Skattefri användning av företagsfordon

Lämna in en anmälan om skattefri användning av företagsfordon till Skatteförvaltningen innan du börjar använda fordonet i Finland. Du kan på förhand anmäla flera användningar för ett år åt gången. Läs mera om skattefri användning.

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt 

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan, men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktigt.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Du får bekräftelsen också per post till hemmet, om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

  • Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också lämna anmälan på blanketten Anmälan om användning av en utländsk arbetsgivares fordon för arbetsuppgifter (1240r).

  • Anmälan som Skatteförvaltningen bekräftat postas till den adress som du angett.

Om du använder fordonet efter den sista användningsdagen som antecknats i bekräftelsebrevet ska du lämna in en ny anmälan om skattefri användning av fordonet i fråga.

Om uppgifterna du lämnat ändras ska du lämna en ny anmälan till Skatteförvaltningen.

Villkoren för skattefri användning

Om du bor stadigvarande i Finland och din arbetsplats är utomlands kan du skattefritt använda ett fordon som arbetsgivaren äger eller innehar enbart för att sköta dina arbetsuppgifter.

Du får använda ett företagsfordon skattefritt om

  • du har din arbetsplats utomlands
  • fordonet har registrerats permanent i den stat där din arbetsplats finns,
  • fordonet ägs eller innehas av din arbetsgivare
  • du använder fordonet utan avbrott i Finland högst tre dygn i taget
  • du använder fordonet i Finland endast för att sköta dina arbetsuppgifter och
  • du för fordonet tillbaka till den stat där du har din arbetsplats efter varje slutförd arbetsuppgift.

Exempelvis användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är inte skötsel av arbetsuppgifter.

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar in en bilskattedeklaration.

Hur skiljer sig tjänstefordon och företagsfordon från varandra?

Företagsfordon kan användas utan att betala bilskatt endast för att sköta arbetsuppgifter. Skattefri användning av tjänstefordon är inte bunden till skötseln av arbetsuppgifterna, utan fordonet kan också användas för privata körningar. Läs mer om tjänstefordon.