Annan skattefri användning av fordon

Den som fört in eller tagit i bruk ett fordon är skyldig att lämna till Skatteförvaltningen en anmälan om skattefri användning innan användningen börjar. Läs mer om skattefri användning.

Användningen av ett fordon är skattefri, om

  • ett fordon förs in i landet enbart för service, reparation eller annan behandling eller fordonet flyttas korta sträckor i landet för att vidta dessa åtgärder,
  • ett fordon används enbart för försök,
  • ett fordon används enbart för forskningsändamål,
  • ett fordon används enbart för typgodkännande,
  • ett fordon används enbart för kortvarig demonstration eller
  • för förflyttningskörning från införselorten till en annan ort i landet eller till utförselorten.

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall godkänna kortvarig skattefri användning av ett fordon även i andra motsvarande situationer.

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om att lämna skattedeklarationen.

Lämna en anmälan om skattefri användning av fordon i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Du får också bekräftelsebrevet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

  • Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också lämna in en anmälan med blanketten Anmälan om annan skattefri användning av fordon (1225r).

  • Anmälan som Skatteförvaltningen bekräftat postas till den adress som du har uppgett.