Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)

Kuluttajille myydyt tele-, lähetys- ja sähköiset palvelut verotetaan lähtökohtaisesti siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut. 1.1.2019 lähtien vähäinen myynti kuluttajille voidaan joissain tilanteissa verottaa myös myyjän maassa. Silloin kun myynti verotetaan ostajan maassa, myyjä voi käyttää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen arvonlisäveron erityisjärjestelmää.

Jos suomalainen yritys myy tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja toisissa EU-maissa oleville kuluttajille ja myyjän arvonlisäveroton liikevaihto näistä palveluista on kuluvana kalenterivuonna enintään 10 000 euroa, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena, myyjä voi myydä palvelut Suomen arvonlisäverolla. Lisäedellytyksenä on, että suomalaisella yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa muussa EU-maassa.

Jos tämä 10 000 euron liikevaihtoraja ylittyy, suomalaisen yrityksen pitää joko rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maahan tai käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää velvoitteiden hoitamiseen. Myös silloin kun liikevaihtoraja ei ylity, myyjällä on oikeus valita myyntien verotuspaikaksi ostajan maa. Myyjä voi silloin käyttää velvoitteiden hoitamiseen arvonlisäveron erityisjärjestelmää.

Erityisjärjestelmän käyttäminen on vapaaehtoista. Myyjä voi aina myös rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kaikkiin niihin maihin, joissa hän myy tele-, lähetys-, tai sähköisiä palveluja kuluttajille.

Suomessa erityisjärjestelmään rekisteröidyt yritykset hoitavat velvoitteensa OmaVerossa

Tässä ohjeessa

 • kuluttajilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia ostajia, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia

 • yrityksellä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa

 • lähetyspalveluilla tarkoitetaan radio- ja televisiolähetyspalveluja

 • telepalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi puhelinliittymän ja Internet-yhteyden tarjoamista

 • sähköistä palvelua on esimerkiksi musiikin kuuntelu ja lataus tai pelin lataus tietokoneeseen ja mobiililaitteeseen

Sähköistä palvelua ei ole tavaran myynti, vaikka tilaaminen tapahtuisikin sähköisesti esimerkiksi verkkokaupassa.

Milloin voi käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää

Arvonlisäveron erityisjärjestelmää voivat käyttää EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset, jotka myyvät tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja kuluttajille EU-maissa. Erityisjärjestelmää voi kuitenkin käyttää vain myynteihin, joissa ostaja on sellaisessa EU-maassa, jossa yrityksellä ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa.

Suomalainen vähäisen toiminnan harjoittaja

Erityisjärjestelmän käyttö ei ollut mahdollista sellaiselle vähäisen liiketoiminnan harjoittajalle, joka ei ollut arvonlisäverovelvollisten rekisterissä Suomessa. Koska tele-, lähetys-, ja sähköisten palvelujen myynnit kuluttajille verotettiin aina ostajan maassa, joutui vähäisen liiketoiminnan harjoittaja joko rekisteröitymään toiseen EU-maahan tai hakeutumaan arvonlisäverovelvolliseksi pystyäkseen käyttämään erityisjärjestelmää.

1.1.2019 lähtien suomalaisen vähäisen liiketoiminnan harjoittajan ei ole rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa tele-, lähetys- tai sähköisen palvelun myynnistä tässä toisessa EU-maassa olevalle kuluttajalle, koska vähäiset myynnit verotetaan myyjän sijaintivaltiossa. Kun suomalainen myyjä on vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä Suomessa, myynneistä ei makseta veroa myöskään Suomeen.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja voi kuitenkin valita erityisjärjestelmän käytön myös silloin, kun tele-, lähetys-, ja sähköisten palvelujen liikevaihtoraja ei ylity. Tällaisessa tilanteessa sen täytyy hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Tästä seuraa, että yritys on arvonlisäverovelvollinen myös Suomessa tapahtuneista myynneistä.

Lue lisää: Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Mitä ovat tunnistamisjäsenvaltio, kulutusjäsenvaltio ja sijoittautumisjäsenvaltio

Tunnistamisjäsenvaltio on se EU-maa, jossa yritys rekisteröityy erityisjärjestelmään.

