Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Korrigera felen i löneuppgifterna i inkomstregistret

Om du har anmält löneuppgifter till inkomstregistret men märker ett fel i en anmälan, ska du korrigera det i inkomstregistret. Du kan inte korrigera felen i MinSkatt. 

Korrigera den felaktiga anmälan genast när du upptäcker felet. Det är alltid arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare som ansvarar för att ett fel korrigeras.

Du kan korrigera uppgifter som lämnats till inkomstregistret så länge de förvaras i inkomstregistret. Uppgifterna förvaras i inkomstdatasystemet i 10 år. Förvaringstiden börjar vid ingången av det år som följer efter att en uppgift har sparats.

Observera att beskattningen dock endast kan rättas inom tre år från den räkenskapsperiod som omfattar den skatteperiod för vilken skatt borde ha deklarerats och betalts. Tidsfristen räknas från ingången av året efter utgången av denna räkenskapsperiod.

Om en inkomsttagare upptäcker ett fel i sina uppgifter ska hen be prestationsbetalaren korrigera uppgifterna.

Anvisningen gäller också de pensions- och förmånsinkomster som exempelvis pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna anmäler till inkomstregistret. Läs mer om att korrigera uppgifter i inkomstregistret.

Hur kan uppgifterna korrigeras?

Korrigera fel genom att lämna en ny, ersättande anmälan till inkomstregistret. Denna anmälan ska innehålla de nya eller ändrade uppgifterna och även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Korrigera alla uppgifter i anmälan, både de obligatoriska och de kompletterande. Med den ersättande anmälan ska du också lämna de uppgifter som saknades i den ursprungliga anmälan.

Exempel: Inkomstuppgifterna i en anmälan om löneuppgifter ändras så att även beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ändras. Korrigera anmälan om löneuppgifter och lämna en ny, ersättande arbetsgivarens separata anmälan med vilken du anmäler det korrigerade totalbeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter.

Det finns dock situationer där korrigeringen måste göras genom att makulera den felaktiga anmälan och lämna en ny ersättande anmälan.

Om du måste makulera felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska du först makulera anmälan och därefter lämna en ny anmälan under samma dag.

  • Om du makulerar eller lämnar en anmälan klockan 16.00–18.00 kan den nya anmälan i enskilda fall registreras till en annan dag än makuleringen av anmälan. Därför är det säkrast att du både makulerar och lämnar den nya anmälan samma dag antingen före klockan 16 eller först efter klockan 18.

För att säkra månadsredovisningarna till skattetagare ska makuleringar av anmälningar inte göras mellan den 15 och 20 dagen i månaden. Om detta dock är nödvändigt är det extremt viktigt att en ny anmälan lämnas genast efter makuleringen.

Närmare anvisningar om hur löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras.

Makulering av en anmälan: påverkar den nya anmälan förseningsavgiften?

Makuleringen av en anmälan innebär att uppgifterna i anmälan i sin helhet tas bort från inkomstregistret och att korrigeringar eller andra redigeringar inte längre kan riktas till anmälan. Om en helt ny anmälan ska lämnas i stället för en makulerad anmälan, riktas uppgifterna i den nya anmälan inte till den makulerade.

På nya anmälningar påförs en förseningsavgift om du makulerar tidigare anmälningar och lämnar nya anmälningar efter att det gått över 45 dagar från den 8 dagen i den månad som följer efter betalningsdagen. (Om den 8 dagen i månaden infaller under ett veckoslut eller på en helgdag, börjar tiden beräknas från vardagen efter den följande vardagen.)

Ingen förseningsavgift påförs dock om inga ytterligare skattepliktiga prestationer eller sådana förvärvsinkomster som utgör grund till pension anmälts i de nya anmälningarna och du följer följande tidsplan:

  • Lämna en nya anmälan inom samma dag som du makulerar den tidigare anmälan.
  • Undvik att makulera och anmäla klockan 16–18: både makulera och lämna en ny anmälan samma dag antingen före klockan 16 eller först efter klockan 18.

Läs mer om förseningsavgifterna på inkomstregistrets webbplats

Kontrollera återbäringstidpunkten i MinSkatt

Om du korrigerar inkomstregisteruppgifter genom makulering ska du kontrollera återbäringstidpunkten i MinSkatt. Beroende på återbäringstidpunkten kan inbetalningen som är avsedd för skatten återbetalas, om de nya inkomstregisteruppgifterna inte i tillräckligt god tid har registrerats i MinSkatt. Genom att välja ”Återbäringen används senare” som återbäringstidpunkt återbetalas dina inbetalningar för arbetsgivarprestationer inte i onödan.

Om återbäringstidpunkten är ”Återbäring genast efter behandling” eller ”Återbäring efter den allmänna förfallodag som följer inlämningsdagen” kan den inbetalning som är avsedd för skatten återbetalas. Då visas skatten som obetald i MinSkatt, och dröjsmålsränta beräknas på den från och med den ursprungliga förfallodagen för skatten.

Du kan ändra återbäringstidpunkten så ofta som du vill. Du kan också be om återbäring av oanvända inbetalningar och återbäringar oberoende av den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som valts.

Läs anvisningen: Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Om du har betalat skatten i tid och dröjsmålsränta har influtit på skatten på grund av makuleringen av deklarationen kan du i MinSkatt ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsräntan.

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2022