Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Maatalouden tulot ja menot

Maatalouden tuloa ovat kaikki ne tulot, jotka olet saanut maataloudesta joko rahana tai rahanarvoisena etuutena. Maatalouden tuloista vähennetään menot, jotka ovat aiheutuneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Maatalouden tuloa ovat myös tuet

Veronalaista maatalouden tuloa ovat kaikki ne tulot, jotka olet saanut maataloudesta joko rahana tai rahanarvoisena etuutena. Myös maatalouden tuet ovat kokonaan veronalaisia.

Maatalouden veronalaista tuloa ovat myös energiatuotteiden valmisteveron palautus ja arvonlisäveron alarajahuojennus.

Maatalouden tuloa ovat myös  maa- tai metsätalouteen liittyvästä muusta toiminnasta saadut tulot, jos toiminta ei ole muodostunut eri liikkeeksi. Maatilan vuokratulot ovat myös maatalouden tuloa.

Mitä voit vähentää maatalouden menoina?

Maatalouden menoina voit vähentää periaatteessa kaikki menot, jotka ovat johtuneet maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Joidenkin menojen (esimerkiksi palkkamenojen) vähentämistä verotuksessa on kuitenkin rajoitettu joko kokonaan tai osittain.

Maksetut palkat ovat maatalouden menoa

Maatalouden menoa ovat palkat, joita on maksettu esimerkiksi maataloustyöntekijöille ja sesonkityöntekijöille. Toimita palkasta työntekijän esittämän verokortin mukainen ennakonpidätys. Jos työntekijä ei esitä verokorttia, toimita ennakonpidätys 60 %:n suuruisena.

Maataloudenharjoittajana et voi vähentää menona palkkaa, jonka olet maksanut puolisollesi tai alle 14-vuotiaalle lapsellesi.

Huomaa, että lomituksesta ja sijaisavusta maksetut korvaukset eivät ole palkkamenoja. Voit kuitenkin vähentää ne maatalouden muina menoina.

Ilmoita maksetut palkat tulorekisteriin. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta.

Maataloudenharjoittajana et voi saada luontoisetuja, kilometrikorvauksia tai päivärahoja

Koska maataloudenharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa, hän ei voi myöskään antaa itselleen luontoisetuja eikä maksaa itselleen verottomia kilometrikorvauksia tai päivärahoja. Näiden sijaan voit kuitenkin saada ns. lisävähennyksen kuluista, joita sinulle on aiheutunut tilapäisistä työmatkoista.

Miten vähennät maatalouden  matkakulut?

Maatalouden menona voit vähentää maatalouteen liittyvät matkakulut, esimerkiksi matkat koulutustilaisuuksiin. Asunnon ja maatilan väliset matkakulut eivät kuitenkaan ole maatalouden menoja. Älä merkitse niitä maatalouden veroilmoitukseen vaan vähennä ne asunnon ja työpaikan välisinä matkoina korjaamalla esitäytettyä veroilmoitustasi. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voit ilmoittaa joko OmaVerossa tai lomakkeella 1A.

Vähennä maatalouden matka- ja majoituskulut tositteiden mukaan. Voit vähentää tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset lisävähennyksenä maatalouden veroilmoituksella. Lisävähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajan verovapaan päivärahan määrä.

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista

Vähennä käyttöomaisuuden hankintamenot poistoina

Osan maatalouden menoista voi vähentää kerralla vuosikuluina, kun taas osa kuluista on jaksotettava niin, että ne vähennetään usean vuoden aikana.

Maatalouden käyttöomaisuuden hankintamenot jaetaan kuluksi eri vuosille poistojen avulla. Poistoina vähennetään sellaisten maatalouden investointien hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta.

Voit aloittaa poistojen tekemisen sinä verovuonna, kun omaisuus otetaan käyttöön. Jos omaisuus on myyty vuoden aikana, ei poistoa voi enää siltä vuodelta tehdä. 

