Avskrivningar – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag kan dra av anskaffningar för företagsverksamhet dvs. anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är egendom som är avsedd att användas permanent i näringsverksamheten, till exempel byggnader, maskiner och inventarier.

Anskaffningspriset på anläggningstillgångar kan dras av antingen på en gång eller som avskrivningar.

Observera att aktiebolag och andelslag kan göra höjda avskrivningar på anskaffningsutgiften för maskiner och anordningar skatteåren 2020–2023

Avdrag av kostnader på en gång

Du kan dra av anskaffningspriset på anläggningstillgångar som kostnad i dessa två fall:

  • den sannolika ekonomiska användningstiden för anskaffningen är högst tre år. I detta fall finns det ingen övre gräns för anskaffningspriset.
  • det är fråga om en så kallad liten anskaffning. Med liten anskaffning avses enskilda anläggningstillgångar som slits, såsom mobiltelefoner och verktyg vars anskaffningspris är högst 850 euro (1 200 euro 2021). Avdragen för sådana små anskaffningar kan uppgå till sammanlagt 2 500 euro om året (3 600 euro 2021).

Exempel: Du har köpt en mobiltelefon för 295 euro, en dator för 795 euro och en kassaterminal för 500 euro. Som en liten anskaffning får du på en gång dra av 295 + 795 + 500 = 1 590 euro.

Avskrivning dvs. periodisering av kostnader över olika år

Om egendomens användningstid är över tre år och anskaffningspriset över 850 euro (1 200 euro 2021), kan du inte dra av anskaffningspriset på en gång. Då ska du fördela avdragen över olika år i form av avskrivningar. Med avskrivning avses att du fördelar anskaffningspriset över de år då ditt företag använder egendomen.

Anskaffning av anläggningstillgångar som inte slits kan inte avskrivas. Exempel på anläggningstillgångar som inte slits är markområden, värdepapper (till exempel bostadsaktier eller rörelseaktier) och andra motsvarande nyttigheter.

Avskrivningsbelopp – maskiner och inventarier

Den årliga avskrivningen på maskiner, inventarier och jämförbara lösa anläggningstillgångar är högst 25 %. Se avskrivningsprocenten för övrig egendom i anvisningen för ifyllande av bilageblankett 62.

När du under ett skatteår gör avskrivningar minskar de den oavskrivna anskaffningsutgiften för egendomen, dvs. den anskaffningsutgift som ännu inte avskrivits i beskattningen. Den återstående anskaffningsutgiften kallas för utgiftsrest. Avskrivningen för följande skatteår beräknas i procent av denna utgiftsrest, alltså inte av det ursprungliga anskaffningspriset.

Om du senare köper mer egendom för ditt företag, ökar priset på de nya anskaffningarna utgiftsresten för föregående år. Gör en avskrivning på 25 % av det beräknade beloppet.

Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar skatteåren 2020–2023

Ett aktiebolag eller andelslag som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk kan göra större avskrivningar på anskaffningsutgiften för maskiner och anordningar skatteåren 2020–2023. En avskrivning på högst 50 % av anskaffningsutgiften kan göras, om alla följande förutsättningar uppfylls:

Maskinen eller anordningen

  • används i näringsverksamhet eller jordbruk som den skattskyldige själv bedriver.
  • hör till näringsverksamhetens lösa anläggningstillgångar eller jordbrukets anläggningstillgångar.
  • är ny och har inte köpts begagnad.
  • har tagits i bruk 1.1.2020 eller därefter.

Du kan ansöka om höjda avskrivningar i MinSkatt. Om en näringsidkare vill göra höjda avskrivningar från näringsverksamhetens resultat, ska avskrivningarna redovisas som kostnadsavdrag även i bokföringen. Höjda avskrivningar kan också göras av till exempel rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag, kommanditbolag och samfund. Det finns inga branschrestriktioner.