Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret

I inkomstregistret ska sådana fel korrigeras som gäller pensions- och förmånsinkomster som betalats ut 1.1.2021 och därefter.

Pensioner och förmåner som betalats ut före år 2021 ska anmälas till Skatteförvaltningen med en årsanmälan, och förskottsinnehållningar och källskatter som hänför sig till dessa ska anmälas med en deklaration av skatter på eget initiativ. Korrigeringar av dessa uppgifter ska anmälas till Skatteförvaltningen. Undantag är återkrav och regressa som gjorts 1.1.2021 eller därefter. Dessa ska anmälas till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten skulle ha betalats ut före år 2021.

Betalaren ska korrigera en felaktig eller bristfällig anmälan omedelbart

En förmånsbetalare ska korrigera fel i förmånsuppgifter som hen har anmält till inkomstregistret omedelbart när felet har upptäckts.

Om en förmånstagare upptäcker ett fel i sina uppgifter ska hen be prestationsbetalaren att korrigera felet. Inkomstregistermyndigheten eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter i inkomstregistret.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas i inkomstregistret. Uppgifterna sparas i inkomstdatasystemet i 10 år från och med början av det år som följer efter det år då uppgifterna lagrats.

Uppgifterna korrigeras i regel med en ersättande anmälan

Fel i pensions- och förmånsuppgifter ska i regel korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan. I vissa situationer ska den ursprungliga anmälan makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in.

Alla felaktiga uppgifter ska korrigeras

Alla felaktiga uppgifter som angetts i en anmälan ska korrigeras och uppgifter som saknades ska läggas till. Om felen inte korrigeras kommer informationsanvändarnas beslut att basera sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Detta skulle kunna leda till att förmånen återkrävs av förmånstagaren.

Ett fel i anmälan kan hänföra sig till antingen anmälan eller betalningen.

Ett fel i anmälan innebär att inkomsten har betalats ut på rätt sätt, men anmälts fel till inkomstregistret. Anmälan kan till exempel innehålla ett felslag, eller också har inkomsten anmälts med fel inkomstslag.

Fel i anmälan korrigeras i regel med en ersättande anmälan. Korrigeringar kan göras ett obegränsat antal gånger.

Med fel vid betalning avses att anmälan har gjorts på korrekt sätt sett till den utbetalda inkomsten, men att inkomsten har betalats ut till fel belopp. 

Betalningen av en förmån grundar sig på ett beslut. Det utbetalade beloppet är korrekt om det motsvarar uppgifterna i förmånsbeslutet. Förmånsbeloppet kan ändras, om förmånsbeslutet korrigeras eller justeras och inkomsttagaren ges ett nytt beslut.

Om ett större förmånsbelopp betalas till inkomsttagaren utifrån ett nytt förmånsbeslut som getts för samma period, ska förmånsbetalaren anmäla det ytterligare betalda beloppet till inkomstregistret senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

Om inkomsttagaren erhåller ett mindre belopp utifrån ett nytt beslut som getts för samma period, ska förmånsbetalaren anmäla överbetalningen som en ogrundad förmån till inkomstregistret. Den ogrundade förmånen ska anmälas senast inom en månad från det att beslutet som gäller förmånen har fattats.

Förmånen har betalats till fel konto

Om en förmån har betalats till fel konto på grund av att inkomsttagaren har angett fel kontonummer, behöver betalaren inte korrigera uppgiften i inkomstregistret. Om felet har begåtts av betalaren ska uppgiften korrigeras.

Fel i utbetald prestation till ställföreträdande mottagare

Om en för stor andel av en förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare, ska den ställföreträdande mottagaren betala tillbaka överbetalningen till förmånsbetalaren. Endast den andel som senare betalas till förmånstagaren ska anmälas till inkomstregistret. Penningtransaktionen mellan den ställföreträdande mottagaren och förmånsbetalaren ska inte anmälas.

Korrigering av förskottsinnehållning

I vissa situationer verkställs förskottsinnehållningen enligt en schablonmässig procentandel, om inkomsttagaren inte har lämnat in något skattekort till betalaren. Förskottsinnehållning verkställd till för högt belopp kan återbetalas till inkomsttagaren, om ett skattekort som gällde vid tidpunkten för betalningen lämnas in till förmånsbetalaren för den aktuella inkomsten.

Förskottsinnehållning som återbetalats till inkomsttagaren ska anmälas till inkomstregistret med en separat anmälan om förmånsuppgifter, när innehållningen till för högt belopp har betalats till inkomsttagarens konto. Innehållning till för högt belopp ska anmälas som ett negativt tal till inkomstregistret.

Innehållning till för högt belopp ska returneras till förmånstagaren under samma kalenderår. Den kan inte längre korrigeras följande kalenderår genom att anmäla en negativ förskottsinnehållning. Om en innehållning till för högt belopp inte hinner återbetalas i tid, kan den inte längre återbetalas till förmånstagaren, utan hela beloppet av förskottsinnehållningen räknas inkomsttagaren tillgodo i betalningsårets beskattning.

Förmånsuppgifter kan korrigeras via det tekniska gränssnittet eller e-tjänsten

För korrigering av uppgifter är det inte av betydelse på vilket sätt den ursprungliga anmälan han lämnats. Till exempel anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten i e-tjänsten och anmälningar som lämnats in via laddningstjänsten kan korrigeras via det tekniska gränssnittet.

En infograf som beskriver korrigeringen av förmånsuppgifter i inkomstregistret.