Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Aktörer och skatteförpliktelser inom finansbranschen

Aktörer inom finansbranschen är bland annat kontoförvaltare, förvarare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag.

Begreppet aktörer inom finansbranschen används på olika sätt i olika sammanhang i beskattningen.

FATCA och CRS/DAC

I samband med reglering av FATCA-och CRS/DAC2 definieras aktörer inom finansbranschen på ett eget sätt. Läs mer om definitionen av aktörerna i samband med regleringen av FATCA och CRS/DAC.

Momsbeskattning

Från momsbeskattningens synpunkt är aktörer inom finansbranschen aktörer inom bank-, försäkrings- och finanssektorn som i sin affärsverksamhet producerar finansiella tjänster på vilka moms inte betalas enligt 42 § i mervärdesskattelagen.

Sådana finansiella tjänster erbjuds också av andra än de ovannämnda aktörerna inom finansbranschen. Exempelvis försäkringspremieskatt kan också andra än försäkringsbolag ansvara för.

Förskottsuppbörd

Ur förskottsuppbördens synvinkel är aktörer inom finansbranschen bland annat de som i egenskap av kontoförvaltare verkställer förskottsinnehållning och tar ut källskatt på inkomstbetalarens vägnar samt lämnar årsanmälningar om betalningar de förmedlat, till exempel räntor, dividender och vissa försäkringsersättningar. Dessa uppgifter utnyttjas både i beskattningen och i internationellt informationsutbyte. Kontoförvaltaren har inte ett skatteansvar enligt skattelagstiftningen.

I vissa situationer kan ett bolag inom finansbranschen som förmedlare av en betalning vara skyldigt att verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt. Enligt 9 § 4 mom. i lagen om förskottsuppbörd är kreditinstitut och finansiella institut, andra som bedriver yrkesmässig handel med eller förmedling av värdepapper samt utländska kreditinstituts filialer i Finland skyldiga att verkställa förskottsinnehållning också på ränta eller eftermarknadsgottgörelse som de förmedlat och som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

Också en registrerad förvarare som är införd i Skatteförvaltningens förvararregister betraktas som en aktör inom finansbranschen. En registrerad förvarare är skyldig att rapportera dividender som denne betalat eller förmedlat i situationer där betalaren är ett offentligt noterat bolag och den aktie, på basis av vilken dividenden betalas ut, är förvaltarregistrerad. Läs mer om den registrerade förvararens ansvar och förpliktelser.

Bolag inom finansbranschen kan betala sina kunder eller andra som har rätt till prestationen också sådana prestationer som hänför sig till den egna rörelseverksamheten, såsom dividend, ränta och försäkringsutbetalningar. Till de ärenden som berör finansbranschen som helhet hör också i hög grad finansprodukter och finanstjänster som olika aktörer erbjuder, och hur dessa produkter och tjänster ska behandlas korrekt från förskottsuppbördens och årsanmälningens synvinkel.

Som arbetsgivare berörs bolag inom finansbranschen av samma förpliktelser som arbetsgivare inom andra verksamhetsgrenar. Läs mer om att agera som arbetsgivare.

Aktörer inom finansbranschen lämnar bland annat följande årsanmälningar som anknyter till förskottsuppbörden:

 • Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (VSKTVYSL)
 • Dividender, sammandrag och specifikation (VSOSYHTV och VSOSERIT)
 • Återbäringar av kapitalet (VSPAOPAL)
 • Prestationer som har utbetalts till begränsat skattskyldiga
  • Dividender till en begränsat skattskyldig (VSROSERI)
  • Räntor till en begränsat skattskyldig (VSRKOERI)
  • Övriga prestationer till en begränsat skattskyldig (VSRMUERI)
  • Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)
  • Offentligt noterat bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102)
 • Räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL, andelar i placeringsfonder och fondföretag (VSTVERIE) 
 • Försäkringsbolags eller LS-tjänsteleverantörers årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE)

Andra rapporteringsskyldiga

Aktörer inom finansbranschen berörs också av rapporteringsskyldighet exempelvis i fråga om årsanmälningarna som finns listade nedan. Läs mer om att lämna årsanmälningar.

 • Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE)
 • Försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare (VSVMAKSE)
 • Låne- och ränteuppgifter (VSLAINAE)
 • Egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)
 • Försäkringsbolags eller LS-tjänsteleverantörers årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE)
 • Årsanmälan om aktiesparkonto (VSOSAKET)
 • Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE)
Sidan har senast uppdaterats 24.11.2023