Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag för fastställda förluster – aktiebolag och andelslag

Om ett samfunds, dvs. ett aktiebolags eller andelslags, resultat för skatteåret uppvisar förlust och Skatteförvaltningen fastställer förlusten, kan den avdras i beskattningen under de följande åren. Fastställda förluster dras av från resultatet under de följande tio skatteåren i den mån inkomst uppkommer. Ett samfund behöver inte deklarera avdrag för förluster i skattedeklarationen, utan Skatteförvaltningen avdrar fastställda förluster automatiskt i beskattningen.

Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. Från och med skatteåret 2020 har de flesta samfunden inte längre en personlig förvärvskälla. Om förluster för en personlig förvärvskälla för tidigare år ännu inte avdragits, avdras de från resultatet för förvärvskällan för näringsverksamhet.

Exempel, skatteår 2020: Resultatet för ett bolags förvärvskälla för näringsverksamhet är 2 000 euro och resultatet för förvärvskällan för jordbruk 1 000 euro. För skatteåret 2019 har bolaget icke-avdragna förluster för personlig förvärvskälla på 2 500 euro. Förlusten för den personliga förvärvskällan avdras från resultatet för förvärvskällan för näringsverksamhet. Efter avdraget är den beskattningsbara inkomsten för bolagets näringsverksamhet under skatteåret 2020 sammanlagt 0 euro, medan den beskattningsbara inkomsten för förvärvskällan för jordbruk är 1 000 euro. På den ska bolaget betala inkomstskatt på 20 %, dvs. 200 euro.

Exempel, skatteår 2021: Resultatet för ett bolags förvärvskälla för näringsverksamhet är 1 500 euro och resultatet för förvärvskällan för jordbruk 2 000 euro. Bolaget har icke-avdragna förluster för personlig förvärvskälla på 500 euro. Bolagets beskattningsbara inkomst för näringsverksamhet är 1 000 euro och den beskattningsbara inkomsten för förvärvskällan för jordbruk 2 000 euro. Bolaget ska betala inkomstskatt på 20 %, dvs. 600 euro.

Inverkan av ägarbyte på avdrag av förluster

Ett samfund kan inte längre dra av tidigare förluster, om alla dessa villkor uppfylls:

  • Över hälften av aktierna i samfundet har bytt ägare antingen direkt eller indirekt.
  • Bytena har inträffat under ett förlustbringande år eller därefter.
  • Bytena har skett av en annan orsak än arv eller testamente, till exempel till följd av köp eller byteshandel.

Andelslag förlorar rätten till avdrag av förluster även då andelslaget får en ny medlem som tecknar fler nya andelar än vad de gamla medlemmarna haft sammanlagt. Den nya medlemmens röstetal saknar betydelse: förluster kan inte dras av även om den nya medlemmen endast får en röst.

Ett samfund kan dock ansöka om dispens för avdrag av förluster trots ägarbytet. Läs mer om fastställda förluster och ägarbyten.

Om delägaren är ett annat samfund eller en sammanslutning, beaktas även indirekta ägarbyten dvs. förändringar i en sådan delägares eget innehav i vissa situationer. Ägarbyte har betydelse, om följande villkor uppfylls:

  • ett samfund eller en sammanslutning äger minst 20 % av ett annat samfund
  • över hälften av det ägande samfundet eller sammanslutningens egna aktier eller andelar har bytt ägare.

I en sådan situation har den andel som delägaren äger av det andra samfundet bytt ägare med tanke på beskattningen.

Exempel: X Ab äger alla aktier i Z Ab. När över hälften av aktierna i X Ab byter ägare, anses alla aktier i Z Ab ha bytt ägare.

Om bolaget är föremål för offentlig handel på en börslista, förhindrar ägarbyten av aktier avdrag av förluster och oanvända krediteringar.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2021