 • Yrityksen on rekisteröidyttävä erityisjärjestelmään siinä EU-maassa, jossa yrityksellä on kotipaikka.
 • Jos yrityksellä ei ole EU:n alueella kotipaikkaa mutta sillä on EU:ssa yksi tai useampi kiinteä toimipaikka, yrityksen on rekisteröidyttävä erityisjärjestelmään sellaisessa EU-maassa, jossa sillä on kiinteä toimipaikka.
 • Jos yrityksellä ei ole kotipaikkaa eikä yhtään kiinteää toimipaikkaa EU:n alueella, yritys saa valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan.

Kulutusjäsenvaltio on EU-maa, jossa tele-, lähetys- tai sähköinen palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty. Kukin kulutusjäsenvaltio saa itselleen kuuluvat arvonlisäveroilmoitukset ja maksut tunnistamisjäsenvaltiolta.

Sijoittautumisjäsenvaltio on EU-maa, jossa erityisjärjestelmää käyttävällä elinkeinonharjoittajalla on kiinteä toimipaikka, mutta joka ei ole tunnistamisjäsenvaltio.

Mitä verokantaa myynteihin sovelletaan?

Erityisjärjestelmään kuuluviin myynteihin sovelletaan kulutusjäsenvaltion verokantaa. Yrityksen täytyy tarkistaa esimerkiksi kulutusjäsenvaltion veroviranomaisen internetsivuilta, mitä verokantaa myytyyn palveluun sovelletaan.

Yrityksen pitää rekisteröityä erityisjärjestelmään

Yrityksen on tehtävä rekisteröitymisilmoitus tunnistamisjäsenvaltiolle, ennen kuin yritys voi aloittaa erityisjärjestelmän käyttämisen. Rekisteröitymisilmoitus tehdään sähköisesti OmaVerossa. Tunnistamisjäsenvaltio ilmoittaa yritykselle sähköisesti, onko yrityksen rekisteröinti-ilmoitus hyväksytty vai hylätty.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava erityisjärjestelmässä neljännesvuosittain

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä Mini One Stop Shop laajentui One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021. Lue ohjeet: Näin ilmoitat ja maksat erityisjärjestelmässä, kun verokausi on alkanut 1.7. tai myöhemmin.

Ilmoituskausi on erityisjärjestelmässä neljännesvuosi. Arvonlisäveroilmoitus annetaan sähköisesti tunnistamisjäsenvaltion asiointipalvelussa ilmoituskauden päätyttyä, viimeistään vuosineljännestä seuraavan kuukauden 20. päivänä. 

Arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä ei siirry viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi. Ilmoitus on annettava, vaikka myyntejä ei jollakin neljänneksellä olisi ollut lainkaan mihinkään kulutusjäsenvaltioon.

Poikkeus: Kaikkia myyntejä ei voi ilmoittaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä

 • Myynnit sijoittautumisjäsenvaltiosta tunnistamisjäsenvaltioon ilmoitetaan tunnistamisjäsenvaltion kansallisella arvonlisäveroilmoituksella.
 • Myynnit sijoittautumisjäsenvaltion sisällä ilmoitetaan sijoittautumisjäsenvaltion kansallisella arvonlisäveroilmoituksella.
 • Myynnit tunnistamisjäsenvaltion sisällä ilmoitetaan tunnistamisjäsenvaltion kansallisella arvonlisäveroilmoituksella.
 • Jos myynti on veroton kulutusjäsenvaltiossa, myyntiä ei ilmoiteta arvonlisäveron erityisjärjestelmässä. Yrityksen täytyy selvittää kulutusjäsenvaltiosta, miten tällainen myynti ilmoitetaan.

Tunnistamisjäsenvaltio välittää yrityksen arvonlisäveroilmoitukset kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille.

Vähennettäviä arvonlisäveroja ei ilmoiteta erityisjärjestelmässä eikä niitä vähennetä myynnin veroista. Jos yritys on hankkinut kulutusjäsenvaltiossa tavaroita tai palveluita liiketoimintaansa varten, niiden ostohintaan sisältyneet arvonlisäverot voi hakea palautettavaksi kulutusjäsenvaltiosta ns. arvonlisäveron ulkomaalaispalautusmenettelyn kautta.

Jos yritys on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen kulutusjäsenvaltiossa mutta ei ole sijoittautunut sinne (yritys on esim. kaukomyynnistä arvonlisäverovelvollinen), vähennykset ilmoitetaan kulutusjäsenvaltion kansallisella arvonlisäveroilmoituksella.

