Inlämnande av bokslutsuppgifter – Vanliga frågor

Allmänt

1. Vem ska bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen?
2. Vilka bokslutsuppgifter ska bifogas till skattedeklarationen och vilka förmedlas automatiskt till handelsregistret?
3. Hur ska jag gå till väga för att de uppgifter som jag vill offentliggöra ska förmedlas till handelsregistret?
4. Jag har bifogat bokslutet till skattedeklarationen. Ska jag därutöver bifoga resultaträkningen och balansräkningen som separata bilagor till skattemyndigheten?
5. Hur gör man i det fall att revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman inte ännu är tillgängliga då skattedeklarationen lämnas in?
6. Hur gör man i sädana fall när det undertecknade bokslutet ännu inte är tillgängligt när skattedeklarationen lämnas in?
7. När jag sänder in nya bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen, förblir då också de bokslutsuppgifter jag tidigare lämnat in synliga i handelsregistret?
8. Jag fick en begäran av en handläggare att komplettera vår skattedeklaration med en kontospecifik resultaträkning. Förmedlas även sådana dokument till handelsregistret?

Deklaration på papper

9. Jag har deklarerat på papper och lämnat in bokslutsuppgifterna som bilaga till skattedeklarationen. I handelsregistret syns nu enbart blankett 63. Varför syns inte bokslutsuppgifterna?
10. Måste den som lämnar skattedeklaration 6B använda blankett 63 då den sänder bokslutsuppgifterna på papper i det fall att alla bokslutsuppgifter framgår av bokslutet, utdraget ur bolagsstämmoprotokollet och revisionsberättelsen?
11. Om jag sänder blankett 63 och bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen per telefax, förmedlas dokumenten även då till handelsregistret?

Elektronisk deklaration

12. Vilka elektroniskt mottagna uppgifter förmedlar Skatteförvaltningen som bokslutsuppgifter till handelsregistret?
13. Hur ska jag namnge bokslutsuppgifterna på rätt sätt så att de automatiskt förmedlas till handelsregistret när jag lämnar bolagets skattedeklaration elektroniskt?
14. Kan man skydda en elektronisk bilaga som innehåller bokslutsuppgifter innan man skickar den till Skatteförvaltningen?
15. Ska man använda bilageblankett 63 då man lämnar in skattedeklaration 6B elektroniskt?
16. Om man kompletterar bokslutet genom att lämna in bokslutsbilagor elektroniskt, får man sända dem som en separat bilagefil eller måste man sända hela bokslutspaketet på nytt i en fil?
17. Om man i den elektroniska kommunikationen måste sända en ersättande skattedeklaration, måste man då också sända bokslutsuppgifterna på nytt?
18. Om man kompletterar den elektroniska skattedeklarationen med bokslutsuppgifter, ska man då också sända skattedeklarationen på nytt?
19. Hur ska jag göra för att elektroniskt anmäla uppgifter om extra dividendutdelning endast för Skatteförvaltningen?

1. Vem ska bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen?

Alla samfund (bl.a. aktiebolag, andelslag och icke-ömsesidiga fastighetsaktiebolag) som använder skattedeklaration 6B ska bifoga sina bokslutsuppgifter till skattedeklarationen.

Även andra samfund ska bifoga sina bokslutsuppgifter till skattedeklarationen för att beskattningen ska kunna verkställas, men dessa uppgifter förmedlas inte till handelsregistret.

Näringsidkare och näringssammanslutningar behöver inte bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen.

2. Vilka bokslutsuppgifter ska bifogas till skattedeklarationen och vilka förmedlas automatiskt till handelsregistret?

De kunder som lämnar in skattedeklaration 6B ska till skattedeklarationen bifoga alla bokslutshandlingar som enligt lag ska registreras i handelsregistret (se listan nedan).

Det finns sådana samfund som använder skattedeklaration 6B men som inte är förpliktade att publicera bokslutsuppgifter i handelsregistret eller som är begränsat förpliktade (utländska samfund och pensionsstiftelser som grundats genom stiftelseurkund). Även dessa samfund ska skicka motsvarande bokslutsuppgifter som övriga 6B-kunder till Skatteförvaltningen. Dessa uppgifter förmedlas ändå inte till handelsregistret. Bokslutsuppgifterna för övriga kunder som använder skattedeklaration 6B förmedlas automatiskt till handelsregistret eftersom de enligt lag ska registreras.

