkar inte momsskyldigheten.

När företagsformen ändras till aktiebolag

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ändras till ett aktiebolag, upphör sammanslutningens skatteår dagen då aktiebolaget registreras i handelsregistret. Sammanslutningen ska lämna resultaträkningen eller uppgifterna i resultaträkningen för det sista skatteåret samt uppgifterna i balansräkningen för tidpunkten för det sista skatteårets utgång. Sammanslutningen ska även lämna en skattedeklaration för samma tid. 

När företagsformen ändras till rörelseidkare eller yrkesutövare

Om företagsformen under skatteåret har ändrats från öppet bolag eller kommanditbolag till rörelseidkare eller yrkesutövare ska du lämna två skattedeklarationer för skatteåret.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2020