Påföljdsavgifter i inkomstregistret

Det är viktigt att informationen som lämnas till inkomstregistret lämnas i tid och att informationen är korrekt. Såhär säkerställs, att påföljdsavgifterna som hänför sig till betalning av prestationer kan tas ut och att skattetagarens redovisningar kan göras i rätt tid.

Om anmälningsskyldigheten försummas, påförs påföljdsavgifter. Målet med påföljdsavgifterna är att främja att korrekta uppgifter anmäls i rätt tid. Påföljdsavgiften för anmälningar som lämnas för sent till inkomstregistret är förseningsavgift som grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet. 

Förseningsavgift påförs endast för de obligatoriska uppgifter som arbetsgivaren eller en annan betalare anmäler för sent till inkomstregistret. Påföljdsavgiften påförs av Skatteförvaltningen på basis av uppgifter som erhållits från inkomstregistret. Förseningsavgiften påförs inte en fysisk person eller ett dödsbo, om det inte är fråga om anmälan av en prestation relaterad till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Även om uppgifterna vanligtvis ska anmälas inom fem kalenderdagar från betalningsdagen är förseningsavgiften inte kopplad till samma tidsfrist. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift, om de obligatoriska uppgifter som ska ges om betalade prestationer anmäls senare än på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.

De förseningsavgifter som gäller anmälningar som lämnats in för sent till inkomstregistret utgörs av den dagspecifika delen av förseningsavgiften och en procentbaserad del som bildas av beloppet på den prestation som anmälts för sent.

Inga separata förseningsavgifter påförs för anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter, utan anmälningarna ses som en anmälningshelhet.

Bestämning av avgiften

1 - 45 dagar

  • Förseningsavgiften för den första anmälan av uppgifter som ska anmälas per kalendermånad är tre euro för varje försenad dag ända tills uppgifterna anmäls till inkomstregistret.
  • Förseningsavgiften som räknas per dag påförs i högst 45 dagar, dvs. sammanlagt högst 135 euro.
  • Om uppgifter som anmälts inom tidsfristen rättas inom 45 dagar från tidsfristen påförs dock ingen förseningsavgift.

Över 45 dagar

  • Om anmälan lämnas mer än 45 dagar för sent, är förseningsavgiften 135 euro. Avgiften utökas med en procent av den anmälda skattepliktiga prestationens belopp eller med en procent av förvärvsinkomsten som utgör grunden för pensionen, beroende på vilket av dessa belopp som är större.
  • Om tidigare anmälda uppgifter rättas senare än 45 dagar efter tidsfristens utgång påförs en förseningsavgift som är en procent av den för sent anmälda skattepliktiga prestationen eller förvärvsinkomsten som utgör grunden för pensionen, beroende på vilket av dessa belopp som är större. Förseningsavgift påförs dock inte om beloppet på den skattepliktiga prestationen eller på förvärvsinkomsten som utgör grunden för pensionen till följd av ändringsanmälan inte blir större än vad som tidigare anmälts.

Förseningsavgift som påförs är högst 15 135 euro. Maximibeloppet uppfylls, om skattepliktig prestation eller arbetsinkomst som utgör grunden för pensionen anmäls för kalendermånaden 1 500 000 euro mer än 45 dagar försenat.

När uppgifter inte alls anmäls till inkomstregistret eller när uppgifterna är bristfälliga och betalaren inte på eget initiativ rättar till försummelsen innan skatter och avgifter fastställs, påförs i regel ingen förseningsavgift. I en sådan situation är andra möjliga påföljder till exempel skatteförhöjning eller försummelseavgift.

Detaljerade anvisningar

Anmälan av inkomstuppgifter: påföljdsavgifter

Skatteförvaltningens anvisning: Försummelseavgifter i fråga om anmälningar till inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022