Jos yritys on hankkinut tunnistamisjäsenvaltiosta tavaroita tai palveluita liiketoimintaansa varten, niiden ostohintaan sisältyvä arvonlisävero ilmoitetaan vähennettävänä verona tunnistamisjäsenvaltion kansallisella arvonlisäveroilmoituksella.

Arvonlisävero on maksettava erityisjärjestelmässä neljännesvuosittain

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä Mini One Stop Shop laajentui One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021. Lue ohjeet: Näin ilmoitat ja maksat erityisjärjestelmässä, kun verokausi on alkanut 1.7. tai myöhemmin.

Arvonlisävero maksetaan tunnistamisjäsenvaltiolle viimeistään arvonlisäveroilmoituksen eräpäivänä. Eräpäivä ei siirry viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi.

Kun Suomi on tunnistamisjäsenvaltio, arvonlisävero maksetaan euroissa.

Yritys maksaa arvonlisäveron kuitenkin suoraan kulutusjäsenvaltiolle, jos kulutusjäsenvaltio on vaatinut maksua yritykseltä, esimerkiksi jos maksettava arvonlisävero on myöhässä.

Tunnistamisjäsenvaltio välittää maksetut arvonlisäverot kulutusjäsenvaltioille.

Näin korjaat arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksen

Korjaa tämän ohjeen mukaan ilmoitukset, joissa ilmoituskausi on päättynyt viimeistään 30.6.2021. Tee korjaukset antamalla korvaava ilmoitus.

Korjaa huhti-kesäkuun 2021 sekä aiempien ilmoituskausien ilmoitukset ja maksa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä. Tee korjaukset ja maksa verot kolmen vuoden kuluessa ilmoituskauden eräpäivästä.

Esimerkki: Myyjä on antanut tammi-maaliskuun 2021 veroilmoituksen erityisjärjestelmän myynneistä ilmoituksen määräpäivänä eli 20.4.2021. Myyjä huomaa myöhemmin ilmoituksessa virheen. Myyjän pitää korjata ilmoitus ja maksaa korjauksiin perustuvat verot erityisjärjestelmässä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisestä määräpäivästä eli viimeistään 20.4.2024.

Jos esimerkiksi huhti-kesäkuun 2021 ilmoituksessa on virheitä, korvaava ilmoitus pitää vastaavasti antaa viimeistään 20.7.2024.

Huom.! Ilmoitusten korjaaminen on muuttunut 1.7.2021. Muutos koskee verokausia, jotka ovat alkaneet 1.7. tai myöhemmin. Lue tarkemmat ohjeet korjaamisesta

Ilmoittamisen ja maksamisen laiminlyönnin seuraukset

Jos asiakas ei ole ilmoittanut tai maksanut arvonlisäveroa, tunnistamisjäsenvaltio lähettää asiakkaalle muistutuksen sähköisesti. Kun Suomi on tunnistamisjäsenvaltio, muistutus annetaan OmaVerossa. Näitä muistutuksia lähetetään yksi kultakin vuosineljännekseltä.

Kulutusjäsenvaltio valvoo ilmoittamista ja maksamista. Kulutusjäsenvaltio määrää mahdollisten laiminlyöntien seuraamusmaksut.

Tunnistamisjäsenvaltio poistaa yrityksen erityisjärjestelmästä ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • Tunnistamisjäsenvaltio on lähettänyt kolme muistutusta puuttuvasta arvonlisäveroilmoituksesta peräkkäisiltä vuosineljänneksiltä, eikä yritys ole muistutusten jälkeenkään antanut kaikkia puuttuvia ilmoituksia 10 päivän kuluessa muistutuksen lähettämisestä.
 • Tunnistamisjäsenvaltio on lähettänyt yritykselle muistutuksen maksamattomasta arvonlisäverosta kolmelta peräkkäiseltä vuosineljännekseltä eikä yritys ole maksanut puuttuvaa suoritusta täysimääräisesti viimeistään 10 päivän kuluessa muistutuksen lähettämisestä. (Yritystä ei kuitenkaan poisteta erityisjärjestelmästä, jos kultakin kolmelta vuosineljännekseltä on maksamatta arvonlisäveroa alle 100 euroa.)
 • Yritys on antanut kahdeksan peräkkäisen vuosineljänneksen aikana ns. nollailmoituksen eli ei ole ilmoittanut arvonlisäverotietoja yhteenkään EU-maahan.
Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2021