Definition av aktörer inom finansbranschen i beskattningen

Aktörer inom finansbranschen är bland annat kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag.

Begreppet aktörer inom finansbranschen används på olika sätt i olika sammanhang i beskattningen.

FATCA och CRS/DAC

I samband med reglering av FATCA-och CRS/DAC2 definieras aktörer inom finansbranschen på sitt eget sätt.

Mervärdesbeskattning

Från momsbeskattningens synpunkt är aktörer inom finansbranschen aktörer inom bank-, försäkrings- och finanssektorn som i sin affärsverksamhet producerar finansiella tjänster på vilka moms inte betalas enligt 42 § MomsL. 

Dylika finansiella tjänster erbjuds också av andra än de ovannämnda aktörerna inom finansbranschen. För exempelvis försäkringspremieskatt kan också andra än försäkringsbolag ansvara för.

Förskottsuppbörd

Från förskottsuppbördens synpunkt är aktörer inom finansbranschen bl.a. de som i rollen av kontoförvaltare tar ut förskottsinnehållning och källskatt samt lämnar in årsanmälningar på intäkter som de betalar, t.ex. på räntor, dividender och vissa försäkringsersättningar. Dessa uppgifter utnyttjas både i beskattningen och i internationellt utbyte av upplysningar.

Bolag inom finansbranschen har också egen affärsverksamhet och förpliktelser som anknyter till dessa, t.ex. av banker betalda intäkter från vilka förskottsinnehållning och källskatt på ränteinkomst ska tas ut. Till finansbranschhelheten hör också i hög grad finansprodukter och -tjänster som olika aktörer erbjuder och hur dessa produkter och tjänster ska behandlas korrekt från förskottsuppbördens och årsanmälningens synvinkel.