Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Finansbranschen och beskattning

Aktuellt inom finansbranschen

Register of Authorised Intermediaries and digitalisation of tax-at-source applications, webinar 13.5. 

Vi ordnar en webinar som behandlar de nyaste saker av den lagändringen i relation till förvaltarregistrerade aktier. Webinaren behandlas förvararregistret och elektroniska källskattansökningar. Den här webinaren går på engelska.

 

OECD har publicerat TRACE XML-schemat på OECDs websidan. Skatteförvaltningens schema basera sig på OECDs schemat. Skatteförvaltningens version kommer att ha några nationella undantag. Skatteförvaltningen kommer att publicera sitt eget XML-schema och teknisk tillämpning på våren.

Skatteförvaltningen påminner deltagarna om utdelningsskatteprocessen som erläggs i annan form än pengar av instruktionerna som givits sommaren 2019.

Diskussionsmöte för emittenter (5.2.2020)

Nyheter

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet ger dig information om beskattningsärenden och lagändringar som är aktuella för aktörer inom finansbranschen. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.

Lagändring som gäller förvaltarregistrerade aktier

Webbseminarier

Aktörer inom finansbranschen

Läs på vilka sätt aktörer inom finansbranschen definieras i beskattningen i olika sammanhang.

Förskottsuppbörd, källbeskattning och årsanmälan

Information om bl.a. förvaltarregistrerade aktier, källskatt och årsanmälan.

Lagändring: förvaltarregistrerade aktier

Ändringen av källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

Register över utländska förmögenhetsförvaltare

Innehavare av ett förvaltarregistrerat förvaltningskonto: anmäl dig till registret över utländska förmögenhetsförvaltare (Custodian register).

FATCA, CRS och DAC2

FATCA och CRS/DAC2: finansiella instituts förpliktelser och automatiskt utbyte av upplysningar.

Försäkringspremiebeskattning

Försäkringspremieskatten betalas i huvudsak på olika sak-, ansvars- och avbrottsförsäkringar.

Kontaktuppgifter

Skatteförvaltningens servicekanaler samt kontaktkanaler för ärenden som gäller finansbranschen.

På webbsidorna uppdateras information om mervärdesskatt och inkomstbeskattningen.