Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Verksamhet av hobbynatur

Verksamheten är av hobbynatur, om den inte bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte. I fråga om verksamhet av hobbynatur finns det skäl att föra separata anteckningar över utgifter och inkomster.

Förluster av hobbyverksamhet kan inte fastställas som förlust i jordbrukets förvärvskälla. Man kan inte heller yrka att förlusten ska dras av från kapitalinkomsterna, utan eventuella förluster betraktas ha karaktären av levnadskostnader. Oavdragna utgifter betraktas dock under senare år vid beskattningen av inkomsterna från hobbyverksamheten.

Hästar

Att ha trav- eller ridhästar enbart i tävlingssyfte utan att bedriva hästuppfödningsverksamhet, om verksamheten är förlustbringande och bedrivs i liten skala (1-2 hästar), betraktas i allmänhet som hobbyverksamhet som hör till det privata hushållet.

Verksamhet av hobbynatur tenderar att medföra större utgifter än vad den genererar inkomst. Verksamhet som fortlöpande i flera års tid har varit förlustbringande betraktas i allmänhet som hobby. Som hobby betraktas även relativt omfattande verksamhet, där något förvärvssyfte inte är påtagligt trots flera verksamhetsår.

Om verksamheten är omfattande, anses hästuppfödningen oftast höra till jordbruket. Ridverksamhet och hållande av stallplatser för hästar kan utgöra jordbruksverksamhet. Ofta ingår verksamheten i gårdsbruksturism i anslutning till jordbruket. Om verksamheten organisatoriskt eller på annat sätt ordnas åtskilt från jordbruket eller om inget egentligt produktionsjordbruk bedrivs på gården, betraktas verksamheten som en separat rörelse och inkomsten beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Om hästverksamheten beskattas som inkomst av jordbruk eller näringsverksamhet, utgör denna momspliktig verksamhet. Den moms som ingår i de direkta tävlingskostnaderna (till exempel resor, tävlingsutrustning, deltagaravgifter) får ändå inte dras av, eftersom prispengarna är skattefria.

Odling i liten skala

Obetydliga odlingar i mycket liten skala eller på mycket små åkerarealer (i allmänhet under 3 ha) som kontinuerligt är förlustbringande kan betraktas som hobbyverksamhet. På dylika gårdar är odling olönsam även på längre sikt, och verksamheten kan således inte betraktas som verksamhet som bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte. Om verksamheten bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte, utgör den lilla åkerarealen eller de obetydliga specialodlingarna inte ett hinder för att utgifterna ska kunna avdras. En ny verksamhet kan vara förlustbringande under de första åren.