Till skattedeklaration 6B ska följande bokslutsuppgifter bifogas:

1. Bokslutet eller balansboken som innehåller resultaträkning, balansräkning och bilageuppgifter, men ingen specifikation av balansräkningen eller bilageuppgifterna.

2. En revisionsberättelse om bolaget är skyldigt att förrätta revision. Läs mer om denna skyldighet på adressen prh.fi/sv.

3. Utredning om följande beslut av bolagsstämman:
•    datumet då bokslutet fastställdes
•    behandling av räkenskapsperiodens vinst eller förlust
•    vinstutdelning (datumet för beslutet om dividendutdelning, dividendens belopp och det datum då dividenden står att lyfta).

Vissa bolag bifogar utöver det ovan stående:
4. Verksamhetsberättelsen och finansieringsanalysen. Läs mer om den här skyldigheten på adressen prh.fi/sv.

Till ett koncernbokslut ska dessutom bifogas:
5. koncernens resultaträkning och balansräkning samt koncernens noter, revisionsberättelsen samt vid behov koncernens finansieringsanalys. Se närmare prh.fi/sv.

För andra samfundskunders del varierar det vilka bokslutsuppgifter som ska bifogas till skattedeklarationen:

 • Skattedeklaration 4: balansräkning
 • Skattedeklaration 6: resultaträkning och balansräkning (om samfundet eller den samfällda förmånen är bokföringsskyldig(t))
 • Skattedeklaration 6C: verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning

Näringsidkare och näringssammanslutningar behöver inte bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen. Om näringssammanslutningen eller näringsidkaren är förpliktad att lämna bokslutsuppgifter till handelsregistret så ska kunden skicka uppgifterna direkt till Patent- och registerstyrelsen.

3. Hur ska jag gå till väga för att de uppgifter som jag vill offentliggöra ska förmedlas från Skatteförvaltningen till handelsregistret?

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt till handelsregistret de bokslutsuppgifter som vi har berättat om i svaret till fråga 2 – men bara om bokslutsuppgifterna i den elektroniska skattedeklarationen har namngetts på rätt sätt eller om uppgifterna i samband med en deklaration på papper har häftats till blankett 63.

Om samfundet har en begränsad skyldighet att registrera sitt bokslut ska samfundet skicka bokslutsuppgifterna direkt till PRS. De här kunderna ska ändå för beskattningen lämna motsvarande bokslutsuppgifter som andra samfund som använder skattedeklaration 6B. Läs mer om registreringsskyldigheten på adressen prh.fi/sv.

Till skattedeklarationen ska endast bifogas sådana bokslutsuppgifter som bolaget vill offentliggöra i handelsregistret. Man ska alltså vara noggrann när man lämnar skattedeklarationen

 • att man av misstag inte namnger elektroniska bokslutshandlingar så att de automatiskt förmedlas till handelsregistret fast företaget inte önskar det eller om företaget inte är skyldigt att publicera uppgifterna.
   
 • att man namnger på rätt sätt de elektroniska  bokslutshandlingarna som företaget vill publicera och som ska skickas till handelsregistret
   
 • att man då det är fråga om en deklaration på papper häftar ihop bokslutsuppgifterna på rätt sätt genom att använda bilageblankett 63, så att de förmedlas automatiskt till handelsregistret.

Bokslutsuppgifter som automatiskt skickas till handelsregistret granskas inte vid Skatteförvaltningen så deklaranten ansvarar själv för innehållet i bilagorna.

Se också fråga 13 om att namnge bokslutsbilagorna till elektroniska skattedeklarationer och fråga 9 om det korrekta sättet att häfta bokslutsuppgifterna till skattedeklarationen.

 4. Jag har bifogat bokslutet till skattedeklarationen. Ska jag därutöver bifoga resultaträkningen och balansräkningen som separata bilagor till skattemyndigheten?

Varken resultaträkningen eller balansräkningen får bifogas som separata bilagor. Det bifogade bokslutet är tillgängligt i sin helhet för både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen om du deklarerat på nätet eller om blankett 63 häftats som pärmblad till bokslutet. 

Se också fråga 13 om att namnge bokslutsbilagorna till elektroniska skattedeklarationer och fråga 9 om det korrekta sättet att häfta bokslutsuppgifterna till skattedeklarationen.

 5. Hur gör man i det fall att revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman ännu inte är tillgängliga då skattedeklarationen lämnas in?

Då ska man bifoga bokslutet till skattedeklarationen och senare komplettera bokslutet med revisionsberättelsen och uppgifterna från bolagsstämman. Om man lämnar in dessa uppgifter på papper, ska man använda blankett 63 som pärmblad i samtliga försändelser. Om du lämnar in bokslutsuppgifterna elektroniskt, se även fråga 16.

