Löneuppgifter är löner, naturaförmåner och andra ersättningar

Inkomstregistret innehåller löneuppgifter från och med 2019. Uppgifterna ska anmälas av betalaren.

Det finns ingen nedre gräns i euro eller åldersgräns för anmälan – anmäl alltså alla löner och arvoden oberoende av beloppet som du betalat ut till arbetstagare i alla åldrar.

Vilka slags löneuppgifter finns det?

Anmäl till inkomstregistret som löneuppgifter:

 • olika löner, arbetstidsersättningar, lönetillägg samt ersättningar som anknyter till avslutande av ett anställningsförhållande och till permittering
 • naturaförmåner samt skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar
 • arbetsersättningar, bruksavgifter och utbetalningar till idrottare
 • anställningsoptioner, aktiepremier och andra prestationer som baserar sig på organisationens vinstutdelning
 • inkomster relaterade till internationellt arbete, till exempel försäkringslön
 • poster som ska dras av från lönen, exempelvis förskottsinnehållning, källskatt och socialförsäkringsavgifter som betalas av arbetstagare.

Du kan också anmäla följande betalningar som en del av nettoavdrag:

 • medlemsavgifter till fackföreningar eller avgifter till arbetslöshetskassor
 • ersättningar som arbetstagaren betalar till dig, till exempel ersättning för felparkeringsavgifter till arbetsgivaren.

För anmälan om löneuppgifter behöver du följande uppgifter

 • utbetalningsdag – dagen då inkomsten är på mottagarens konto
 • lönebetalningsperiod – den period för vilken inkomsten betalas
 • betalarens namn och identifierare, till exempel personbeteckning eller FO-nummer
 • mottagarens namn och identifierare, till exempel personbeteckning eller FO-nummer
 • utbetalda prestationer brutto och motsvarande inkomstslag för löner
  • om du på samma betalningsdag till exempel betalade lön, naturaförmåner och kilometerersättningar kan du anmäla dem alla med samma anmälan
  • om du betalade arbetsersättning, ska du ange arbetsersättningens belopp utan moms.

Om du har anställt en arbetstagare, ska du också utreda följande uppgifter:

Utred följande ärenden och anmäl uppgifterna vid behov:

Följande uppgifter om anställningsförhållandet är, beroende på lönebetalningssituationen, antingen obligatoriska eller frivilliga:

 • är anställningen på heltid eller deltid, gäller den tills vidare eller för viss tid
 • avlöningsform (månadslön, timlön eller ackordslön).
 • anställningsförhållandets giltighetstid och eventuell orsak till anställningsförhållandets upphörande.

Följande uppgifter är alltid frivilliga:

 • frånvarouppgifter: avlönad och oavlönad frånvaro samt orsaken till frånvaron, lön avlönad frånvaro
 • intjäningsperioderna för inkomstslagen.

Vi rekommenderar att frivilliga uppgifter lämnas samtidigt med löner och obligatoriska uppgifter, eftersom myndigheterna då inte ber dig lämna dem senare.

Om det är fråga om internationellt arbete, ska du även ange

 • uppgifter om vistelse- och arbetsperioder
 • uppgift om huruvida inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

 

Följande prestationer och uppgifter anmäls inte till inkomstregistret

 • ett till värdet betydelselöst varupris, t.ex. medalj, pokal, keps, mjukdjur eller kaffepaket
 • ett tävlingspris till ett värde av 100 euro, om mottagare inte står i ett anställningsförhållande till betalaren
 • förtroendepersonsavgifter som betalas direkt till partier
 • känsliga uppgifter om frånvaroorsaker
 • den största delen av kapitalinkomster, såsom räntor eller dividender
 • ersättningar som du har betalat till arbetstagaren mot kvitto, till exempel resebiljetter och logiersättningar samt parkeringsavgifter på arbetsresor
 • firmaföretagares privatuttag
 • arbetsinkomst för företagare, om företagaren är försäkrad enligt pensionslagen för företagare eller för lantbruksföretagare.

Vanliga frågor

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, ta del av våra anvisningar:

I avsnittet Löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, anmälan om naturaförmåner och försäkringar.

I avsnittet Förmånsuppgifter finns på motsvarande sätt anvisningar för anmälan av förmåner och pensioner.

Läs även anvisningar för olika aktörer:

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

Vad ska välfärdsområden anmäla till inkomstregistret?

Behöver du hjälp med korrigering, val av anmälningssätt eller befullmäktigande? Bekanta dig med våra anvisningar:

Korrigering av uppgifter

Uträtta ärenden elektroniskt

Så här ger du en fullmakt

Anvisningar för e-tjänsten och inloggning i tjänsten

Om du behöver exempel eller detaljerade anvisningar för anmälan, kan du ta del av våra detaljerade anvisningar:

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Även vår kundservice hjälper med frågor som gäller anmälningar:

Kontakta oss

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023