Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländska företag i Finland: information om beskattning

Välkommen till Finland!

Den här anvisningen är avsedd för företag i byggbranschen  som kommer till Finland för att delta i ett byggprojekt.

Innan ni deltar i anbudstävlingar eller inleder verksamheten är det viktigt att ta reda på hur ett uppdrag skulle påverka företagets beskattning och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få. Kom också ihåg att det kan ta veckor innan de nödvändiga anmälningarna behandlas i Skatteförvaltningen och företaget eller dess anställda införs i Skatteförvaltningens register. När företaget i god tid tar reda på vad som gäller och förbereder sig i förväg kan behandlingen bli betydligt snabbare.

I denna anvisning har vi samlat det viktigaste för att hjälpa dig komma igång.

Fast driftställe och registrering

Fast driftsställe påverkar företagets skattskyldighet och företagsverksamhetens kostnader i Finland. Om företaget har ett fast driftställe i Finland, har Finland rätt att inkomstbeskatta företaget. Ta reda på om ett fast driftställe bildas för ditt företag. Du kan använda problemlösaren på Skatteförvaltningens webbsida som hjälp.

Arbetsgivarregistret och anmälning av löneuppgifter

Företag som har ett fast driftställe och arbetstagare i Finland:

 • Anmäl företaget till arbetsgivarregistret.
 • Lämna regelbundet anmälan om löneuppgifter samt arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret.
 • Ta ut förskottsinnehållning eller källskatt på de löner som företaget betalat ut och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Företag som har anställda men inte ett fast driftställe i Finland:

 • Om någon av företagets arbetstagare vistas i Finland i över sex månader eller är försäkrad i Finland ska företaget lämna anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret. I vissa fall ska man lämna anmälningar om löneuppgifter även för hyrda arbetstagare.
 • Företaget kan även frivilligt anmäla sig till arbetsgivarregistret. Då ska företaget göra en förskottsinnehållning på lönerna och ta ut arbetstagarens sjukförsäkringspremie. Vi rekommenderar detta alternativ eftersom det då är lättare för arbetstagarna att sköta sina skatteärenden.
 • Obs! Även om företaget inte har ett fast driftställe i Finland ska företaget ändå i vissa situationer lämna in en inkomstskattedeklaration.

Förskottsuppbördsregistret

Förskottsuppbördsregistret är ett av Skatteförvaltningens viktigaste register. Om ditt företag är infört i förskottsuppbördsregistret behöver prestationsutbetalaren inte verkställa förskottsinnehållning på den ersättning som den betalar till företaget. Att ett företag är infört i förskottsuppbördsregistret visar att företaget sköter sina skatteförpliktelser.

Om företaget endast har ett uppdrag i Finland är källskattekortet ett alternativ till förskottsuppbördsregistret. Företag kan ansöka om källskattekort för den tid som uppdragsavtalet är i kraft.

Registret över momsskyldiga

Moms betalas på försäljning av varor och tjänster. Det är viktigt att du på förhand tar reda på om företaget ska registreras i registret över momsskyldiga i Finland.

Betalar din arbetstagare skatt i finland?

Längden på vistelsen i Finland – högst än sex månader eller mer än sex månader – inverkar på beskattningen av arbetstagaren. Det påverkar även beskattningen om lönen betalas av ett finländskt eller utländskt företag och av vilket lands skatteavtal som tillämpas.

Specialgrupper bland arbetstagarna

I Finland finns särskilda bestämmelser inom beskattningen som påverkar vissa arbetstagargrupper, bland annat byggarbetare och uthyrda arbetstagare.

 • En byggarbetare kan inte påbörja arbetet förrän hen är införd i skattenummerregistret.
 • Uthyrda arbetstagare ska i vissa situationer ansöka om förskottsskatt från Skatteförvaltningen.
 • Utländska arbetsgivare som använder sig av hyrd arbetskraft har arbetsgivar- och anmälningsskyldigheter. 

Annat att komma ihåg och ta reda på

 • Den huvudsakliga genomföraren på en gemensam byggarbetsplats är skyldig att månatligen lämna uppgifter om de personer som arbetar på byggarbetsplatsen. Även utländska arbetsgivare ska enligt lagen lämna uppgifter om sina arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren innan arbetstagarna inleder arbetet.
  • När ett utländskt företag fungerar som byggarbetets beställare i Finland kan företaget ha en separat skyldighet att månatligen till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om entreprenader för byggtjänster som utförs i Finland.
 • Om ett fordon som är registrerat utomlands används i Finland finns det tids- och andra begränsningar som gäller användningen. Det är bra att känna till dem innan man för ett fordon till Finland. Det finns separata anvisningar för företagens fordon och privatpersonernas fordon.
 • En del skatteärenden ska skötas elektroniskt. 

Nedläggning eller ändringar i företagsverksamheten

Ett utländskt företag ska alltid anmäla till Skatteförvaltningen om företagsverksamheten i Finland läggs ned. Anmäl ändringar i företagsverksamheten med en ändrings- och nedläggningsanmälan. Efter nedläggningen ska ännu nödvändiga skattedeklarationer lämnas in.

Bekanta dig med anvisningarna på skatt.fi

(Endast på engelska, svenska och finska)

På sidan Utländska företag i Finland finns mycket information om beskattning av utländska företag vid olika situationer.

På sidan Arbeta i Finland finns anvisningar om beskattning av arbetstagare.

Skatteförvaltningens register:

Tveka inte att ta kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga i denna anvisning eller på webbplatsen skatt.fi, ta kontakt med vår kundtjänst.

Skatt.fi/servicenummer

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2020