Uusista koneista ja laitteista voi tehdä korotun poiston

Uusista koneista ja laitteista voit tehdä korotetun 50 % poiston vuosien 2020–2023 verotuksessa. Edellytyksenä on se, että kone tai laite on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen. Jos sinulla on sekä uusia että vanhoja koneita, korotettujen poistojen kohteena oleva kone tai laite muodostaa erillisen poistokohteensa. 

Rakennusten ja rakennelmien enimmäispoistot

Tuotantorakennukset 10 %
Asuin- ja toimistorakennukset 6 %
Kasvihuone tai muu vastaava rakennelma 20 %
Ympäristönsuojeluun liittyvä rakennelma 25 %

Muun omaisuuden enimmäispoistot

Maatalouden koneet ja kalusto

50 % (1.1.2020 alkaen käyttöön otetut uudet koneet tai kalusto)

25 % (vuonna 2019 tai aiemmin käyttöön otetut koneet)

Salaojat 20 %
Sillat, padot, kaivot, asfaltointi, tilatuet 10 %
Ympäristöinvestoinnit 25 %

Poistot tehdään vuosittain hankintamenon menojäännöksestä

Kun hankit omaisuutta, poisto lasketaan ensimmäisenä vuotena hankintamenosta. Seuraavina vuosina poisto lasketaan menojäännöksestä.

Jos koneiden ja kaluston menojäännös on yhteensä enintään 1 200 euroa, sen saa vähentää kerralla vuodesta 2021 alkaen. Rakennuksissa raja on 1 000 euroa.

Esimerkki: Antti on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2017 maataloudessa käytettävän koneen, joka on siis käyttöomaisuutta. Koneen käyttöaika on useita vuosia. Koneen hankintameno vähennetään vuosittain menojäännöspoistoina. Poiston enimmäismäärä on 25 % vuodessa. Koska kyse on vuonna 2017 käyttöön otetusta koneesta, siitä ei voi tehdä vuosina 2020–2023 korotettua poistoa, vaan poistoprosentti on edelleen 25 %. Jos Antti olisi ostanut uuden koneen vuonna 2021, hän voisi tehdä uuden koneen hankintahinnasta korotetun, 50 % poiston.

Jäljellä oleva hankintameno (menojäännös) verovuoden lopussa, euroa
Verovuosi Jäljellä oleva hankintameno verovuoden alussa, euroa Verovuoden poiston määrä, euroa Jäljellä oleva hankintameno (menojäännös) verovuoden lopussa, euroa
2017 30 000 7 500 22 500
2018 22 500 5 625 16 875
2019 16 875 4 218,75 12 656,25
jne..      

Huomaa, että tuotantorakennus katsotaan maatalouden rakennukseksi vain, jos sitä käytetään pääasiassa maataloudessa. Omaan asumiseen tai vapaa-ajan viettoon käytettävät rakennukset eivät siis ole maatalouden rakennuksia.

Jos käytät maatalouden rakennusta tai koneita ja kalustoa osaksi myös muihin tarkoituksiin, tulouta vastaava osa poistosta ja kuluista maatalouden verotuksessa.

Maatalouden tulojen ja menojen arvonlisäverotus

Maatalouden tuloihin ja menoihin liittyvistä arvonlisäveroista on kerrottu tarkemmin arvonlisäverotuksen sivuilla.

Usein kysyttyä

Maa- tai metsätilalta myydystä maa-aineksesta saatua tuloa ei ilmoiteta maatalouden eikä metsätalouden veroilmoituksella. Se ilmoitetaan muuna pääomatulona esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) kohdassa "3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot". Ilmoita vastaavasti myyntituloihin kohdistuvat vähennykset kohdassa "Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot".

Huom.! Maatalousyhtymä ja metsäyhtymä ilmoittavat myyntitulot yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y. Tämä ei  kuitenkaan koske kiinteistöyhtymää, jonka kiinteistöllä ei ole maatalousmaata eikä metsää. Kiinteistöyhtymän osakkaat ilmoittavat osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista oman esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä OmaVerossa tai lomakkeella 50B.  

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2022