Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländska företags momsbeskattning i Finland

Moms betalas på försäljningen av varor och tjänster. Den allmänna momssatsen är 24 %. Läs mer om momssatser.

Om ditt företag är momsskyldigt

 • anmäl dig till registret över momsskyldiga
 • deklarera och betala moms regelbundet

Läs mer om deklaration av moms

Vem måste registrera sig för moms

Ditt företag måste registreras i registret över momsskyldiga om

 • ditt företag har ett fast driftställe i Finland
 • om omvänd momsskyldighet inte kan tillämpas t.ex. i följande situationer:
  • Köparen är ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland eller företaget inte hör till registret över momsskyldiga i Finland.
  • Köparen är en privatperson.
  • Det är fråga om distansförsäljning från ett annat EU-land till Finland – Läs mera om mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor.
  • Den tjänst som säljs är en persontransporttjänst.
  • Om företaget erbjuder inträde till undervisnings-, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra motsvarande evenemang samt tjänst som omedelbart anknyter till inträdet.

Fast driftställe i momsbeskattningen

Ditt företag kan ha ett fast driftställe i Finland för mervärdesbeskattningen även då det inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen.

Med fast driftställe avses i mervärdesbeskattningen ett stadigvarande affärsställe från vilket företagets rörelse helt eller delvis bedrivs.

 • Med affärsställe avses till exempel en anläggning, lägenhet eller anordningar som används inom företagets rörelse.
 • Det kan handla om ett affärsställe även då ett företag endast permanent innehar en viss lokal.
 • Affärsstället kan också finnas i ett annat företags affärslokaliteter.

Affärsstället kan beaktas som ett fast driftställe om det kan anses vara tillräckligt permanent och om det finns personal eller tekniska resurser där som behövs för att leverera varor och tjänster som företaget säljer.

Affärsstället ska ha ett permanent geografiskt läge. Det är dock inte nödvändigt att affärsstället bokstavligen står fast på marken. Om ditt företag t.ex. säljer transporttjänster i Finland enligt en regelbunden tidtabell eller rutt anses företaget ha ett fast driftställe i Finland.

Företaget måste också sköta sin affärsverksamhet helt eller delvis på affärsstället. Om ditt företag t.ex. har ett kontor i Finland men kontoret inte deltar i försäljningen av de varor eller tjänster som ditt företag erbjuder, anses det lokala kontoret inte utgöra ett fast driftställe.

I praktiken måste du ha anställda i landet där det fasta driftsstället ligger och där verksamheten av ditt företag sköts. Även om verksamheten på affärsstället skulle vara långt automatiserad kan detta anses bilda ett fast driftställe för ditt företag om det i samma land finns anställda som sköter den tekniska upprätthållningen och övervakningen.

Verksamheten på affärsstället behöver inte vara kontinuerlig för att utgöra ett fast driftställe. Verksamheten där måste dock vara regelbunden.

Exempel på fasta driftställen i momsbeskattningen:

 • plats för företagsledningen
 • kontor
 • industrianläggningar
 • verkstäder
 • butiker, inköps- och försäljningsställen
 • gruvor, brott, torvtäkter och andra motsvarande platser för tillvaratagande av naturtillgångar

Uthyrning av fastigheter eller lös egendom och överlåtelse av nyttjanderätten till immateriella rättigheter innebär inte i sig att företaget anses ha ett fast driftställe.

Vid byggnads- eller installationsverksamhet betraktas som fast driftställe ett entreprenadobjekt eller flera successiva entreprenadobjekt som varar över nio månader. Det fasta driftstället anses komma till redan då verksamheten börjar – alltså inte i det skede då tidsfristen på nio månader överskrids.

Ett avropslager (s.k. call off-lager) betraktas inte som ett fast driftställe i Finland. Med ett avropslager avses ett lager som finns i en köpares lokaler och varorna i lagret levereras enbart till denna köpare. Transport av varor till ett sådant lager gör inte företaget skyldigt att registrera sig i Finland.

Ett konsignationslager uppstår om varor flyttas till det utländska företagets lager i Finland. Om företaget har ett konsignationslager måste det registrera sig i Finland som  momsskyldigt.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2020