Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatalouden energiaveron palautus

Ammattimainen kasvihuoneviljelijä ja tietyt edellytykset täyttävä ammattimainen maataloudenharjoittaja voivat saada maatalouden energiaveron palautusta. Verovuodesta 2022 alkaen myös kalankasvattajat ja muut vesiviljelijät voivat saada energiaveron palautusta.

Palautusta täytyy hakea Verohallinnolta.

Tee hakemus OmaVerossa

Hakemuksen täyttöohje

Voit lähettää hakemuksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus.

Hakemuksen voit tehdä myös paperilomakkeella (Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemus (3311).

Milloin hakemus pitää tehdä?

 • Maataloudenharjoittaja: tee hakemus vuodelta 2023 viimeistään 29.2.2024. Jos teet hakemuksen paperilla, lomakkeen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.
 • Yhteisö tai yhteisetuus: tee hakemus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Palautusta haetaan lähtökohtaisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisetuutena pidetään mm. jakokuntaa.

Hakemuksen jättöajalle ei voi saada pidennystä.

Hae palautusta verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Palautukset maksetaan pankkitilille – tarkista tilinumero

Maatalouden energiaveron palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle hakijan pankkitilille kerran vuodessa. 

Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat sekä yhtymät saavat palautuksensa asiakaskohtaisesti maaliskuun ja heinäkuun välillä. Viimeisetkin palautukset maksetaan heinäkuun loppuun mennessä.

Yhteisöille palautukset maksetaan yleensä hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden lopussa.

Esimerkki: Yhteisön tilikausi on päättynyt 30.9.2023. Palautuksen hakuaika päättyy 31.1.2024. Palautukset maksetaan helmikuun lopussa 2024.

Huom. Tarkista, että Verohallinnolla on oikea tilinumerotieto. Ilman tilinumeroa palautusta ei voida maksaa. Ilmoita tai korjaa tilinumero tarvittaessa. Älä merkitse tilinumeroa palautushakemukseen.

Merkitse hakija oikein

Jos haet energiaveron palautusta maataloudenharjoittajana, hakemus pitää tehdä sen henkilön nimissä, jolle on myönnetty maatalouden tukea – muuten hakemus hylätään. Jos esimerkiksi puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta, palautusta pitää hakea sen puolison nimissä, jolle maatalouden tuet on myönnetty. 

Palautuksen määrä vuonna 2023

Energiaveron palautusta voi saada maatalouteen, kasvihuoneviljelyyn tai kalankasvatukseen käytetystä polttoöljystä ja sähköstä.

Vuodelta 2023 Verohallinto palauttaa hakijalle valmisteveroa verovuoden aikana ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä tai maataloudessa käytetystä, Suomessa verotetusta

 • kevyestä polttoöljystä 10,33 senttiä litralta
 • raskaasta polttoöljystä 11,59 senttiä kilogrammalta
 • R-luokan biopolttoöljystä 10,33 senttiä litralta
 • T-luokan biopolttoöljystä (10,33 s/l - vähimmäisvero 2,1 s/l) 8,23 senttiä litralta.

Verohallinto palauttaa sähkön valmisteveroa vain veroluokan I mukaisesta kulutuksesta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta.

Valmisteveron palautus voi olla kuitenkin enintään maksamasi veron määrä, joka on sisältynyt verovuoden aikana kuluttamaasi energiaan. Palautusta saa polttoaineen energiasisältöverosta ja sähkön verosta.

Huomaa, että energian yksityiskäyttö ei oikeuta valmisteveron palautukseen. Myöskään dieselöljy ei oikeuta palautukseen. Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle 50 euroa.

Ilmoita energiaveron palautus maatalouden veroilmoituksessa

Energiatuotteen valmisteveron palautus on veronalaista tuloa sinä vuonna, jona saat palautuksen. Kirjaa se muistiinpanoihin tai kirjanpitoon muuna arvonlisäverottomana tulona tai muuna lisäyksenä. Ilmoita valmisteveron palautus myös maatalouden veroilmoituksella vastaavassa kohdassa.

Usein kysyttyä

Maatalouden energiaveron palautusta vuodelta 2023 voi hakea henkilö, kuolinpesä, yhteisö, yhteisetuus tai yhtymä.

Palautusta voivat saada ammattimaiset maataloudenharjoittajat, kasvihuoneviljelijät sekä kalankasvattajat ja muut vesiviljelijät.

Ammattimainen maataloudenharjoittaja on se, jolle on verovuoden aikana maksettu

 • EU:n suoria tukia
 • luonnonhaittakorvausta
 • maatalouden ympäristötukea
 • kansallista tukea.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain Verohallinnolle tiedot niistä verovelvollisista, joille on maksettu edellä mainittua tukea.

