Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret

Obs. Förmånsuppgifter kan anmälas till inkomstregistret först 1.1.2021.Förmånsuppgifter anmäls t.ex. av pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna.

Förmånsuppgifter anmäls i regel inte av arbetsgivare. Naturaförmåner anmäls i anmälan om löneuppgifter, inte i anmälan om förmånsuppgifter.

Till inkomstregistret anmäls förmåns- och pensionsinkomster som betalas ut 1.1.2021 och därefter. Korrigeringar av dessa uppgifter ska också anmälas till inkomstregistret.

Pensioner och förmåner som betalats ut före år 2021 anmäls till Skatteförvaltningen med en årsanmälan och prestationer som hänför sig till dem med deklarationer av skatter på eget initiativ. Eventuella korrigeringar av dessa uppgifter görs direkt till informationsanvändare och anmäls inte till inkomstregistret. Undantaget utgörs av återkrav och regressavdrag som görs 1.1.2021 eller därefter. Dessa ska anmälas till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten skulle ha betalats ut före år 2021.

En felaktig eller bristfällig anmälan ska korrigeras utan dröjsmål

Förmånsbetalaren ska korrigera en felaktig uppgift som hen anmält utan dröjsmål då felet har upptäckts. Om förmånstagaren upptäcker ett misstag i sina uppgifter, ska hen be förmånsbetalaren korrigera uppgiften. Inkomstregisterenheten kan inte korrigera uppgifter.

Med tanke på korrigeringen har det ingen betydelse hur den ursprungliga anmälan har lämnats. Till exempel anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten i e-tjänsten och anmälningar som lämnats in via laddningstjänsten kan korrigeras via det tekniska gränssnittet.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas i inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstdatasystemet sparas 10 år från och med början av året efter att de införts. 

Vilka uppgifter ska korrigeras?

Alla felaktiga uppgifter på anmälan ska korrigeras, hur litet felet än må vara. Också uppgifter som fattades i den ursprungliga anmälan ska inkluderas i den ersättande anmälan. Om felen inte korrigeras kommer informationsanvändarnas beslut att basera sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Detta skulle kunna leda till att förmånen återkrävs av förmånstagaren.

I en anmälan kan ett fel anknyta till antingen anmälan eller betalningen. Ett fel i anmälan innebär att inkomsten har betalats ut på rätt sätt, men anmälts fel till inkomstregistret. Då det gäller ett fel i betalningen har i sin tur anmälan getts på rätt sätt, men inkomsten har utbetalats till fel belopp. 

Läs mer om korrigeringar i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret, kapitel 6 Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret.