Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Definition av aktörer inom finansbranschen i beskattningen

Aktörer inom finansbranschen är bland annat kontoförvaltare, förvarare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag.

Begreppet aktörer inom finansbranschen används på olika sätt i olika sammanhang i beskattningen.

FATCA och CRS/DAC

I samband med reglering av FATCA-och CRS/DAC2 definieras aktörer inom finansbranschen på sitt eget sätt.

Mervärdesbeskattning

Från momsbeskattningens synpunkt är aktörer inom finansbranschen aktörer inom bank-, försäkrings- och finanssektorn som i sin affärsverksamhet producerar finansiella tjänster på vilka moms inte betalas enligt 42 § MomsL. 

Dylika finansiella tjänster erbjuds också av andra än de ovannämnda aktörerna inom finansbranschen. För exempelvis försäkringspremieskatt kan också andra än försäkringsbolag ansvara för.

Förskottsuppbörd

Ur förskottsuppbördens synvinkel är aktörer inom finansbranschen bland annat de som i egenskap av kontoförvaltare tar ut förskottsinnehållning och källskatt på inkomstbetalarens vägnar samt lämnar årsanmälningar om sina utbetalda intäkter, till exempel räntor, dividender och vissa försäkringsersättningar. Dessa uppgifter utnyttjas både i beskattningen och i internationellt informationsutbyte.

Också en förvarare som är införd i Skatteförvaltningens förvararregister betraktas som en aktör inom finansbranschen. En registrerad förvarare är skyldig att rapportera dividender som hen betalat eller förmedlat i situationer där betalaren är ett offentligt noterat bolag och den aktie, på basis av vilken dividenden betalas ut, är förvaltarregistrerad. Läs mer om den registrerade förvararens ansvar och förpliktelser.

Bolag inom finansbranschen har också egen affärsverksamhet och förpliktelser som anknyter till den, såsom av banker betalda förskottsinnehållningspliktiga intäkter och intäkter som omfattas av källskatt på ränteinkomst. Till de ärenden som berör finansbranschen som helhet hör också i hög grad finansprodukter och -tjänster som olika aktörer erbjuder, och hur dessa produkter och tjänster ska behandlas korrekt från förskottsuppbördens och årsanmälningens synvinkel.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018