 6. Hur gör man i sådana fall när det undertecknade bokslutet ännu inte är tillgängligt när skattedeklarationen lämnas in? 

Då ska man bifoga det icke undertecknade bokslutet till skattedeklarationen och senare komplettera med det undertecknade bokslutet (och vid behov med revisionsberättelsen och uppgifterna från bolagsstämman). Det räcker inte med att sända bara underskriftssidan, utan man ska lämna in hela bokslutet på nytt.

Ersättande och kompletterande deklarationer medför extraarbete för både kunder och Skatteförvaltningen. Vi önskar därför att kunderna försöker lämna in fullständiga bokslutsuppgifter redan som bilaga till skattedeklarationen.

 7. När jag sänder in nya bokslutsuppgifter, förblir då också de bokslutsuppgifter jag tidigare lämnat in synliga i handelsregistret?

Nya bokslutsuppgifter som förmedlas till handelsregistret ersätter inte uppgifter som sänts tidigare, utan även dessa förblir synliga. Om det i de insända uppgifterna ingår felaktiga eller icke-offentliga uppgifter kan handelsregistret på begäran avlägsna dessa. Läs mer på adressen prh.fi/sv.

 8. Jag fick en begäran av en handläggare att komplettera vår skattedeklaration med en kontospecifik resultaträkning. Förmedlas även sådana dokument till handelsregistret?

Utredningar och specificeringar som en handläggare på Skatteförvaltningen har begärt separat för verkställandet av beskattningen förmedlas inte till handelsregistret. De begärda utredningarna stannar inom Skatteförvaltningen, utom när kunden häftar en kontospecifik resultaträkning till blankett 63. Då förmedlas resultaträkningen även till handelsregistret.

 9. Jag har deklarerat på papper och lämnat in bokslutsuppgifterna som bilaga till skattedeklarationen. I handelsregistret syns nu enbart blankett 63. Varför syns inte även bokslutsuppgiferna?

När man deklarerar på papper ska bilageblankett 63 alltid häftas som pärmblad till bokslutsuppgifterna. Då förmedlas uppgifterna även till handelsregistret. Uppgifterna granskas inte hos Skatteförvaltningen så avsändaren Avsändaren ansvarar för innehållet i den bokslutshelhet som bifogats blankett 63.

Om blankett 63 inte använts när kunden har deklarerat bokslutsuppgifterna på papper får företaget en begäran att separat lämna in till Patent- och registerstyrelsen de bokslutsuppgifter som saknas i handelsregistret.

 10. Måste den som lämnar skattedeklaration 6B använda blankett 63 då den sänder bokslutsuppgifterna på papper i det fall att alla bokslutsuppgifter framgår av bokslutet, utdraget ur bolagsstämmoprotokollet och revisionsberättelsen?

Då man deklarerar på papper ska blankett 63 användas för bokslutsuppgifterna. Kom ihåg att häfta samman bokslutsuppgifterna med blankett 63. Det är det enda sättet att garantera  att bokslutsuppgifterna behandlas på rätt sätt inom Skatteförvaltningen.

 11. Om jag sänder blankett 63 och bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen per telefax, förmedlas dokumenten även då till handelsregistret?

Bokslutsuppgifter som har skickats per fax förmedlas inte till handelsregistret eftersom Skatteförvaltningen skickar de dokument som har anlänt per fax som sådana till tjänsten för optisk läsning. Detta innebär i praktiken att bara blankett 63 förmedlas till handelsregistret – se även fråga 9.

Samfund ska alltid skicka in sina skattedeklarationsdokument till adressen: Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundsblanketter, PB 200, 00052 SKATT.

 12. Vilka elektroniskt mottagna uppgifter förmedlar Skatteförvaltningen som bokslutsuppgifter till handelsregistret?

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt till handelsregistret alla bokslutsuppgifter som namngetts enligt de bilagetyper som reserverats för bokslutsuppgifter.

Se fråga 13 om att namnge bokslutsbilagorna till elektroniska skattedeklarationer och fråga 2 om bokslutsuppgifter som ska bifogas till skattedeklarationen.

13. Hur ska jag namnge bokslutsuppgifterna på rätt sätt så att de automatiskt förmedlas till handelsregistret när jag lämnar bolagets skattedeklaration elektroniskt?

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt till handelsregistret alla de bokslutsuppgifter som inom e-tjänsten har namngetts enligt de bilagetyper som har reserverats för deklaration av bokslutsuppgifter. Kunden bör i e-tjänsten välja för varje bilaga någon av bilagetyperna nedan:

 • Tilinpaatos (Bokslut)
 • Konsernitilinpaatos (Koncernbokslut)
 • Tuloslaskelma (Resultaträkning)
 • Tase (Balansräkning)
 • Tuloslaskelma_ja_tase (Resultatrakning_och_balansrakning)
 • Tilintarkastuskertomus (Revisionsberättelse)
 • Yhtiokokouksen_ptkote (Utdrag_ur_bolagsstammoprotokoll)
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote (Revisionsberättelse och utdrag ur protokoll)
 • Toimintakertomus (Verksamhetsberättelse)
 • Tilinpaatoksen_liitetiedot (noterna till bokslutet till PRS)
 • Rahoituslaskelma (Finansieringsanalys).

14. Kan man skydda en elektronisk bilaga som innehåller bokslutsuppgifter innan man skickar den till Skatteförvaltningen?

När en skattedeklaration lämnas in elektroniskt och när bokslutsuppgifter förmedlas från Skatteförvaltningen till handelsregistret sker detta över en säker förbindelse. Man får inte använda något särskilt skydd för de filer som skickas. Skyddet kan hindra Skatteförvaltningen från att ta emot filerna och förmedla dem till handelsregistret.

15. Ska man använda bilageblankett 63 då man lämnar in skattedeklaration 6B elektroniskt?

Blankett 63 används normalt inte då man lämnar in bokslutsuppgifterna elektroniskt. Den enda situation där man kan använda sig av blankett 63 i den elektroniska kommunikationen är då man lämnar in uppgifterna från bolagsstämman. Om man inte vill lämna dessa uppgifter med protokollet från bolagsstämman eller med utdraget ur protokollet, kan man skanna blankett 63 och lämna in uppgifterna med denna. 

Kunden ska då lämna in den skannade blanketten som elektronisk bilaga. Även i detta fall ska bilagan ges namnet ”Yhtiokokouksen_ptkote” (eller ”Tilinpaatos” om blanketten har skannats som en del av bokslutet).

Se även fråga 13 om att namnge elektroniska bokslutsuppgifter.

16. Om man kompletterar bokslutet genom att lämna in bokslutsbilagor elektroniskt, får man sända dem som en separat bilagefil eller måste man sända hela bokslutspaketet på nytt i en fil?

Om man kompletterar bokslutet med revisionsberättelsen eller med utdraget ur bolagsstämmoprotokollet, ska man lämna in endast dessa dokument som bilagefiler med följande namn:

 • Tilintarkastuskertomus (Revisionsberättelse)
 • Yhtiokokouksen_ptkote (Utdrag_ur_bolagsstammoprotokoll)
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote (Revisionsberättelse och utdrag ur protokoll)

Om man vill komplettera bokslutet med något annat dokument än med revisionsberättelsen eller utdraget ur bolagsstämmoprotokollet, ska hela bokslutet lämnas in på nytt som bilagefil med namnet ”Tilinpaatos”. I denna bilagefil ska man då samla hela bokslutshelheten.

17. Om man i den elektroniska kommunikationen måste sända en ersättande skattedeklaration, måste man då också sända bokslutsuppgifterna på nytt?

Om inga bokslutsuppgifter ändrats ska man inte sända dem på nytt. Korrigerar man emellertid någon som helst av bokslutsuppgifterna, ska man sända hela bokslutshelheten på nytt.

18. Om man kompletterar den elektroniska skattedeklarationen med bokslutsuppgifter, ska man då också sända skattedeklarationen på nytt?

Om man inte ändrar själva skattedeklarationen, ska man inte sända den på nytt då man sänder bokslutsuppgifter.

19. Hur ska jag göra för att elektroniskt anmäla uppgifter om extra dividendutdelning endast för Skatteförvaltningen?

Uppgifter om extra dividendutdelning kan anmälas genom att skicka protokollet eller en fritt formulerad utredning med bilagetypen "Muu liite" och preciseringen "_lisaosingonjako".  Då förmedlas uppgifterna inte till Patent- och registerstyrelsen. Om uppgifterna om extra dividendutdelning däremot lämnas med bilagetypen ”Yhtiokokouksen_ptkote”, förmedlas uppgifterna till PRS. Extra dividendutdelning behöver inte anmälas till handelsregistret.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken