Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Överlåtelsevinster i jordbruk

Om värdepapper som ingår i jordbrukets tillgångar säljs, utgör vinsten vid överlåtelsen i sin helhet kapitalinkomst. Av jordbrukets företagsinkomst som ska fördelas utgör alltså minst det belopp som fås såsom vinst vid överlåtelse av sådana värdepapper som ingår i jordbrukets tillgångar kapitalinkomst.

Vinst vid överlåtelse av jordbrukets övriga anläggningstillgångar (exempelvis maskiner och byggnader) inverkar inte på kapitalinkomstens belopp.

Med överlåtelsevinst avses den skillnad som fås då det sammanlagda beloppet av den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande dras av från försäljningspriset eller något annat överlåtelsepris. Alternativt kan man från överlåtelsepriset dra av den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften om den är större.

Vinst vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet eller en del därav

På överlåtelse av en gårdsbruksenhet eller en del därav tillämpas bestämmelserna i inkomstskattelagen. Överlåtelsevinsten beskattas som jordbruksidkarens kapitalinkomst. Den räknas inte med i jordbrukets resultat. Vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet eller en del därav beskattas även vinsten från byggnaderna och konstruktionerna som jordbruksidkarens kapitalinkomst.