Så här gör du en anmälan om arbetstagare i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Övriga deklarationer och välj Anmälningar om byggande.

 3. Klicka på länken Välj deklaration vid den period för vilken du vill ange uppgifter.

 4. Välj anmälan om arbetstagare: klicka på länken Deklarera.

 5. Den första fasen är Uppgiftslämnarens uppgifter. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge ytterligare information och gå till fasen Uppgifter om byggarbetsplatser. Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 6. Lämna uppgifterna separat för varje byggarbetsplats. Välj Lägg till en byggarbetsplats för att lämna uppgifter om en byggarbetsplats.

 7. Fyll först i byggarbetsplatsens läge. Välj därefter Lägg till en arbetsgivare för att lämna uppgifter om arbetsgivare på byggarbetsplatsen.

  Fyll i uppgifterna om en arbetsgivare åt gången.

 8. Fyll i arbetsgivarens FO-nummer eller vid behov någon annan beteckning för arbetsgivaren. Ange också arbetsgivarföretagets kontaktperson och om företaget har hyrda arbetstagare på byggarbetsplatsen.

  Välj OK.

  Välj på nytt Lägg till en arbetsgivare för att fylla i uppgifter om följande arbetsgivare.

 9. Lämna uppgifter om alla arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen. Välj Lägg till en arbetstagare.

 10. Du kan lägga till en arbetstagare antingen på basis av skattenummer eller personbeteckning. Om du får ett felmeddelande att skattenumret och födelsedatumet inte motsvarar varandra ska du kontrollera uppgifterna och svara på en kontrollfråga som visas ovanför uppgifterna.

  Fyll också i uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållande och arbetsgivare.

  Klicka sedan på OK.

  Välj på nytt Lägg till en arbetstagare för att fylla i uppgifter om följande arbetstagare.

 11. Om du inte har uppgifter om alla arbetstagare ska du i punkten Anmälda arbetstagare välja Nej. Det öppnas en tabell över de uppgifter som du angett.

  Redigera uppgifterna vid den arbetsgivare vars alla arbetstagare du ännu inte vet.

  I kolumnen Har anmälts är alternativet Alla valt som standard. Klicka på ordet Alla vid den rätta arbetsgivaren och välj i stället för Alla alternativet En del (om du anmäler en del av arbetstagarna) eller Inga (om du ännu inte kan anmäla någon arbetstagare).

 12. När du har fyllt i alla arbetstagaruppgifter ska du på sidan Uppgifter om byggarbetsplatsen klicka på OK. Du kommer tillbaka till huvudvyn där du ser de byggarbetsplatser som du anmält.

 13. När du har anmält alla byggarbetsplatser, företag som är verksamma där och arbetstagare ska du gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka. Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 14. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem. Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte anmälan förrän du skickat den.

 15. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.

  De anmälningar som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.