Anmäl de utbetalda löner till inkomstregistret

Arbetsgivaren eller annan prestationsbetalare anmäler till inkomstregistret de utbetalda lönerna och övriga förvärvsinkomster med anmälan om löneuppgifter separat för varje inkomsttagare.

 • Anmäl med en anmälan om löneuppgifter en inkomsttagares uppgifter för en betalningsgång.
 • Du kan anmäla med samma anmälan flera olika inkomster för inkomsttagaren, t.ex. penninglön, naturaförmåner och kilometerersättning.

Uppgifter som anmälas till inkomstregistret är löner som betalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.

Det finns ingen nedre gräns i euro för uppgifterna som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla uppgifter ska anmälas.

 • Undantag utgörs av tävlingspriser på högst 100 euro. Dessa behöver inte anmälas till inkomstregistret om prismottagaren inte står i ett anställningsförhållande till betalaren.

Tidsfrister för löner

Anmäl med en anmälan om löneuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen: betalda löner, arvoden och övriga ersättningar samt poster som ska dras av från lönen.

Kontrollera undantag från den allmänna tidsfristen i följande anvisningar

Information som ska ges med anmälan om löneuppgifter 

 • Identifieringsuppgifter
  • exempelvis uppgifter om inkomsttagaren och betalaren, löneutbetalningsperioden och -dagen 
 • Löner och förvärvsinkomster
  • exempelvis olika löner, arbetstidsersättningar eller ersättningar för undantagssituationer samt ersättningar som anknyter till avslutande av ett anställningsförhållande eller till permittering 
 • Inkomstslag som ska anmälas separat, om de betalas
  • exempelvis naturaförmåner, kostnadsersättningar, arbetsersättningar eller bruksavgifter
  • prestationer baserade på organisationens vinstfördelning
  • endast betalningar som omfattas av förskottsinnehållning, arbetsersättningar, utbetalningar till idrottare
 • Poster som ska dras av från lönen
  • exempelvis förskottsinnehållning, källskatt och socialförsäkringsavgifter som betalas av arbetstagare
 • Uppgifter om anställningsförhållande
  • exempelvis avlöningens typ, form, varaktighet, enhetspris, veckoarbetstid, yrkesklass
 • Försäkringsuppgifter
  • exempelvis försäkringsnumren i pensionsbranschen och olycksfallsförsäkringar
 • Frånvarouppgifter
  • exempelvis avlönad och oavlönad frånvaro samt orsakerna till dessa, lön för avlönad frånvarotid
 • Ogrundad förmån
  • belopp och vilken löneutbetalningsperiod och vilket inkomstslag den ogrundade förmånen hänför sig till
 • Återkrav
  • belopp och vilken löneutbetalningsperiod och vilket inkomstslag återkravet hänför sig till

Med anmälan om löneuppgifter anges bland annat inte 

 • medlemsavgifter till fackföreningar eller avgifter till arbetslöshetskassor
 • förtroendepersonsavgifter som betalas direkt till partier
 • känsliga uppgifter om frånvaroorsaker
 • den största delen av kapitalinkomster, såsom räntor eller dividender
 • rese- och logiersättningar som arbetsgivaren betalat enligt verifikat
 • arbetsinkomst som fastställts för en försäkrad företagare enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare
 • ersättningar som betalats till arbetsgivaren.

Arbetsgivarens separata anmälan 

Arbetsgivaren ger anmälaningar om löneuppgifter och dessutom arbetsgivarens separata anmälan om uppgifter som inte hänför sig till en enskild inkomsttagare.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan 

En felaktig anmälan ska korrigeras

Korrigera fel i de uppgifter som du har anmält omedelbart när felet upptäcks. Som betalare är det du som ska korrigera uppgifterna om inkomsttagaren meddelar om ett fel. Inkomstregistret eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter.

Läs mer om korrigering

Hur länge sparas uppgifterna i inkomstregistret?

Löneuppgifter har anmälts till inkomstregistret från 2019. ,Uppgifterna i inkomstregistret sparas i 10 år från och med början av följande år efter att de införts.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022