Energiaveron palautushakemus voidaan hyväksyä vain silloin, jos hakija on nimenomaan se, jolle tuki on myönnetty. Jos esimerkiksi puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta, palautusta pitää hakea sen puolison nimissä, jolle nämä maatalouden tuet on myönnetty. Muuten hakemus hylätään.

Myös viljan kuivaaja on ammattimainen maataloudenharjoittaja, vaikkei tälle olisikaan maksettu edellä mainittuja tukija.

Huomaa, että energiaveron palauttamista koskevassa laissa tarkoitettu maatalous eroaa verotuksessa tarkoitetusta maataloudesta.

Energiaveron palautuksen yhteydessä maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa 

 • maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä
 • kotieläintuotteiden tuotantoa
 • tuotantoeläinten pitoa
 • mehiläistaloutta
 • hevostaloutta  
 • velvoitekesannointia
 • viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidettuna Valtioneuvoston tilatukiasetuksen mukaisesti 
 • tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista. 

Palautusta saa vain oman tilan töistä

Vain hakijan omalla tilalla harjoitettu maatalous oikeuttaa palautukseen. Toisen viljelijän tilalla tehtävä työ (ojan kaivaminen, kyntäminen yms.) ei siis oikeuta palautukseen. Poikkeuksena tästä on viljankuivaus - se oikeuttaa energiaveron palautukseen riippumatta siitä, missä toimintaa harjoitetaan tai kenen viljaa kuivataan. Esimerkiksi maamiesseurojen harjoittaman viljankuivaus on palautukseen oikeuttavaa energian käyttöä.

Maatalous- ja puutarhakasvit

Palautukseen oikeuttava maatalous- ja puutarhakasvien viljely tarkoittaa avomaalla ja kasvihuoneissa tapahtuvaa viljelyä ja niihin liittyviä viljelytoimenpiteitä sekä taimituotantoa. 

Kotieläintuotanto

Kotieläintuotannosta veronpalautukseen oikeuttavat maidontuotanto, naudanlihatuotanto, muu nautakarjatalous, sika- ja siipikarjatalous (kananmunien ja siipikarjalihan tuotanto mukaan lukien emo- ja poikastuotanto), lammas-, ja vuohitalous, tuotantoeläinten pito sekä hevostalous, ei kuitenkaan harrastusluonteinen toiminta. 

Kauppakunnostus, tuotteiden noutaminen ja varastointi

Kauppakunnostus oikeuttaa energiaveron palautukseen. Kauppakunnostus on tilalla tehtävää työtä, jolla maatalous- ja puutarhatuotteet saatetaan myynti- tai jalostuskelpoiseksi. Kauppakunnostusta ovat esimerkiksi kananmunien leimaus, myyntikelvottomien tuotteiden poistaminen ja tuotteiden lajittelu.

Myös erilaisten maatalouteen tarvittavien tuotantopanosten (esim. siemenet, lannoitteet, torjunta-aineet) noutaminen oikeuttaa laissa tarkoitettuun palautukseen. Sen sijaan palautukseen ei oikeuta myynti- ja jalostuskelpoisen tuotteen kuljetus tilan ulkopuolelle, esimerkiksi tukkuliikkeeseen.

Tilalla tapahtuva varastointi oikeuttaa palautukseen. Varastointi, kauppakunnostus ja pakkaaminen oikeuttavat palautukseen vain, jos kyse on hakijan tilalla tuotettujen tuotteiden varastoinnista, kauppakunnostuksesta tai pakkaamisesta.

Maatalouden energiaveron palautukseen eivät oikeuta

 • yksityistalous
 • metsä- ja porotalous
 • koneurakointi
 • maatilamatkailu
 • maatilalla tapahtuva vuokraustoiminta
 • sahaustoiminta ja muu puutavaran jatkojalostus (mm. hakkeen tai polttopuiden valmistus)
 • maa-ainesten otto tilan ulkopuolelle tapahtuvaa myyntiä varten
 • torilla tai tilan ulkopuolella tapahtuva maataloustuotteiden myynti
 • turkistarhaus
 • kalastus.

Älä siis ilmoita edellä mainittuihin liittyviä valmisteveroja hakemuksessa miltään osin.

Kasvihuoneviljelyllä tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluonteisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmityslaitteisto.

Ilmoita hakemuksessa erikseen muussa maataloudessa kuin kasvihuoneessa vuoden aikana käyttämäsi kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä biopolttoöljyn määrä. Erittely koskee vain polttoöljyä - sähköä ei tarvitse eritellä. Jos käytät polttoöljyä muuhun kuin kasvihuoneviljelyyn, älä ilmoita hakemuksessa yksityiskäyttöä tai muuta käyttöä, mikä ei oikeuta valmisteveron palautukseen. 

