Finansbranschen och beskattning

Aktuellt inom finansbranschen

Nyheter

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet ger dig information om beskattningsärenden och lagändringar som är aktuella för aktörer inom finansbranschen. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.

Lagändring som gäller förvaltarregistrerade aktier

Webbseminarier

Aktörer inom finansbranschen

Läs på vilka sätt aktörer inom finansbranschen definieras i beskattningen i olika sammanhang.

Förskottsuppbörd, källbeskattning och årsanmälan

Information om bl.a. förvaltarregistrerade aktier, källskatt och årsanmälan.

Register över utländska förmögenhetsförvaltare

Innehavare av ett förvaltarregistrerat förvaltningskonto: anmäl dig till registret över utländska förmögenhetsförvaltare (Custodian register).

Internationellt utbyte av upplysningar

FATCA och CRS/DAC2: finansiella instituts förpliktelser och automatiskt utbyte av upplysningar.

Försäkringspremiebeskattning

Försäkringspremieskatten betalas i huvudsak på olika sak-, ansvars- och avbrottsförsäkringar.

Kontaktuppgifter

Skatteförvaltningens servicekanaler samt kontaktkanaler för ärenden som gäller finansbranschen.

På webbsidorna uppdateras information om mervärdesskatt och inkomstbeskattningen.