Ammattimaista vesiviljelyä on viljelijän omistuksessa olevien vesieliöiden kasvatus ja viljely. Ammattimainen vesiviljelijä voi viljellä

 • kaloja
 • simpukoita ja äyriäisiä
 • muita vesieliöitä.

Vesiviljely on kuitenkin ammattimaista vain, jos toiminnan liikevaihto on yli 15 000 euroa (eli liikevaihto ylittää rajan, joka vähäiselle toiminnalle on määritelty arvonlisäverolaissa).

Voit arvioida yksityiskäytön osuuden verotuksessa hyväksytyn kulujaon perusteella.

Jos siis harjoittamasi maatalous tai kasvihuoneviljely koostuu vain sellaisesta toiminnasta, joka oikeuttaa kokonaan valmisteveron palautukseen, voit vähentää energian kokonaiskulutuksesta yksityiskäytön energiamäärän - esimerkiksi asuinrakennuksen lämmittämiseen käytetyn energian. Jäljelle jääneestä energiamäärästä voit hakea energiaveron palautusta. 

Esimerkki 1: Mika on käyttänyt verovuoden aikana öljyä tilallaan yhteensä 7 000 litraa. Hän arvioi, että asuinrakennuksen energiankulutus on 20 % koko tilan energiakulutuksesta. Mika ilmoittaa hakemuksella 80 % koko verovuoden aikana käyttämästään energiasta, eli 5 600 litraa. On syytä huomioida, että hakemuksella ilmoitetaan käytetty energian määrä, ei hankittu tai maksettu määrä.

Yksityiskäyttönä vähennetään siis verotuksessa todettu suhteellinen osuus, mutta vähennys tehdään verovuoden aikana käytetystä energiasta, ei hankitusta tai maksetusta määrästä. Verotuksen maksu- ja suoritusperusteisuudesta johtuen verotuksessa ilmoitettu määrä saattaa siis yksittäisenä vuonna poiketa hakemuksella ilmoitettavasta käyttömäärästä. Perusteet ovat kuitenkin samat ja arviointi on johdonmukaista vuodesta toiseen.

Esimerkki 2: Kaija on kasvihuoneviljelijä ja käyttää polttoöljyä myös muuhun kuin ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn. Verohallinto katsoo, että asuinrakennusten lämmittämiseen vuodessa käytetään 3 000 litraa kevyttä polttoöljyä sataa kerrosneliömetriä kohti ja vastaavasti raskasta polttoöljyä 2 600 kiloa sataa kerrosneliömetriä kohti, ellei Kaija ole kulutusseurannalla tai muuten osoittanut, että asuinrakennusten lämmittämiseen käytetyn polttoöljyn kulutus on ollut edellä mainittua alhaisempi. Kaija merkitsee hakemukseen verovuoden aikana käyttämänsä polttoöljyn vähennettynä asuinrakennusten lämmityskäytöllä.

Ilmoita hakemuksessa maatalouteen käytetty I-veroluokan mukainen sähkö yhteensä. Älä erottele kasvihuoneviljelyssä tai muussa maataloudessa käytettyä sähköä. Älä ilmoita yksityiskäyttöä tai muuta sellaista käyttöä, joka ei oikeuta valmisteveron palautukseen.

I-veroluokan mukaista sähköä on yleisesti myytävä ja normaalisti toimitettava sähkö.

Kasvihuoneviljelijät eivät ole sähkön osalta oikeutettuja palautukseen, jos kasvihuoneeseen käytetty sähkö on II-veroluokan mukaista sähköä. Näissä tilanteissa kasvihuoneviljelijällä on kasvihuoneessa käytettävään sähköön erillinen sähkömittari, jonka perusteella sähköveron osuus sähkölaskussa on pienempi kuin I luokan sähkössä. Tällöin kasvihuoneviljelijälle ei myönnetä enää energian valmisteveron palautusta sähköstä.

Jos kasvihuoneviljelijä hankkii sähkön I-veroluokalla (ilman erillistä mittaria), palauttaa Verohallinto sähköstä energiatuotteen valmisteveroa hakemuksesta kuten muillekin ammattimaisille maataloudenharjoittajille.

Palautusta koskevaan päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden lopusta, jolta palautusta haetaan.

Voit hakea tarvittaessa muutosta myös vuoden 2021 energiaveron lisäpalautukseen. Sille ei ole OmaVerossa erillistä kohtaa, vaan oikaisua haetaan samalla tavoin kuin vuosittaiseen energiaveron palautukseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024